汇集雅俗通十五音全本

维基百科,自由的百科全书
彙集雅俗通Lúi- chi̍p Ngiá- so̍k- thong
十五音全本Tsa̍p- ngõu- im Tshûan- pún
擊木知音Khek Ba̍k Ti Im
作者懋亭氏
类型音韵学
语言闽南语潮州府城音
发行信息
出版时间1916年
出版地中国潮汕地区

《汇集雅俗通十五音全本》潮州话彙集雅俗通十五音全本白话字Lúi-chi̍p Ngiá-so̍k-thong Tsa̍p-ngõu-im Tshûan-pún潮拼Lui²zib⁸ Ngia²sog⁸tong¹ Zab⁸ngou⁶im¹ Cuang⁵bung², 台罗: Uī-tsi̍p gá-sio̍k-thong si̍p-gōo im tsuân-pún),副题击木知音潮州话擊木知音白话字Khek Ba̍k Ti Im潮拼Kêg⁴ Bhag⁸ Di¹ Im¹, 台罗: Kik-bo̍k ti-im),为1916年(民国5年)署名江夏懋亭氏所撰,书末并附有“击木知音法”,系一部记录潮州府城音的闽南语潮汕片音韵学书籍。

内容[编辑]

内容以韵母“四十字”为经,以声母“十五音”为纬,再以“八音声调”梳栉贯穿其间。

 • 声母十五音为:
L Pien K Khṳ̀ Tī
Liu² Biêng¹ Giu⁵ K Di⁷
Phó Tha Cheng Ji̍p Sî
P T Zêng¹ Rib⁸ Si⁵
Eng Bûn Gṳ́ Tshut Hí
Êng¹ Bhung⁵ Gh Cug⁴ H
 • 潮州白话字
 • 潮州话拼音方案
 • 韵母四十字为:
Kun Kien Kim Kui Kia Kan Kong Kuai Keng Kuan
Gung¹ Giêng¹ Gim¹ Gui¹ Gia¹ Gang¹ Gong¹ Guai¹ Gêng¹ Guang¹
Kou Kiau Koi Kiong Ko Kai Kin Kieⁿ/Kioⁿ Kam Kua
Gou¹ Giao¹ Goi¹ Giong¹ Go¹ Gai¹ Ging¹ Giên¹/Gion¹ Gam¹ Gua¹
Kang Kiam Kau Ke Kue Ka Ku Kṳng/Kng Ki Khiu
Gang¹ Giam¹ Gao¹ Gê¹ G¹ Ga¹ Gu¹ Geng¹ Gi¹ Kiu¹
Kuaⁿ K Kaⁿ Keⁿ Kiaⁿ Chie/Chio Kiang Thiⁿ Kuang Koiⁿ
Guan¹ Ge¹ Gan¹ Gên¹ Gian¹ Z¹/Zio¹ Giang¹ Tin¹ Guang¹ Goin¹
 • 音调八声为:
八聲 上平 上上 上去 上入 下平 下上 下去 下入
Poih-siaⁿ Chiẽⁿ-phêⁿ Chiẽⁿ-siãng Chiẽⁿ-khṳ̀ Chiẽⁿ-ji̍p Ẽ-phêⁿ Ẽ-siãng Ẽ-khṳ̀ Ẽ-ji̍p
Boih¹sian¹ Ziên⁶pên⁵ Ziên⁶siang⁶ Ziên⁶ke³ Ziên⁶rib⁸ Ê⁶pên⁵ Ê⁶siang⁶ Ê⁶ke³ Ê⁶rib⁸
例一
lī it ti tih ti̍h
li⁷ ik⁴ di¹ di² di³ dih⁴ di⁵ di⁶ di⁷ dih⁸
例二
lī jī hong hóng hòng hok hông hõng hōng ho̍k
li⁷ ri⁷ hong¹ hong² hong³ hog⁴ hong⁵ hong⁶ hong⁷ hog⁸
注释:
 • 由于1960年广东省教育部门的潮州话拼音方案不设立齿龈音韵尾[n]、[t̚],并以后缀-n来表示鼻化韵,因此在这里无法用来标示齿龈鼻音韵尾[n]。
 • 二十世纪以后口音中齿龈音韵尾已经渐渐合并入软腭音韵尾,“干”韵与“江”韵、“坚”韵与“姜”韵、“关”韵与“光”韵在潮州拼音方案合一,在现在标准的潮州拼音方案中只有37个韵母。[1]

声母[编辑]

十五音声母与潮州白话字潮州话拼音方案声母的音值对比如下[1]

潮州话声母
组别 边音 鼻音 塞化鼻音 塞音 塞擦音 塞化擦音 擦音
次浊 全浊 全清 次清 全清 次清 全浊
双唇音 m
m
[m]
(文)
b
bh
[b]
p
b
[p]
ph
p
[pʰ]
齿龈音 l
l
[l]
n
n
[n]
(柳)
(并入l) t
d
[t]
th
t
[tʰ]
ch/ts
z
[ts]
chh/tsh
c
[tsʰ]
j/z
r
[dz-z]
s
s
[s]
软腭音 ng
ng
[ŋ]
(语)
g
gh
[g]
k
g
[k]
kh
k
[kʰ]
声门音

[ʔ]
h
h
[h]
图例:
白话字字母
潮拼字母
[国际音标]
十五音音名
注释:
 1. “求”字的现代读音为/kʰiu˥˥/(白:khiû,拼:kiu⁵),但这里取“球”音(/kiu˥˥/,白:kiû,拼:giu⁵)的声母。
 2. [m]、[n]、[ng]在这里被视为是文[b]、柳[l]、语[g]搭配鼻化韵时衍生的同位音。例如:“麵”(/mi˩˩/,白:mī,拼:mi⁷)为“天部文音下去声”,而“米”(/bi˥˧/,白:bí,拼:bhi²)为“枝部文音上上声”,其中“天部”就是鼻化韵/ĩ/,而“枝部”是非鼻化韵/i/,决定了文音是/m/还是/b/

韵母[编辑]

四十音韵母的音名,除了“鸠”(/kʰiu˧˧/,白:khiu,拼:kiu¹)的声母为“去音”、“蕉”(/tsio˧˧/,白:chio,拼:zio¹)为“贞音”与“天”(/tʰĩ˧˧/,白:thiⁿ,拼:tin¹)为“他音”之外,都是以“求音”([k],白:k-,拼:g-)搭配韵部,念阴平调(˧˧)。

四十音韵母与潮州白话字潮州话拼音方案韵母的音值与关系对比如下:

潮州话韵母
韵腹 韵尾
构造 韵头类别 单复韵母 声门音 鼻化韵母 双唇音 齿龈音 软腭音
前后 开闭 (舒) 塞音(入) (舒) 塞音(入) 鼻音(舒) 塞音(入) 鼻音(舒) 塞音(入) 鼻音(舒) 塞音(入)
元音 a a [a] ah ah [aʔ] aⁿ an [ã] ahⁿ anh [ãʔ] am am [am] ap ab [ap̚] an ang [an] at ag [at̚] ang ang [aŋ] ak ag [ak̚]
半闭 e ê [e] eh ê [eʔ] eⁿ ên [ẽ] ehⁿ ênh [ẽʔ] eng êng [eŋ] ek êg [ek̚]
i i [i] ih ih [iʔ] iⁿ in [ĩ] ihⁿ inh [ĩʔ] im im [im] ip ib [ip̚] in ing [in] it ig [it̚]
半闭 o o [o] oh oh [oʔ] ong ong [oŋ] ok og [ok̚]
u u [u] uh uh [uʔ] 𣢯 un ung [un] ut ug [ut̚]
e [ɯ] ṳh eh [ɯʔ] 𡌧 ṳⁿ en [ɯ̃] ṳn eng [ɯn] ṳt eg [ɯt̚] ṳng eng [ɯŋ] ṳk eg [ɯk̚]
双元音 闭上 ai ai [ai] aih aih [aiʔ] 𢨱 aiⁿ ain [ãĩ]
后移 au ao [au] auh aoh [auʔ] auⁿ aon [ãũ] auhⁿ aonh [ãũʔ]
打开 ia ia [ia] iah iah [iaʔ] iaⁿ ian [ĩã] iahⁿ ianh [ĩãʔ] iam iam [iam] iap iab [iap̚] ien iang [ian] iet iag [iat̚] iang iang [iaŋ] iak iag [iak̚]
ie [ie] ieh iêh [ieʔ] ieⁿ iên [ĩẽ] iehⁿ iênh [ĩẽʔ] ien iêng [ien] iet iêg [iet̚]
后移 ie io [io] ieh io [ioʔ] ieⁿ ion [ĩõ] iehⁿ ionh [ĩõʔ] iong iong [ioŋ] iok iog [iok̚]
iu iu [iu] iuh iuh [iuʔ] iuⁿ iun [ĩũ] iuhⁿ iunh [ĩũʔ]
前移 闭上 oi oi [oi] oih oih [oiʔ] oiⁿ oinh [õĩ] oihⁿ oinh [õĩʔ]
ou ou [ou] ouh ouh [ouh] 𤡓 ouⁿ oun [õũ]
前移 打开 oa ua [oa] oah uah [oaʔ] oaⁿ uan [õã] oahⁿ uanh [õãʔ]
ua ua [ua] uah uah [uaʔ] uaⁿ uan [ũã] uahⁿ uanh [ũãʔ] uam uam [uam] uap uab [uap̚] uan uang [uan] uat uag [uat̚] uang uang [uaŋ] uak uag [uak̚]
ue [ue] ueh uêh [ueʔ] ueⁿ uên [ũẽ] uehⁿ uênh [ũẽʔ] uang uêng [ueŋ] uak uêg [uek̚]
ui ui [ui] uih uih [uiʔ] 𥖿 uiⁿ uin [ũĩ] uihⁿ uinh [ũĩʔ] 𩇽
三元音 后移 开闭 iau iao [iau] iauh iaoh [iauʔ] 𫏋 iauⁿ iaon [ĩãũ] iauhⁿ iaonh [ĩãũʔ] 𨓳
iou iou [iou] iouh iouh [iouʔ] 𫏋 iouⁿ ioun [ĩõũ] iouhⁿ iounh [ĩõũʔ] 𨓳
前移 uai uai [uai] uaih uaih [uaiʔ] uaiⁿ uain [ũãĩ]
辅音音节 ngh ngh [ŋʔ] m m [m] ng ng [ŋ]
hng heng [ŋ̊ŋ̍]
图例:白话字字母 潮拼字母 [国际音标] 四十音音名书中其他相应的入声例字
 1. 入声(塞音)韵母(-p、-t、-k、-h)(-b、-g、-h)可依唇、齿、颚、喉控音部位归属同部位的鼻韵母(-m、-n、-ng、-ⁿ)(-m、-ng、-n);如[iap̚]就是“兼”部([iam])的入声韵。
 2. 同名或未命名韵母为同位异音的韵母,如[ie]、[io]都属“蕉”部,[iau]、[iou]、[ĩãũ]、[ĩõũ]都属“骄”部。
 3. 韵尾[-n]、[-t]在潮拼中一律拼入[-ng]、[-k]。

击木知音法[编辑]

本书最后附有《击木知音歌》,据说是依四十韵母、八声调、十五声母的次序,击木为号,作为沟通暗语。

《击木知音歌》韵母四十音如下:

君家交金鸡,公孤兼枝姜,
京官皆恭军,斤车歌光观,
骄干胶坚乖,规宫鸠柯江,
肩扛更龟柑,康加甘瓜薑。

八声为:上平、上上、上去、上入、下平、下上、下去、下入。

声母十五音:柳边求去地,颇他贞入时,英文语出喜。

书中举例,“食饭”(/tsiaʔ˥ pun˩˩/,白:chia̍h pūn,拼:ziah⁸ bung⁷)二字各为“贞加切、下入声”及“颇君切、下去声”,依韵母、声调、声母次第,“加”字敲三十七下、“下入”敲八下、“贞”字敲八下,“君”字敲一下、“下去”敲七下、“颇”字敲六下,所以“食”字的代码就是“37、8、8”,“饭”字的代码就是“1、7、6”。

刊本[编辑]

特别之处[编辑]

本书的𱟛“soih4”字,通行于潮州话地区
四川盆地一带的“zuí”字
面的“”字 (从“戈”者)
洪帮开香堂所挂图符

本书所收的字中,笔画最多的是“⿳⿲日䜌干⿲月⿲长马长戈心”字,收录在第14页“鸡”部、“时”音、上入声(阴入调),读音为[soiʔ˨](白:soih;拼:soih⁴),与当地话“𩐅椅脚”、“𩐅齿缝”的“𩐅”字(本书用其通假字“塞”)同音。许多大型字书均没有收录此字。根据杨扬发编著的《潮汕十八音字典普通话对照》,此字与“恋”字是同义不同字、不同音,各部件皆能解释恋爱的状态:“言”谈,是恋爱的中心;“丝”是“缠绵”二字的偏旁;“日”、“月”与两个“长”代表时时刻刻、长长久久;战“马”与“干戈”反映三角恋与情敌争持的情况。当地人认为此字形将恋爱描述得错综复杂、淋漓尽致[2]。王谢扬(Xieyang Wang)在2017年向统一码Unicode申请收入此字[3],得以收入在2022年9月发表的中日韩统一表意文字扩展区H之中,编码为U+317DB 𱟛 ,即“𱟛”。

对比“”的“”字、四川盆地一带的“”或“”字,当地语言念[tsuei˨˩˧](四川话拼音:zuí)音,以及洪帮开香堂的图符,它们的字形都跟此字十分相似。相比之下,本书所收之“⿳⿲日䜌干⿲月⿲长马长戈心”字比四川盆地的“zuí”字多了“日”和“干”两部件。如果洪帮图符中的“月”是“明朝”(大明)的“明”字的省写,“⿳⿲日䜌干⿲月⿲长马长戈心”的写法就是“日”与“月”齐现。而“干”和“戈”皆是武器。可以相信此“⿳⿲日䜌干⿲月⿲长马长戈心”字的字形也是同一来源[4]

参考文献[编辑]

 1. 陈永宝,“闽南语客家话之会通研究”,瑞成书局台中市,pp.31,1990年。

内文参考[编辑]

 1. ^ 1.0 1.1 林伦伦. 潮汕方言:潮人的精神家园. 暨南大学出版社. : 122–125. ISBN 9787566801395. 
 2. ^ 杨扬发:《潮汕十八音字典普通话对照》,汕头:汕头大学出版社,2001年7月,页21,ISBN:7-81036-134-1
 3. ^ 王谢扬:Proposal to add one ideograph used in Teochew Dialects to UAX #45页面存档备份,存于互联网档案馆),2017年4月3日
 4. ^ 內木一郎:【知乎】一個順口溜的字,請問是什麼?——內木一郎的回答. [2020-03-15]. (原始内容存档于2020-03-28). 

参阅[编辑]