閩南語音譯列表

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索

閩南語音譯是以閩南語讀音來模仿外來語言發音的翻譯形式。閩南語的音譯用法於今日已不常見,但在歷史上曾廣泛地被用於表記以西洋以及台灣平埔族語言命名的地名,其中部份仍以漢字的形式流傳於今日。

列表[编辑]

地名[编辑]

亞洲地名[编辑]

台灣[编辑]
漢字 白話字 外來語言
語言 表記 語詞原意
麻里折口 Bâ-lí-chek-kháu 凱達格蘭語 Malysyakkaw 河流彎曲處
艋舺 Báng-kah 巴賽語 Bangka 獨木舟
牛罵頭 Gû-mâ-thâu 巴布拉語 Gomach
熱蘭遮 Jia̍t-lân-jia 荷蘭語 Zeelandia 荷蘭的一個行省
圭武卒 Kui-bú-chut 巴賽語 Kimotsi
麻豆 Moâ-tāu 西拉雅語 MattauMattauw 眼睛
普羅民遮 Phó͘-lô-bîn-jia 荷蘭語 Provintia 行省
蕭壟 Siau-lang 西拉雅語 Saulang 契約之地、河川曲流處
三貂角 Sam-tiau-kak 西班牙語 Santiago 聖地牙哥
沙轆 Soa-la̍k 巴布拉語 SalakSalack
台員 Tâi-oân 西拉雅語 Teyowan
大甲 Tāi-kah 道卡斯語 Taokas
大員 Tāi-oân 西拉雅語 Teyowan
知本 Ti-pún 卑南語 Katratripulr 團結
大目降 Toā-ba̍k-kàng 西拉雅語 Tavocan 山林之地
大加蚋 Toā-ka-la̍k 凱達格蘭語 KalaTagal 加蚋魚、沼澤
大姑陷 Toā-ko͘-hām 凱達格蘭語 Takoham
大浪泵 Toā-lông-pōng 凱達格蘭語 Daronpon
大肚 Toā-tō͘ 巴布拉語 Dorida
東南亞[编辑]
漢字 白話字 外來語言
語言 表記 語詞原意
甘榜 Kam-póng 馬來語 Kampung 馬來村莊
佬沃 Láu-ak 伊洛卡諾語 Laoag
新加坡 Sin-ka-pho 英語 Singapore

歐洲地名[编辑]

地名 備註 來源
漢字 白話字 英文 華語
阿笨年 A-pūn-liân Apennines 亞平寧 [1]
阿德利阿 A-tek-lī-a Adriatic 亞得里亞
哀耳蘭 Ai-jíⁿ-lân Ireland 愛爾蘭
哀勒伯 Ai-le̍k-pek Alps 阿爾卑斯
米利大 Bí-lī-tāi Malta 馬爾他
門德內革羅 Bûn-tek-lōe-kek-lô Montenegro 蒙特內哥羅
支伯拉的 Chi-pek-lia̍p-tek Gibraltar 直布羅陀 漢字「拉」今亦讀作 la
遮挪法 Chia-ná-hoat Genoa 熱那亞
英蘭 Eng-lân England 英格蘭
義大利 Gī-tāi-lī Italy 義大利
俄德 Gô-tek Elbe 易北
俄羅斯 Gô-lô-su Russia 俄羅斯
亥革 Hâi-kek Hague 海牙
希利尼 Hi-lī-nî Greece 希臘
和蘭 Hô-lân Holland 荷蘭
法蘭西 Hoat-lân-se France 法國
分蘭 Hun-lân Finland 芬蘭
斐蘇斐俄 Hui-so͘-hui-gô Vesuvius 維蘇威
斐斯度拉 Hui-su-tō͘-lia̍p Vistula 維斯瓦 漢字「拉」今亦讀作 la
佛拉嘎 Hu̍t-lia̍p-khiat Volga 窩瓦
伊斯蘭 I-su-lân Iceland 冰島
若內弗 Jio̍k-lōe-hut Geneva 日內瓦
日斯巴尼亞 Ji̍t-su-pa-nî-a Spain 西班牙
革利斯第亞挪 Kek-lī-su-tē-a-ná Christiania 克里斯欽
革哩底 Kek-lí-tí Crete 克里特
哥西嘎 Ko-se-khiat Corsica 科西嘉
哥笨哈根 Ko-pūn-ha̍p-kun Copenhagen 哥本哈根
根斯旦第挪伯 Kun-su-tàn-tē-ná-pek Constantinople 君士坦丁堡
嘎巴典 Khiat-pa-tián Carpathians 喀爾巴阡
來因 Lâi-in Rhine 萊茵
勒瓦耳 Le̍k-oá-jíⁿ Loire 羅亞爾
聶伯 Lia̍p-pek Dnieper 聶伯
拉多加 Lia̍p-to-ka Ladoga 拉多加
利斯波 Lī-su-pho Lisbon 里斯本
利昂 Lī-gông Lyons 里昂
魯馬尼亞 Ló͘-má-nî-a Romania 羅馬尼亞
羅馬 Lô-má Roma 羅馬
Lûn Rhone
倫盾 Lûn-tún London 倫敦
馬德利德 Má-tek-lī-tek Madrid 馬德里
挪威 Ná-ui Norway 挪威
雅典 Ngá-tián Athens 雅典
奧斯馬加 Ò-su-má-ka Austria 奧地利
巴黎 Pa-lê Paris 巴黎
巴勒干 Pa-le̍k-kan Balkans 巴爾幹
伯林 Pek-lîm Berlin 柏林
伯呂色勒 Pek-lū-sek-le̍k Brussels 布魯賽爾
伯諾 Pek-lo̍k Berne 伯恩
比利時 Pí-lī-sî Belgium 比利時
比斯嘎 Pí-su-khiat Biscay 比斯開
培卓拉 Pôe-tok-lia̍p Petchora 伯朝拉
布勒嘎利亞 Pò͘-le̍k-khiat-lī-a Bulgaria 保加利亞
勃郎克 Pu̍t-lông-khek Blanc 白朗
Pho Po
波羅的 Pho-lô-tek Baltic 波羅的
波德尼亞 Pho-tek-nî-a Bothnia 波的尼亞
撒第尼亞 Sat-tē-nî-a Sardinia 薩丁尼亞
散備德伯 Sàn-pī-tek-pek St Petersburg 聖彼得堡
西西利 Se-se-lī Sicily 西西里
色因 Sek-in Seine 塞納
色斐亞 Sek-hui-a Serbia 塞爾維亞
稅資 Sòe-chu Switzerland 瑞士
司干地那維亞 Su-kan-tē-ná-î-a Scandinavia 斯堪地那維亞
斯德賀倫 Su-tek-hō-lûn Stockholm 斯德哥爾摩
瑞典 Sūi-tián Sweden 瑞典
代那 Tāi-ná Dwina 德維納
達賀 Ta̍t-hō Tagus 太加斯
丹國 Tan-kok Denmark 丹麥
德意志 Tek-ì-chì Germany 德國
德斐拉 Tek-hui-lia̍p Tiber 台伯
典斯 Tián-su Thames 泰晤士
多瑙 To-ló Danube 多瑙
度羅 Tō͘-lô Douro 斗羅
Tùn Don
土耳其 Thó͘-jíⁿ-kî Turkey 土耳其
租利革 Tso͘-lī-kek Zurich 蘇黎世
偉恩 Uí-un Vienna 維也納
偉訥 Uí-lu̍t Wener 維納恩
偉德 Uí-tek Wetter 韋特

美洲地名[编辑]

地名 備註 來源
漢字 白話字 英文 華語
米西干 Bí-se-kan Michigan 密西根 [2]
美希哥 Bí-hi-ko Mexico 墨西哥
米西西比 Bí-se-se-pí Mississippi 密西西比
米蘇利 Bí-so͘-lī Missouri 密蘇里
門德利奧 Bûn-tek-lī-ò Montreal 蒙特婁
乍美嘎 Chà-bí-khek Jamaica 牙買加
牛約 Giû-iok New York 紐約
牛俄林斯 Giû-gô-lîm-su New Orleans 紐奧良
牛分德蘭 Giû-hun-tek-lân Newfoundland 紐芬蘭
俄亥俄 Gô-hâi-gô Ohio 俄亥俄
弗羅利達 Hut-lô-lī-ta̍t Florida 佛羅里達
亥第 Hāi-tē Haiti 海地
凡古斐 Hoân-kó͘-hui Vancouver 溫哥華
赫德森 Hek-tek-sim Hudson 哈德遜
猶根 Iû-kun Yukon 育空
伊利 I-lī Erie 伊利
干阿達 Kan-o-ta̍t Canada 加拿大
古巴 Kó͘-pa Cuba 古巴
革蘭德 Kek-lân-tek Rio Grande 格蘭
革林蘭 Kek-lîm-lân Greenland 格林蘭
圭備革 Ke-pī-kek Quebec 魁北克
哥倫比亞 Ko-lûn-pí-a Columbia 哥倫比亞
嘎利佛尼亞 Khek-lī-hu̍t-nî-a California 加利福尼亞
嘎利比 Khek-lī-pí Caribbean 加勒比
哈利法司 Khap-lī-hoat-su Halifax 哈利法克斯
內法達 Lōe-hoat-ta̍t Nevada 內華達
羅基山 Lô-ki soaⁿ Rocky Mountains 洛磯山脈
拉伯拉多 Lia̍p-pek-lia̍p-to Labrador 拉布拉多
瑪根西 Má-kun-se Mackenzie 馬更些
阿拉斯嘎 O-lia̍p-su-khek Alaska 阿拉斯加
瓦升盾 Oá-seng-tún Washington 華盛頓
阿利革尼 O-lī-kek-nî Appalachian 阿帕拉契
湖倫 Ô͘-lûn Huron 休倫
巴那瑪 Pa-ná-má Panama 巴拿馬
比令 Pí-lēng Behring 白令
巴哈瑪 Pa-khap-má Bahamas 巴哈馬
巴分海灣 Pa-hun-hái-oan Baffin Bay 巴芬灣
備木達 Pī-bo̍k-ta̍t Bermudas 百慕達
波斯盾 Pho-su-tùn Boston 波士頓
波多利哥 Pho-to-lī-ko Puerto Rico 波多黎各
施嘎哥 Si-khek-ko Chicago 芝加哥
散凡西斯哥 Sàn-hoân-se-su-ko San Francisco 舊金山
蘇比利耳湖 So͘-pí-lī-jíⁿ ô͘ Lake Superior 蘇必略湖
西印度 Se Ìn-tō͘ West Indies 西印度群島
散勞連斯河 Sàn-lô-liân-su hô Saint Lawrence River 聖羅倫斯河
中亞美利加 Tiong A-bí-lī-ka Central America 中美洲
大鹹湖 Tōa kiâm ô͘ Great Salt Lake 大鹽湖
德斐斯海腰 Tek-hui-su hái-io Davis Strait 戴維斯海峽
恩德畧 Un-tek-lio̍k Ontario 安大略
偉尼備革 Úi-ní-pī-kek Winnipeg 溫尼伯

人名[编辑]

漢字 白話字 外來語言
表記 華語翻譯
阿德狗讓 A Tek Káu-jiōng A Tek Kaujong 阿德克故浪
嘉德 Ka-tek Carstairs 卡斯泰爾斯
馬偕 Má-kai Mackay 麥凱
巴克禮 Pa-khek-lé Barclay 巴克利
打馬字 Táⁿ-má-jī Talmage 打馬字
為霖 Ûi-lîm William 威廉

食物[编辑]

東南亞[编辑]

漢字 白話字 外來語言
語言 表記 語意
沙嗲 Sa-teh 馬來語 Satay 烤肉串

相關條目[编辑]

參考資料[编辑]