VIQR

维基百科,自由的百科全书

可讀越語引述法(英:VIetnamese Quoted-ReadableVIQR)是一套使用ASCII字符来书写越南语的做法。越南语包含大量不在ASCII的字母;VIQR则提供一个方法,在打完本来没有附加符号的字母後,加上1或2个符号去代表附加符号。

VIQR的附加符號[编辑]

VIQR的附加符号
附加符号 打出的字符 例子
trăng短音符,breve) ( a(→ ă
抑揚符,circumflex) ^ a^ → â
móc (horn) +* o+ → ơ
玄聲 huyền重音符,grave) ` a` → à
銳聲 sắc尖音符,acute) '/ a' → á
問聲 hỏi鉤號,hook) ? a? →
跌聲 ngã波浪號,tilde) ~ a~ → ã
重聲 nặng下句點,dot below) . a. →

VIQR 以 DDDd 代表越南语字母 Đ 和以 dd 代表 đ。如要输入部分标点符号(句点、问号、撇號、斜号、开括号和引号),需要在该标点符号之前先加一个反斜号 (\) ,以避免被当成为附加符号字母。例子:

O^ng te^n gi`\? To^i te^n la` Ted\dy Thu.y\.
Ông tên gì? Tôi tên là Teddy Thụy.
您叫什麼名字?我叫 Teddy Thuy。

越南資訊交換標準代碼不同的是,VIQR不是字符集。相反,VIQR是以ASCII来打出越南语的方法。VIQR相比于越南資訊交換標準代碼等字符集的好处是,它无须安装特别的键盘或软件。但是,当統一碼在全球的电脑使用变得越益流行时,VIQR便演变成为一些软件的越南语输入法,软件接收了键盤的指令後再把它转为統一碼。

历史[编辑]

在20世纪90年代初,一种被称为Vietnet的助记符专用系统在越南网络邮件列表soc.culture.vietnamese组中被使用[1][2]

1992年,位于加利福尼亚州TriChlor软件集团的越南标准化组织(Viet-Std,Nhóm Nghiên Cứu Tiêu Chuẩn Tiếng Việt)正式确定了VIQR公约。它在RFC 1456中明文描述了它。

註釋[编辑]

  1. ^ A Unified Framework for Vietnamese Information Processing. Vietnamese Standardization Working Group. September 1992 [2013-10-16]. (原始内容存档于2022-03-22) (英语及越南语). 
  2. ^ Trần Tư Bình. Bài 4 – Thử tìm kiểu gõ dấu chữ Việt nhanh nhất. Chim Việt Cành Nam. No. 32. 2008-08-14 [2013-10-16]. (原始内容存档于2021-02-10) (越南语). 

参看[编辑]

外部链接[编辑]