跳转到内容

Help:亞美尼亞語國際音標

维基百科,自由的百科全书

以下给出维基百科条目中以國際音標表示亚美尼亚语读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-hy}}。

辅音
國際音標 亞美尼亞字母 例子
東亞美尼亞語和古典亞美尼亞語 西亞美尼亞語
b[注 1] բ պ բանալի(东/古), պատ(西)
d[注 1] դ տ դու(东/古), տուն(西)
dz[注 1] ձ ծ ձուկ(东/古), ծիծաղ(西)
[注 1] ջ ճ ջուր(东/古), ճանճ(西)
f ֆ ֆուտբոլ
g[注 1] գ կ գազան(东/古), կատու(西)
h հ Հայաստան
j յ յուղ
ք գ, ք քամի(东/古), գարուն, քամի(西)
k[注 2] կ [注 3] կատու
l լ լուսին
m մ մայր
n ն նուռ
ŋ[注 4] ն մենք
փ բ, փ փաթիլ(东/古), բերան, փաթիլ(西)
p[注 2] պ [注 3] պատ
r[注 2] ռ ր, ռ[注 5] ռումբ
ɹ~ɾ[注 6] ր րոպե
ʁ ղ ղեկ
s ս սար
ʃ շ շուն
թ դ, թ թուղթ(东/古), դու, թուղթ
t[注 2] տ [注 3] տուն
tsʰ ց ձ, ց ցուլ(东/古), ձեւ, ցուլ(西)
ts[注 2] ծ [注 3] ծիծաղ
tʃʰ չ չ, ջ չամիչ(东/古), չամիչ, ջուր(西)
[注 2] ճ [注 3] ճանճ
v վ, ւ վիրավոր(东/古), վիրաւոր(西)
χ խ խաղող
z զ զարդ
ʒ ժ ժամանակ
单元音
國際音標 拼写 例子
改革拼写法 传统拼写法
ɑ ա ա, այ[注 7] արեւ, կը դողայ, հիմա
ɛ ե,[注 8] է Վահէ
ə ը(常不写) մ(ը)տածում, (ը)սքանչելի, ընկեր
i ի իր
ɔ ո[注 9], օ ո,[注 9] օ, ոյ[注 7] օրէնք, ովկիանոս, հորթ, յետոյ
u ու տուն
ʏ 不適用 իւ գիւղ
œ էօ Էօժենի


双元音
國際音標 拼写 例子
改革拼写法 传统拼写法
ɑj այ այգի, հայ
ɛj եյ, էյ էյ թէյ
ij իյ իյնալ
ɔj ոյ խոյ
uj ույ ոյ քոյր
յա, իա յա, իա, էա, եա, եայ սենեակ, կայան
ե, յե, յէ երազ, հայելի, նայէ՛
ji յի յի;见于էի կ'ուզէին, Մայիս
յո եօ եօթը
ju յու յու, իւ;见于իու, էու իւղ, կայուն


超音段
国际音标 解释
ˈ 重音,置于重读音节前

注释[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 东亚美尼亚语的塞音塞擦音/b d dz dʒ ɡ/在西亚美尼亚语中为送气/pʰ tʰ tsʰ tʃʰ kʰ/
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 西亚美尼亚语没有/p t ts tʃ k/
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 东亚美尼亚语中不送气塞音塞擦音/p t ts tʃ k/在西亚美尼亚语中发音为/b d dz dʒ ɡ/
  4. ^ 软腭音/n/的音位变体。
  5. ^ 两个R音ռր在西亚美尼亚语中已合并为/ɾ/
  6. ^ 在古典亚美尼亚语和现代伊朗裔亚美尼亚人中,/ɾ/发音为[ɹ]
  7. ^ 7.0 7.1 古典亚美尼亚语այ, ոյ, եայ只见于词尾。
  8. ^ 词首ե代表[jɛ]
  9. ^ 9.0 9.1 词首ո代表[vo]