跳转到内容

亚美尼亚苏维埃社会主义共和国国歌

维基百科,自由的百科全书
《亚美尼亚苏维埃社会主义共和国国歌》
Հայկական ՍՍՀ օրհներգ

 亞美尼亞蘇維埃社會主義共和國国歌
作詞亚美纳茨·萨尔基相
作曲阿拉姆·哈恰图良,1944
採用1944
廢止1991
音频样本
官方管弦樂和合唱錄音(後史達林主義歌詞)

亚美尼亚苏维埃社会主义共和国国歌》(亞美尼亞語Հայկական ՍՍՀ օրհներգ)是亚美尼亚作为苏联加盟共和国时的国歌,使用于1944年至1991年。这首歌的词作者是诗人亚美纳茨·萨尔基相(笔名“萨尔曼”)。曲作者是亚美尼亚族作曲家阿拉姆·哈恰图良,他以芭蕾舞剧《斯巴达克斯》、《加雅涅》(后者是《马刀舞曲》的出处)以及一些协奏曲闻名于世,其作品往往富于亚美尼亚民族音乐特色。[1][2]

和几乎所有苏联加盟共和国国歌一样,这首歌也颂扬了列宁十月革命共产主义苏联共产党,以及与俄罗斯人和其它兄弟民族的友谊与团结。在斯大林被苏共批判前,歌词中包含关于对其个人崇拜的语句。歌词中的“哈亚斯坦”(Hayastan)是亚美尼亚的自称,而“数世纪的苦难”概括了包含失地异族统治和种族屠杀亚美尼亚历史,这首歌悲壮的曲调也与之有关。[2]

在1991年脱离苏联以后,亚美尼亚以《我们的祖国》取代了它的国歌地位。[2]

歌词[编辑]

1956年-1991年采用[编辑]

亚美尼亚文
轉寫西里尔字母
轉寫拉丁字母
國際音標
中译文

Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան՝
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար՝
Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար՝
Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

Կրկներգ
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ Սովետական Հայաստան՝
Աշխատասեր՝ ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգեվեց՝
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց՝
Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց
Եվ տվեց մեզ նոր՝ պայծառ կյանք փառապանծ:

Կրկներգ

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց՝
Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն՝
Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն
Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

Կրկներգ[1][2][3]

Советакан азат ашхарһ Һајастан,
Базум дарер дажан чамԥа ду анцар,
Қаџ вордиқ қо мақар̌ецин қез һамар,
Вор дар̌нас ду мајр Һајрениқ һајуҭјан.

Кркнерг:
Ԥар̌қ қез, мишт ԥар̌қ Советакан Һајастан,
Ашхатасер, чартарагорҵ-шинарар,
Жоғоврдоц сурб дашинқов ансасан,
Ду цағкум јес јев кертум луйс апагад.

Ленинн анмаһ мез һурн аншеџ паргевец,
Мер дем шоғац јерџанкабер ајгабац,
Һоктемберъ корҵанумиц мез ԥркец
Јев твец мез нор, пајҵар кјанқ ԥарапанҵ.

Кркнерг

Меҵ Р̌усиан мез јеғбајруҭјан ѕер̌қ мекнец,
Менқ кертецинқ амракур нор петуҭјун,
Ленинјан мер кусакцуҭјунн имастун,
Һағҭорен мез дер комунизм е танум.

Кркнерг

Sovetakan azat ašxarh Hajastan,
Bazum darer dažan čampha du anchar,
Khadž vordikh kho makhařechin khez hamar,
Vor dařnas du majr Hajrenikh hajuthjan.

Kærknerg:
Phařkh khez, mišt phařkh Sovetakan Hajastan,
Ašxataser, čartaragorc-šinarar,
Žoqoværdoch surb dašinkhov ansasan,
Du caqkum jes jev kertum lujs apagad.

Leninn anmah mez hurn anšedž pargevech,
Mer dem šoqach jerdžankaber ajgabach,
Hoktemberæ korcanumich mez phærkech
Jev tævech mez nor, pajcař kjankh phařapanc.

Kærknerg

Mec Řusian mez jeqbajruthjan dzeřkh meknech,
Menkh kertechinkh amrakuř nor petuthjun,
Leninjan mer kusakchuthjunn imastun,
Haqthoren mez dep komunizm e tanum.

Kærknerg

[sɔvɛtɑkɑn ɑzɑt ɑʃχɑɾh hɑjɑstɑn ǀ]
[bɑzum dɑɾɛɹ dɑʒɑn t͡ʃɑmpʰɑ du ɑnt͡sʰɑɹ ǀ]
[kʰɑd͡ʒ vɔɾdikʰ kʰɔ mɑkʰɑrɛt͡sʰin kʰɛz hɑmɑɹ ǀ]
[vɔɾ dɑrnɑs du mɑjɹ hɑjɾɛnikʰ hɑjutʰjɑn ǁ]

[kəɾknɛɾg]
[pʰɑrkʰ kʰɛz ǀ miʃt pʰɑrkʰ sɔvɛtɑkɑn hɑjɑstɑn ǀ]
[ɑʃχɑtɑsɛɹ ǀ t͡ʃɑɾtɑɾɑgɔɾt͡s ʃinɑɾɑɹ ǀ]
[ʒɔʁɔvəɾdɔt͡sʰ suɾb dɑʃinkʰɔv ɑnsɑsɑn ǀ]
[du t͡sʰɑʁkum jɛs jɛv kɛɾtum lujs ɑpɑgɑd ǁ]

[lɛninː ɑnmɑh mɛz huɾn ɑnʃɛd͡ʒ pɑɾgɛvɛt͡sʰ ǀ]
[mɛɹ dɛm ʃɔʁɑt͡sʰ jɛɾd͡ʒɑnkɑbɛɹ ɑjgɑbɑt͡sʰ ǀ]
[hɔktɛmbɛɾə kɔɾt͡sɑnumit͡sʰ mɛz pʰəɾkɛt͡sʰ]
[jɛv təvɛt͡sʰ mɛz nɔɹ ǀ pɑjt͡sɑr kjɑnkʰ pʰɑrɑpɑnt͡s ǁ]

[kəɾknɛɾg]

[mɛt͡s rusjɑn mɛz jɛʁbɑjɾutʰjɑn d͡zɛrkʰ mɛknɛt͡sʰ ǀ]
[mɛnkʰ kɛɾtɛt͡sʰinkʰ ɑmɾɑkur nɔɹ pɛtutʰjun ǀ]
[lɛninjɑn mɛɹ kusɑkt͡sʰutʰjunː imɑstun ǀ]
[hɑʁtʰɔɾɛn mɛz dɛp kɔmunizm ɛ tɑnum ǁ]

[kəɾknɛɾg]

自由的苏维埃大地——哈亚斯坦!
您穿越了数世纪的苦难路。
英勇的儿女为您不懈斗争,
将您建成我们民族的祖国。

副歌:
万代荣耀归苏维埃哈亚斯坦!
缔造者和建设者不辞劳苦。
人民的神圣同盟牢不可破,
它创造着灿烂繁荣的未来。

不朽的列宁送来永恒火种,
让那幸福的黎明普照众生。
十月革命救国于水火之中,
赋予我们光芒万丈的新生。

副歌

伟大俄罗斯伸出友谊之手。
兄弟民族共筑强盛新家园。
列宁的党,英明可靠的我党,
领导我们去实现共产主义

副歌

1944年-1956年采用[编辑]

亚美尼亚文
轉寫西里尔字母
轉寫拉丁字母
國際音標
中译文

Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան՝
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար՝
Քաջ նախնիք մեր մաքառեցին քեզ համար՝
Որ դառնաս դու մայր-Հայրենիք հայության։

Կրկներգ I․
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ հերոսական Հայաստան՝
Հանճարեղ դու ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով ստալինյան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ։

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց՝
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց՝
Ստալինը մեծ՝ կործանումից մեզ փրկեց
Եվ տվեց մեզ նոր՝ ազատ կյանք փառապանծ։

Կրկներգ II․
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ վերածնված Հայաստան՝
Հանճարեղ դու ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով ստալինյան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ։

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց՝
Մենք կերտեցինք ամրակուռ՝ նոր պետություն՝
Ոչ մի ոսոխ չի կարող ծնկի բերել
Անսասան ժողովրդին մեր հնագույն։

Կրկներգ III․
Փառք քեզ՝ միշտ փառք՝ Սովետական Հայաստան՝
Հանճարեղ դու ճարտարագործ-շինարար՝
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով ստալինյան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ։

Советакан азат ашхарһ Һајастан,
Базум дарер дажан чамԥа ду анцар,
Қаџ нахниқ мер мақар̌ецин қез һамар,
Вор дар̌нас ду мајр Һајрениқ һајуҭјан.

Кркнерг I:
Ԥар̌қ қез, мишт ԥар̌қ һеросакан Һајастан,
Һанчареғ ду, чартарагорҵ-шинарар,
Жоғоврдоц сурб дашинқов Сталинян,
Ду цағкум јес јев кертум луйс апагад.

Ленинн анмаһ мез һурн аншеџ паргевец,
Мер дем шоғац јерџанкабер ајгабац,
Сталины меҵ корҵанумиц мез ԥркец
Јев твец мез нор, азат кјанқ ԥарапанҵ.

Кркнерг II:
Ԥар̌қ қез, мишт ԥар̌қ вераҵнываҵ Һајастан,
Һанчареғ ду, чартарагорҵ-шинарар,
Жоғоврдоц сурб дашинқов Сталинян,
Ду цағкум јес јев кертум луйс апагад.

Меҵ Р̌усиан мез јеғбајруҭјан ѕер̌қ мекнец,
Менқ кертецинқ амракур нор петуҭјун,
Воҷ ми восох ҷи кароғ ҵынки берел
Ансасан жоғоврдин мер һынагуйн.

Кркнерг III:
Ԥар̌қ қез, мишт ԥар̌қ Советакан Һајастан,
Һанчареғ ду, чартарагорҵ-шинарар,
Жоғоврдоц сурб дашинқов Сталинян,
Ду цағкум јес јев кертум луйс апагад.

Sovetakan azat ašxarh Hajastan,
Bazum darer dažan čampha du anchar,
Khadž naxnikh mer makhařechin khez hamar,
Vor dařnas du majr Hajrenikh hajuthjan.

Kærknerg I:
Phařkh khez, mišt phařkh herosakan Hajastan,
Hančareq du čartaragorc-šinarar,
Žoqoværdoch surb dašinkhov Stalinyan,
Du caqkum jes jev kertum lujs apagad.

Leninn anmah mez hurn anšedž pargevech,
Mer dem šoqach jerdžankaber ajgabach,
Stalinæ mec korcanumich mez phærkech
Jev tævech mez nor azat kjankh phařapanc.

Kærknerg II:
Phařkh khez, mišt phařkh veracnævac Hajastan,
Hančareq du čartaragorc-šinarar,
Žoqoværdoch surb dašinkhov Stalinyan,
Du caqkum jes jev kertum lujs apagad.

Mec Řusian mez jeqbajruthjan dzeřkh meknech,
Menkh kertechinkh amrakuř nor petuthjun,
Vočh mi vosox čhi karoq cænki berel
Ansasan žoqoværdin ver hænagujn.

Kærknerg III:
Phařkh khez, mišt phařkh Sovetakan Hajastan,
Hančareq du čartaragorc-šinarar,
Žoqoværdoch surb dašinkhov Stalinyan,
Du caqkum jes jev kertum lujs apagad.

[sɔvɛtɑkɑn ɑzɑt ɑʃχɑɾh hɑjɑstɑn ǀ]
[bɑzum dɑɾɛɹ dɑʒɑn t͡ʃɑmpʰɑ du ɑnt͡sʰɑɹ ǀ]
[kʰɑd͡ʒ nɑχnikʰ mɛɾ mɑkʰɑrɛt͡sʰin kʰɛz hɑmɑɹ ǀ]
[vɔɾ dɑrnɑs du mɑjɹ hɑjɾɛnikʰ hɑjutʰjɑn ǁ]

[kəɾknɛɾg] 1
[pʰɑrkʰ kʰɛz ǀ miʃt pʰɑrkʰ hɛɾɔsɑkɑn hɑjɑstɑn ǀ]
[hɑnt͡ʃɑɾɛʁ du t͡ʃɑɾtɑɾɑgɔɾt͡s ʃinɑɾɑɹ ǀ]
[ʒɔʁɔvəɾdɔt͡sʰ suɾb dɑʃinkʰɔv stɑlinjɑn ǀ]
[du t͡sʰɑʁkum jɛs jɛv kɛɾtum lujs ɑpɑgɑd ǁ]

[lɛninː ɑnmɑh mɛz huɾn ɑnʃɛd͡ʒ pɑɾgɛvɛt͡sʰ ǀ]
[mɛɹ dɛm ʃɔʁɑt͡sʰ jɛɾd͡ʒɑnkɑbɛɹ ɑjgɑbɑt͡sʰ ǀ]
[stɑlinə mɛt͡s ǀ kɔɾt͡sɑnumit͡sʰ mɛz pʰəɾkɛt͡sʰ]
[jɛv təvɛt͡sʰ mɛz nɔɹ ǀ ɑzɑt kjɑnkʰ pʰɑrɑpɑnt͡s ǁ]

[kəɾknɛɾg] 2
[pʰɑrkʰ kʰɛz ǀ miʃt pʰɑrkʰ vɛɾɑt͡snivɑt͡s hɑjɑstɑn ǀ]
[hɑnt͡ʃɑɾɛʁ du t͡ʃɑɾtɑɾɑgɔɾt͡s ʃinɑɾɑɹ ǀ]
[ʒɔʁɔvəɾdɔt͡sʰ suɾb dɑʃinkʰɔv stɑlinjɑn ǀ]
[du t͡sʰɑʁkum jɛs jɛv kɛɾtum lujs ɑpɑgɑd ǁ]

[mɛt͡s rusjɑn mɛz jɛʁbɑjɾutʰjɑn d͡zɛrkʰ mɛknɛt͡sʰ ǀ]
[mɛnkʰ kɛɾtɛt͡sʰinkʰ ɑmɾɑkur nɔɹ pɛtutʰjun ǀ]
[vɔt͡ʃʰ mi vɔsɔχ t͡ʃʰi kɑɾɔʁ t͡səŋki bɛ.ɾɛl]
[ɑnsɑsɑn ʒɔʁɔvəɾdin mɛɾ hənɑɡujn ǁ]

[kəɾknɛɾg] 3
[pʰɑrkʰ kʰɛz ǀ miʃt pʰɑrkʰ sɔvɛtɑkɑn hɑjɑstɑn ǀ]
[hɑnt͡ʃɑɾɛʁ du t͡ʃɑɾtɑɾɑgɔɾt͡s ʃinɑɾɑɹ ǀ]
[ʒɔʁɔvəɾdɔt͡sʰ suɾb dɑʃinkʰɔv stɑlinjɑn ǀ]
[du t͡sʰɑʁkum jɛs jɛv kɛɾtum lujs ɑpɑgɑd ǁ]

自由的苏维埃大地——哈亚斯坦!
您穿越了数世纪的苦难路。
英勇的祖先为您不懈斗争,
将您建成我们民族的祖国。

副歌1:
万代荣耀归英雄的哈亚斯坦!
您是伟大的缔造者和建设者。
斯大林的人民的神圣同盟,
它创造着灿烂繁荣的未来。

不朽的列宁送来永恒火种,
让那幸福的黎明普照众生。
斯大林救国于水火之中,
赋予我们光芒万丈的新生。

副歌2:
万代荣耀归重生的哈亚斯坦!
您是伟大的缔造者和建设者。
斯大林的人民的神圣同盟,
它创造着灿烂繁荣的未来。

伟大俄罗斯伸出友谊之手。
兄弟民族共筑强盛新家园。
没有敌人可以让我们古老
不可撼动的人民败下阵来!

副歌3:
万代荣耀归苏维埃哈亚斯坦!
您是伟大的缔造者和建设者。
斯大林的人民的神圣同盟,
它创造着灿烂繁荣的未来。

参考资料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Countries/Russia/Himnai_USSR/Armenian%20lyrics.pdf页面存档备份,存于互联网档案馆Armenian lyrics
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.nationalanthems.info/am-ssr.htm页面存档备份,存于互联网档案馆Armenia (1944-1991)
  3. ^ Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետություն օրհներգ. [2020-07-31]. (原始内容存档于2020-07-05). 
亚美尼亚国歌历史
1918–22我们的祖国
1944–91亚美尼亚苏维埃社会主义共和国国歌
1991–我们的祖国

外部链接[编辑]