User:Emojiwiki/Delmain/Finish

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索


任何侵權內容將會刪除 | 百科內容須附有來源,以供查證 | 維基百科內容均容許他人編輯、使用和重製 | 參閱繁簡地區詞處理指引。

<form class="mw-editform" id="editform" name="editform" method="post" action="/w/index.php?title=Wikipedia:Hxfbdyl&action=submit" enctype="multipart/form-data"><input type="hidden" value="ℳ𝒲♥𝓊𝓃𝒾𝒸ℴ𝒹ℯ" name="wpUnicodeCheck"><input type="hidden" name="editingStatsId" id="editingStatsId" value="e98d6dc8107920f30b1d406a3cab84f9"><input type="hidden" name="wpSection"><input type="hidden" value="20200207041716" name="wpStarttime"><input type="hidden" value="20200207041716" name="wpEdittime"><input type="hidden" value="0" name="editRevId"><input id="wpScrolltop" type="hidden" name="wpScrolltop"><input type="hidden" value="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e" name="wpAutoSummary"><input type="hidden" value="0" name="oldid"><input type="hidden" value="0" name="parentRevId"><input type="hidden" value="text/x-wiki" name="format"><input type="hidden" value="wikitext" name="model">
<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="粗體" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="斜體" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a>
<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="簽名與時間" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="連結" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="圖片與媒體" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="參考文獻" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="插入模板" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a>
<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" aria-pressed="true" tabindex="0" aria-disabled="false" title="語法醒目標示"></a>
<a href="#" role="button" aria-pressed="false" aria-controls="wikiEditor-section-advanced">進階</a><a href="#" role="button" aria-pressed="false" aria-controls="wikiEditor-section-characters">特殊文字</a><a href="#" role="button" aria-pressed="false" aria-controls="wikiEditor-section-help">說明</a><a href="#" role="button" aria-pressed="false" aria-controls="wikiEditor-section-cites">引用</a>
<a class="label" href="#">標題</a>
格式<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="符號清單" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="編號清單" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="不使用 Wiki 格式化語法" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="換行" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a>
<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="放大" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="縮小" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="上標" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="下標" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a>
插入<a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="圖片庫" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="重新導向" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a><a class="oo-ui-buttonElement-button" role="button" title="表格" tabindex="0" aria-disabled="false" rel="nofollow"></a>
拉丁文
拉丁文擴充
國際音標
符號
希臘文
希臘字母擴展
斯拉夫文
阿拉伯文
阿拉伯文擴充
希伯來文
孟加拉文
坦米爾文
特拉古文
僧伽羅文
梵文
古吉拉特文
泰文
寮文
高棉文
加拿大原住民
ÁáÀàÂâÄäÃãǍǎĀāĂ㥹ÅåĆćĈĉÇçČčĊċĐđĎďÉéÈèÊêËëĚěĒēĔĕĖėĘęĜĝĢģĞğĠġĤĥĦħÍíÌìÎîÏïĨĩǏǐĪīĬĭİıĮįĴĵĶķĹĺĻļĽľŁłŃńÑñŅņŇňÓóÒòÔôÖöÕõǑǒŌōŎŏǪǫŐőŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšȘșȚțŤťÚúÙùÛûÜüŨũŮůǓǔŪūǖǘǚǜŬŭŲųŰűŴŵÝýŶŷŸÿȲȳŹźŽžŻżÆæǢǣØøŒœßÐðÞþƏə
格式
連結
標題
清單
檔案
參考來源
討論
<tbody></tbody>
描述您輸入的內容您取得的結果
斜體斜體文字斜體文字
粗體粗體文字粗體文字
粗斜體粗斜體文字粗斜體文字
<a class="label" href="#">模板</a>
同名文獻<a href="#" title="已命名參考文獻" rel="nrefs" role="button" class="tool tool-button" style="background-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Nuvola_clipboard_lined.svg/22px-Nuvola_clipboard_lined.svg.png");">已命名參考文獻</a>
錯誤檢查<a href="#" title="檢查錯誤" rel="echeck" role="button" class="tool tool-button" style="background-image: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Nuvola_apps_korganizer-NO.png/22px-Nuvola_apps_korganizer-NO.png");">檢查錯誤</a>
<select style="display: inline;"><option>中文標點</option><option>維基常用</option><option>漢語拼音</option><option>注音符號</option><option>常用符號</option><option>數學序號</option><option>數學符號</option><option>數學公式</option><option>平假名</option><option>片假名</option></select>

<a data-mw-charinsert-start="," data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">,</a> <a data-mw-charinsert-start="、" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">、</a> <a data-mw-charinsert-start="。" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">。</a> <a data-mw-charinsert-start="?" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">?</a> <a data-mw-charinsert-start="!" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">!</a> <a data-mw-charinsert-start=";" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">;</a> <a data-mw-charinsert-start=":" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">:</a> <a data-mw-charinsert-start="·" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">·</a> <a data-mw-charinsert-start="“" data-mw-charinsert-end="”" class="mw-charinsert-item" href="#">“”</a> <a data-mw-charinsert-start="‘" data-mw-charinsert-end="’" class="mw-charinsert-item" href="#">‘’</a> <a data-mw-charinsert-start="「" data-mw-charinsert-end="」" class="mw-charinsert-item" href="#">「」</a> <a data-mw-charinsert-start="『" data-mw-charinsert-end="』" class="mw-charinsert-item" href="#">『』</a> <a data-mw-charinsert-start="(" data-mw-charinsert-end=")" class="mw-charinsert-item" href="#">()</a> <a data-mw-charinsert-start="-" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">-</a> <a data-mw-charinsert-start="——" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">——</a> <a data-mw-charinsert-start="……" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">……</a> <a data-mw-charinsert-start="《" data-mw-charinsert-end="》" class="mw-charinsert-item" href="#">《》</a> <a data-mw-charinsert-start="〈" data-mw-charinsert-end="〉" class="mw-charinsert-item" href="#">〈〉</a> <a data-mw-charinsert-start="【" data-mw-charinsert-end="】" class="mw-charinsert-item" href="#">【】</a> <a data-mw-charinsert-start="〖" data-mw-charinsert-end="〗" class="mw-charinsert-item" href="#">〖〗</a> <a data-mw-charinsert-start="〔" data-mw-charinsert-end="〕" class="mw-charinsert-item" href="#">〔〕</a> <a data-mw-charinsert-start="~" data-mw-charinsert-end="" class="mw-charinsert-item" href="#">~</a>

<textarea tabindex="1" accesskey="," id="wpTextbox1" cols="80" rows="25" style="display: none;" class="mw-editfont-monospace" lang="zh" dir="ltr" name="wpTextbox1"></textarea>
<label for="wpSummary" class="oo-ui-labelElement-label"><a href="/wiki/Help:%E7%B7%A8%E8%BC%AF%E6%91%98%E8%A6%81" class="mw-redirect" title="Help:編輯摘要">編輯摘要</a>(請簡要描述您所作出的修改,或選擇:<a href="#.">新條目</a><a href="#.">修飾語句</a><a href="#.">修正筆誤</a><a href="#.">內容擴充</a><a href="#.">排版</a><a href="#.">來源</a><a href="#.">內部連結</a><a href="#.">分類</a><a href="#.">消歧義</a><a href="#.">維基化</a><a href="#.">維護清理</a></label>
<input type="text" tabindex="1" aria-disabled="false" title="請輸入簡短摘要 [ctrl-option-b]" accesskey="b" name="wpSummary" value="" id="wpSummary" spellcheck="true" class="oo-ui-inputWidget-input">
<input type="checkbox" tabindex="3" aria-disabled="false" accesskey="w" name="wpWatchthis" value="" id="wpWatchthis" checked="checked" class="oo-ui-inputWidget-input"><label title="加入此頁面至您的監視清單 [ctrl-option-w]" for="wpWatchthis" class="oo-ui-labelElement-label">監視此頁面</label>
<tbody></tbody>
<img alt="BY" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Cc-by_new_white.svg/25px-Cc-by_new_white.svg.png" decoding="async" width="25" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Cc-by_new_white.svg/38px-Cc-by_new_white.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Cc-by_new_white.svg/50px-Cc-by_new_white.svg.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64"><img alt="CC3.0" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Cc-white.svg/25px-Cc-white.svg.png" decoding="async" width="25" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Cc-white.svg/38px-Cc-white.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Cc-white.svg/50px-Cc-white.svg.png 2x" data-file-width="66" data-file-height="66"><img alt="SA" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Cc-sa_white.svg/25px-Cc-sa_white.svg.png" decoding="async" width="25" height="25" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Cc-sa_white.svg/38px-Cc-sa_white.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Cc-sa_white.svg/50px-Cc-sa_white.svg.png 2x" data-file-width="64" data-file-height="64"> 點擊發佈頁面後,表示您同意我們的<a href="https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use" class="extiw" title="foundation:Terms of Use">使用條款</a>。
同時您同意依據<a href="/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA-3.0%E5%8D%94%E5%AE%9A%E6%96%87%E5%AD%97" class="mw-redirect" title="Wikipedia:CC-BY-SA-3.0協定文字">CC-BY-SA-3.0</a>和<a href="/wiki/Wikipedia:GNU%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%96%87%E4%BB%B6%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E8%AD%89%E6%96%87%E5%AD%97" class="mw-redirect" title="Wikipedia:GNU自由文件許可證文字">GFDL條款</a>授權您的貢獻,並在<a href="/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA-3.0%E5%8D%94%E5%AE%9A%E6%96%87%E5%AD%97" class="mw-redirect" title="Wikipedia:CC-BY-SA-3.0協定文字">CC-BY-SA-3.0</a>的條款下以超連結或URL的方式進行署名。

<input type="submit" tabindex="4" aria-disabled="false" title="發佈您的變更 [ctrl-option-s]" accesskey="s" name="wpSave" id="wpSave" value="發佈頁面" class="oo-ui-inputWidget-input oo-ui-buttonElement-button"> <input type="submit" tabindex="5" aria-disabled="false" title="預覽您的編輯,請先使用本功能再保存! [ctrl-option-p]" accesskey="p" name="wpPreview" id="wpPreview" value="顯示預覽" class="oo-ui-inputWidget-input oo-ui-buttonElement-button"> <input type="submit" tabindex="6" aria-disabled="false" title="顯示您對內容所做的變更 [ctrl-option-v]" accesskey="v" name="wpDiff" id="wpDiff" value="顯示變更" class="oo-ui-inputWidget-input oo-ui-buttonElement-button"><input id="wpLinktranslator" value="翻譯連結" title="自動翻譯來自其他語言維基百科文本中的連結" type="button" class="oo-ui-inputWidget-input oo-ui-buttonElement-button"> <a role="button" tabindex="0" aria-disabled="false" href="/wiki/Wikipedia:Hxfbdyl" rel="nofollow" class="oo-ui-buttonElement-button">取消</a> <a target="helpwindow" href="/wiki/Wikipedia:%E5%82%99%E5%BF%98%E5%96%AE">編輯說明</a>(以新視窗開啟)

<input id="wpTemplateSandboxTemplate" type="hidden" value="Wikipedia:Hxfbdyl" name="wpTemplateSandboxTemplate"><input id="wpTemplateSandboxPage" type="hidden" name="wpTemplateSandboxPage">

<input type="hidden" value="1d4a8c8daeeb0f0ceae97f3fb23853ba5e3ce4cc+\" name="wpEditToken">

<input id="mw-edit-mode" type="hidden" value="text" name="mode"><input type="hidden" value="1" name="wpUltimateParam">

</form>