P区元素

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

氫(非金屬) 氦(惰性氣體)
鋰(鹼金屬) 鈹(鹼土金屬) 硼(類金屬) 碳(非金屬) 氮(非金屬) 氧(非金屬) 氟(鹵素) 氖(惰性氣體)
鈉(鹼金屬) 鎂(鹼土金屬) 鋁(貧金屬) 矽(類金屬) 磷(非金屬) 硫(非金屬) 氯(鹵素) 氬(惰性氣體)
鉀(鹼金屬) 鈣(鹼土金屬) 鈧(過渡金屬) 鈦(過渡金屬) 釩(過渡金屬) 鉻(過渡金屬) 錳(過渡金屬) 鐵(過渡金屬) 鈷(過渡金屬) 鎳(過渡金屬) 銅(過渡金屬) 鋅(過渡金屬) 鎵(貧金屬) 鍺(類金屬) 砷(類金屬) 硒(非金屬) 溴(鹵素) 氪(惰性氣體)
銣(鹼金屬) 鍶(鹼土金屬) 釔(過渡金屬) 鋯(過渡金屬) 鈮(過渡金屬) 鉬(過渡金屬) 鎝(過渡金屬) 釕(過渡金屬) 銠(過渡金屬) 鈀(過渡金屬) 銀(過渡金屬) 鎘(過渡金屬) 銦(貧金屬) 錫(貧金屬) 銻(類金屬) 碲(類金屬) 碘(鹵素) 氙(惰性氣體)
銫(鹼金屬) 鋇(鹼土金屬) 鑭(鑭系元素) 鈰(鑭系元素) 鐠(鑭系元素) 釹(鑭系元素) 鉕(鑭系元素) 釤(鑭系元素) 銪(鑭系元素) 釓(鑭系元素) 鋱(鑭系元素) 鏑(鑭系元素) 鈥(鑭系元素) 鉺(鑭系元素) 銩(鑭系元素) 鐿(鑭系元素) 鎦(鑭系元素) 鉿(過渡金屬) 鉭(過渡金屬) 鎢(過渡金屬) 錸(過渡金屬) 鋨(過渡金屬) 銥(過渡金屬) 鉑(過渡金屬) 金(過渡金屬) 汞(過渡金屬) 鉈(貧金屬) 鉛(貧金屬) 鉍(貧金屬) 釙(貧金屬) 砈(類金屬) 氡(惰性氣體)
鍅(鹼金屬) 鐳(鹼土金屬) 錒(錒系元素) 釷(錒系元素) 鏷(錒系元素) 鈾(錒系元素) 錼(錒系元素) 鈽(錒系元素) 鋂(錒系元素) 鋦(錒系元素) 鉳(錒系元素) 鉲(錒系元素) 鑀(錒系元素) 鐨(錒系元素) 鍆(錒系元素) 鍩(錒系元素) 鐒(錒系元素) 鑪(過渡金屬) 𨧀(過渡金屬) 𨭎(過渡金屬) 𨨏(過渡金屬) 𨭆(過渡金屬) 䥑(預測為過渡金屬) 鐽(預測為過渡金屬) 錀(預測為過渡金屬) 鎶(過渡金屬) 鉨(預測為貧金屬) 鈇(貧金屬) 鏌(預測為貧金屬) 鉝(預測為貧金屬) 鿬(預測為鹵素) 鿫(預測為惰性氣體)
藍色者為p區元素

p区元素包括元素周期表13族18族元素除外),皆為主族元素。本區的元素其新增加的電子皆填入p軌域,故稱此區塊為p區,p來自英文的principal,為「主系光譜」之意。週期表中從第2週期開始的每個週期都各有6個p區元素。

13族元素又称为硼族元素,包括等元素;

14族元素又称为碳族元素,包括等元素;

15族元素又称为氮族元素,包括等元素;

16族元素又称为氧族元素,包括等元素;

17族元素又称为卤素,包括等元素;

18族元素又称为稀有气体或惰性气体,包括等元素。(氦为s区元素

本區囊括了週期表中的所有類金屬元素和除外的所有非金屬元素,本區也是週期表中唯一一個同時具有金屬、類金屬和非金屬元素的區塊。其中位於本區的金屬元素又稱為後過渡金屬(post-transition metals)或貧金屬(poor metals)。

族→ 13 14 15 16 17 18
2 5
B

10.81
6
C

12.01
7
N

14.01
8
O

16.00
9
F

19.00
10
Ne

20.18
3 13
Al

26.98
14
Si

28.09
15
P

30.97
16
S

32.04
17
Cl

35.45
18
Ar

39.95
4 31
Ga

69.72
32
Ge

72.63
33
As

74.92
34
Se

78.97
35
Br

79.90
36
Kr

83.80
5 49
In

114.8
50
Sn

118.7
51
Sb

121.8
52
Te

127.6
53
I

126.9
54
Xe

131.3
6 81
Tl

204.4
82
Pb

207.2
83
Bi

209.0
84
Po

[209]
85
At

[210]
86
Rn

[222]
7 113
Nh

[286]
114
Fl

[289]
115
Mc

[290]
116
Lv

[293]
117
Ts

[294]
118
Og

[294]

圖解:

  預測為s區元素
  預測為p區元素
  預測為d區元素
  預測為f區元素
  預測為g區元素
  待確認化學特性

標準狀況下,序號綠色者為氣體;序號藍色者為液體;序號黑色者為固體;序號灰色者為未知相態

列表[编辑]

名稱 條目 符號 穩定性 週期 性質 質子數 中子數 質量數 電子組態 同位素 備註
B 2個穩定同位素 2 类金属 5 6 11 [He]2s22p1 硼的同位素
C 2個穩定同位素 2 非金属元素 6 6 12 [He]2s22p2 碳的同位素碳-11碳-12碳-13碳-14
N 2個穩定同位素 2 非金属元素 7 7 14 [He]2s22p3 氮的同位素氮-13氮-14
O 3個穩定同位素 (幻數) 2 非金属元素 8 8 16 [He]2s22p4 氧的同位素氧-16氧-17氧-18
F 1個穩定同位素 2 卤素 9 10 19 [He]2s22p5 氟的同位素氟-18
Ne 3個穩定同位素 2 稀有气体 10 10 20 [He]2s22p6
氖的同位素
Al 1個穩定同位素 3 貧金屬 13 14 27 [Ne]3s23p1 鋁的同位素
Si 3個穩定同位素 3 类金属 14 14 28 [Ne]3s23p2 矽的同位素
P 1個穩定同位素 3 非金属元素 15 16 31 [Ne]3s23p3 磷的同位素磷-30磷-32
S 4個穩定同位素 3 非金属元素 16 16 32 [Ne]3s23p4 硫的同位素
Cl 2個穩定同位素 3 卤素 17 18 35 [Ne]3s23p5 氯的同位素
Ar 3個穩定同位素 3 稀有气体 18 22 40 [Ne]3s23p6 氬的同位素
Ga 2個穩定同位素 4 貧金屬 31 38 69 [Ar]3d104s24p1 鎵的同位素
Ge 4個穩定同位素 4 类金属 32 42 74 [Ar]3d104s24p2 鍺的同位素
As 1個穩定同位素 4 类金属 33 42 75 [Ar]3d104s24p3 砷的同位素
Se 5個穩定同位素 4 非金属元素 34 46 80 [Ar]3d104s24p4 硒的同位素
Br 2個穩定同位素 4 卤素 35 44 79 [Ar]3d104s24p5 溴的同位素
Kr 5個穩定同位素 4 稀有气体 36 48 84 [Ar]3d104s24p6 氪的同位素
In 1個穩定同位素 5 貧金屬 49 66 115 [Kr]4d105s25p1 銦的同位素
Sn 10個穩定同位素 (幻數) 5 貧金屬 50 68 118 [Kr]4d105s25p2 錫的同位素(錫-121、 錫-121m錫-121m1
Sb 2個穩定同位素 5 类金属 51 70 121 [Kr]4d105s25p3 銻的同位素
Te 6個穩定同位素 5 类金属 52 78 130 [Kr]4d105s25p4 碲的同位素
I 1個穩定同位素 5 卤素 53 74 127 [Kr]4d105s25p5 碘的同位素碘-131
Xe 7個穩定同位素 5 稀有气体 54 78 132 [Kr]4d105s25p6 氙的同位素
Tl 2個穩定同位素 6 貧金屬 81 124 205 [Xe]4f145d106s26p1 鉈的同位素
Pb 4個穩定同位素 (幻數) 6 貧金屬 82 126 208 [Xe]4f145d106s26p2 鉛的同位素
Bi 半衰期約2.01×10^19年 6 貧金屬 83 126 209 [Xe]4f145d106s26p3 鉍的同位素鉍-209
Po 半衰期約125.20年 6 貧金屬 84 125 209 [Xe]4f145d106s26p4 釙的同位素釙-210
At 半衰期約8.10小時 6 类金属 85 125 210 [Xe]4f145d106s26p5 砈的同位素
Rn 半衰期約3.82天 6 稀有气体 86 136 222 [Xe]4f145d106s26p6 氡的同位素氡-222
Nh 半衰期約8.00秒 7 貧金屬 113 173 286 [Rn]5f146d107s27p1 鉨的同位素
Fl 半衰期約1.90秒 7 貧金屬 114 175 289 [Rn]5f146d107s27p2 鈇的同位素
Mc 半衰期約0.65秒 7 貧金屬 115 175 290 [Rn]5f146d107s27p3 鏌的同位素
Lv 半衰期約53.00毫秒 7 貧金屬 116 177 293 [Rn]5f146d107s27p4 鉝的同位素
Ts 半衰期約51.00毫秒 7 卤素 117 177 294 [Rn]5f146d107s27p5 鿬的同位素
Og 半衰期約7.00×10^-4秒 7 稀有气体 118 176 294 [Rn]5f146d107s27p6 鿫的同位素

参见[编辑]

参考资料[编辑]