Semi-protection-shackle.svg

维基百科:新手入門/格式

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
Wikipedia-logo-v2.svg
维基百科新手入门
极速掌握维基百科的运作及编辑
主頁   維基介紹   探索维基   編輯入门   維基文本   格式指南   方針指引   交流討論   用戶權限   结语

格式

維基百科有一套格式指引,未能合乎這些指引的頁面則需要維基化。

如何使用維基百科工具列(Youtube

以下就各項格式作出介紹,有關各項格式的詳情則請參考格式手册

  • 粗體:條目名稱在文章當中第一次出現時,請用三對半形單引號,讓它以粗體顯示。'''條目題目'''會顯示成條目題目。如果該條目的題目有多於一個名稱,每一個名稱在第一次出現時都要以粗體顯示。例如:'''氢氧化钠'''([[化学式]]:NaOH),俗名'''火碱'''、'''烧碱'''、'''苛性钠'''……
  • 標點:有關文學作品、影視作品等條目,請照常使用書名號。另外,有關非中文概念、中文無通用譯名等條目,可以在提及條目名稱後,在括號裏加上原文稱號。請注意括號一如其他標點一樣,都應該使用最常見的全形符號:( )而不是半形的:( ) 或者 ﹙ ﹚
  • 外文:如果該名稱的來源是外文,請在括號裏加上標明語言的外文原名。同樣地,化學元素符號,化合物的化學式,生物的拉丁文學名也應該跟隨其中文譯名之後。總之,在中文維基百科,只要是中文都應該優先提及。
  • 主題:請您盡可能在首句帶出文章所屬的主題,例如:'''海森堡測不准原理''',在[[量子物理學]]……
  • 歷史:歷史上的概念如朝代、已不適用的地名等,應註明有效時間。人物則應提及出生(和死亡)的年月日。
  • 日期:日期一般應使公元紀年,年份時請在年份後加上「年」字,避免與其他數字混淆。公元前應該在年份前加「前」字。為避免與公元1世紀年份混淆,2023年不可簡寫為「23年」(中文文字也不可以,如1978年也不可簡寫成「七八年」),如此類推。
  • 度量衡:度量衡一般應採用國際單位制
  • 空格:在中文語境內,字與字之間應該不留空格,惟仍有特例。外文間保留空格(例子:Google Chrome),符號和數字、符號和外文間不加空格(例子:System/360),允許全角空格使用,但在大多數的情況下不應使用全形空格,如無爭議情況下,有否空間應以先到先得決定。
  • 外部連結:大多數情況下,請將外部連結放於條目最後的章節並命名之為「外部链接」,不建議在條目中加入“裸”链接。
  • 華麗:请勿使用格式过于花哨华丽的代码,以免對您或是其它後來的編者造成理解和维护上的困扰。特别地,如无特殊情況,请勿使用HTML格式代碼。(但在條目空間外使用HTML碼沒有太多限制,除技術限制外)虽然维基百科的首要目标是收录百科全书条目,但保持這百科在編輯和維護上的容易程度亦非常重要。如果我們不把格式代碼弄得比實際的需要更複雜,顯示、編輯、加入條目進維基百科都會變得更容易。

特定主題指引

格式手册的目的很简单:让格式整齐统一。以下规则并非金科玉律。许多种格式并无高下之分,但如果每人都遵循同一格式,维基百科将更为易读易用,当然也更易撰写编辑。

新手应注意,清晰、丰富,中立的原则比之格式更为重要。撰写者没有义务遵循以下规则,这些规则仅作为推荐使用编辑的乐趣在于不必达到完美。

其他维基参与者会在编辑维基百科的时候,会按照这个指引修正不规范格式的条目,条目会渐渐的符合指引内容。

由於主題較多,僅建議您查閱您有興趣的主題的相關指引,或暫時跳過本節。(綠色邊框表示為正式指引,其餘則為建議參考的指引)

下一頁將會介紹維基百科各項主要方針及政策。

Arrow-right.svg 有關方針及指引的詳情