Wikipedia:Unihan繁简体对照表/繁简一一对应表

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

繁簡一一對照表 PHP代码

繁簡一一對照表[编辑]

-{

 1. U+042b7䊷 → U+04336䌶
 2. U+042d9䋙 → U+0433a䌺
 3. U+0477c䝼 → U+0478d䞍
 4. U+04c3e䰾 → U+09c83鲃
 5. U+04c81䲁 → U+09cda鳚
 6. U+04e1f丟 → U+04e22丢
 7. U+04e26並 → U+05e76并
 8. U+04e7e乾 → U+05e72干
 9. U+04e82亂 → U+04e71乱
 10. U+04e9e亞 → U+04e9a亚
 11. U+04f47佇 → U+04f2b伫
 12. U+09980馀 → U+04f59余
 13. U+04f75併 → U+05e76并
 14. U+04f86來 → U+06765来
 15. U+04f96侖 → U+04ed1仑
 16. U+04fb6侶 → U+04fa3侣
 17. U+04fc1俁 → U+04fe3俣
 18. U+04fc2係 → U+07cfb系
 19. U+04fd4俔 → U+04f23伣
 20. U+04fe0俠 → U+04fa0侠
 21. U+05000倀 → U+04f25伥
 22. U+05006倆 → U+04fe9俩
 23. U+05008倈 → U+04feb俫
 24. U+05009倉 → U+04ed3仓
 25. U+0500b個 → U+04e2a个
 26. U+05011們 → U+04eec们
 27. U+0502b倫 → U+04f26伦
 28. U+05049偉 → U+04f1f伟
 29. U+05074側 → U+04fa7侧
 30. U+05075偵 → U+04fa6侦
 31. U+0507d偽 → U+04f2a伪
 32. U+05091傑 → U+06770杰
 33. U+05096傖 → U+04f27伧
 34. U+05098傘 → U+04f1e伞
 35. U+05099備 → U+05907备
 36. U+050ad傭 → U+04f63佣
 37. U+050af傯 → U+0506c偬
 38. U+050b3傳 → U+04f20传
 39. U+050b4傴 → U+04f1b伛
 40. U+050b5債 → U+0503a债
 41. U+050b7傷 → U+04f24伤
 42. U+050be傾 → U+0503e倾
 43. U+050c2僂 → U+0507b偻
 44. U+050c5僅 → U+04ec5仅
 45. U+050c9僉 → U+04f65佥
 46. U+050d1僑 → U+04fa8侨
 47. U+050d5僕 → U+04ec6仆
 48. U+050de僞 → U+04f2a伪
 49. U+050e5僥 → U+04fa5侥
 50. U+050e8僨 → U+0507e偾
 51. U+050f9價 → U+04ef7价
 52. U+05100儀 → U+04eea仪
 53. U+05102儂 → U+04fac侬
 54. U+05104億 → U+04ebf亿
 55. U+05108儈 → U+04fa9侩
 56. U+05109儉 → U+04fed俭
 57. U+05110儐 → U+050a7傧
 58. U+05114儔 → U+04fe6俦
 59. U+05115儕 → U+04faa侪
 60. U+05118儘 → U+05c3d尽
 61. U+0511f償 → U+0507f偿
 62. U+0512a優 → U+04f18优
 63. U+05132儲 → U+050a8储
 64. U+05137儷 → U+04fea俪
 65. U+0513a儺 → U+050a9傩
 66. U+0513b儻 → U+050a5傥
 67. U+0513c儼 → U+04fe8俨
 68. U+0514c兌 → U+05151兑
 69. U+05152兒 → U+0513f儿
 70. U+05157兗 → U+05156兖
 71. U+05167內 → U+05185内
 72. U+05169兩 → U+04e24两
 73. U+0518a冊 → U+0518c册
 74. U+051aa冪 → U+05e42幂
 75. U+051c8凈 → U+051c0净
 76. U+051cd凍 → U+051bb冻
 77. U+051dc凜 → U+051db凛
 78. U+051f1凱 → U+051ef凯
 79. U+05225別 → U+0522b别
 80. U+0522a刪 → U+05220删
 81. U+05244剄 → U+0522d刭
 82. U+05247則 → U+05219则
 83. U+0524b剋 → U+0514b克
 84. U+0524e剎 → U+05239刹
 85. U+05257剗 → U+0522c刬
 86. U+0525b剛 → U+0521a刚
 87. U+0525d剝 → U+05265剥
 88. U+0526e剮 → U+05250剐
 89. U+05274剴 → U+05240剀
 90. U+05275創 → U+0521b创
 91. U+05283劃 → U+05212划
 92. U+05287劇 → U+05267剧
 93. U+05289劉 → U+05218刘
 94. U+0528a劊 → U+0523d刽
 95. U+0528c劌 → U+0523f刿
 96. U+0528d劍 → U+05251剑
 97. U+05291劑 → U+05242剂
 98. U+052c1勁 → U+052b2劲
 99. U+052d5動 → U+052a8动
 100. U+052d9務 → U+052a1务
 101. U+052db勛 → U+052cb勋
 102. U+052dd勝 → U+080dc胜
 103. U+052de勞 → U+052b3劳
 104. U+052e2勢 → U+052bf势
 105. U+052e9勩 → U+052da勚
 106. U+052f1勱 → U+052a2劢
 107. U+052f5勵 → U+052b1励
 108. U+052f8勸 → U+0529d劝
 109. U+052fb勻 → U+05300匀
 110. U+0532d匭 → U+05326匦
 111. U+0532f匯 → U+06c47汇
 112. U+05331匱 → U+0532e匮
 113. U+05340區 → U+0533a区
 114. U+05354協 → U+0534f协
 115. U+0537b卻 → U+05374却
 116. U+05399厙 → U+0538d厍
 117. U+053a0厠 → U+05395厕
 118. U+053ad厭 → U+0538c厌
 119. U+053b2厲 → U+05389厉
 120. U+053b4厴 → U+053a3厣
 121. U+053c3參 → U+053c2参
 122. U+053c4叄 → U+053c1叁
 123. U+053e2叢 → U+04e1b丛
 124. U+05412吒 → U+054a4咤
 125. U+05433吳 → U+05434吴
 126. U+05436吶 → U+05450呐
 127. U+05442呂 → U+05415吕
 128. U+054bc咼 → U+05459呙
 129. U+054e1員 → U+05458员
 130. U+05504唄 → U+05457呗
 131. U+0551a唚 → U+05423吣
 132. U+0554f問 → U+095ee问
 133. U+05553啓 → U+0542f启
 134. U+0555e啞 → U+054d1哑
 135. U+0555f啟 → U+0542f启
 136. U+05562啢 → U+05521唡
 137. U+0558e喎 → U+0359e㖞
 138. U+0559a喚 → U+05524唤
 139. U+055aa喪 → U+04e27丧
 140. U+055ac喬 → U+04e54乔
 141. U+055ae單 → U+05355单
 142. U+055b2喲 → U+054df哟
 143. U+055c6嗆 → U+0545b呛
 144. U+055c7嗇 → U+0556c啬
 145. U+055ca嗊 → U+0551d唝
 146. U+055ce嗎 → U+05417吗
 147. U+055da嗚 → U+0545c呜
 148. U+055e9嗩 → U+05522唢
 149. U+055f6嗶 → U+054d4哔
 150. U+05606嘆 → U+053f9叹
 151. U+0560d嘍 → U+055bd喽
 152. U+05614嘔 → U+05455呕
 153. U+05616嘖 → U+05567啧
 154. U+05617嘗 → U+05c1d尝
 155. U+0561c嘜 → U+0551b唛
 156. U+05629嘩 → U+054d7哗
 157. U+0562e嘮 → U+05520唠
 158. U+0562f嘯 → U+05578啸
 159. U+05630嘰 → U+053fd叽
 160. U+05635嘵 → U+054d3哓
 161. U+05638嘸 → U+05452呒
 162. U+0563d嘽 → U+05574啴
 163. U+05653噓 → U+05618嘘
 164. U+0565d噝 → U+0549d咝
 165. U+05660噠 → U+054d2哒
 166. U+05665噥 → U+054dd哝
 167. U+05666噦 → U+054d5哕
 168. U+0566f噯 → U+055f3嗳
 169. U+05672噲 → U+054d9哙
 170. U+05674噴 → U+055b7喷
 171. U+05678噸 → U+05428吨
 172. U+05679噹 → U+05f53当
 173. U+05680嚀 → U+0549b咛
 174. U+05687嚇 → U+05413吓
 175. U+0568c嚌 → U+054dc哜
 176. U+05695嚕 → U+0565c噜
 177. U+05699嚙 → U+0556e啮
 178. U+056a6嚦 → U+05456呖
 179. U+056a8嚨 → U+05499咙
 180. U+056b2嚲 → U+04eb8亸
 181. U+056b3嚳 → U+055be喾
 182. U+056b4嚴 → U+04e25严
 183. U+056b6嚶 → U+05624嘤
 184. U+056c0囀 → U+0556d啭
 185. U+056c1囁 → U+055eb嗫
 186. U+056c2囂 → U+056a3嚣
 187. U+056c5囅 → U+05181冁
 188. U+056c8囈 → U+05453呓
 189. U+056d1囑 → U+05631嘱
 190. U+056ea囪 → U+056f1囱
 191. U+05707圇 → U+056f5囵
 192. U+0570b國 → U+056fd国
 193. U+0570d圍 → U+056f4围
 194. U+05712園 → U+056ed园
 195. U+05713圓 → U+05706圆
 196. U+05716圖 → U+056fe图
 197. U+05718團 → U+056e2团
 198. U+057b5垵 → U+057ef埯
 199. U+057e1埡 → U+057ad垭
 200. U+057f0埰 → U+091c7采
 201. U+057f7執 → U+06267执
 202. U+05805堅 → U+0575a坚
 203. U+0580a堊 → U+057a9垩
 204. U+05816堖 → U+057b4垴
 205. U+0581d堝 → U+057da埚
 206. U+0582f堯 → U+05c27尧
 207. U+05831報 → U+062a5报
 208. U+05834場 → U+0573a场
 209. U+0584a塊 → U+05757块
 210. U+0584b塋 → U+08314茔
 211. U+0584f塏 → U+057b2垲
 212. U+05852塒 → U+057d8埘
 213. U+05857塗 → U+06d82涂
 214. U+05862塢 → U+0575e坞
 215. U+05864塤 → U+057d9埙
 216. U+05875塵 → U+05c18尘
 217. U+05879塹 → U+05811堑
 218. U+0588a墊 → U+057ab垫
 219. U+0589c墜 → U+05760坠
 220. U+058ae墮 → U+05815堕
 221. U+058b3墳 → U+0575f坟
 222. U+058bb墻 → U+05899墙
 223. U+058be墾 → U+057a6垦
 224. U+058c7壇 → U+0575b坛
 225. U+058c8壈 → U+21484𡒄
 226. U+058cb壋 → U+057b1垱
 227. U+058d3壓 → U+0538b压
 228. U+058d8壘 → U+05792垒
 229. U+058d9壙 → U+05739圹
 230. U+058da壚 → U+05786垆
 231. U+058de壞 → U+0574f坏
 232. U+058df壟 → U+05784垄
 233. U+058e0壠 → U+05785垅
 234. U+058e2壢 → U+0575c坜
 235. U+058e9壩 → U+0575d坝
 236. U+058ef壯 → U+058ee壮
 237. U+058fa壺 → U+058f6壶
 238. U+058fc壼 → U+058f8壸
 239. U+058fd壽 → U+05bff寿
 240. U+05920夠 → U+0591f够
 241. U+05922夢 → U+068a6梦
 242. U+0593e夾 → U+05939夹
 243. U+05950奐 → U+05942奂
 244. U+05967奧 → U+05965奥
 245. U+05969奩 → U+05941奁
 246. U+0596a奪 → U+0593a夺
 247. U+0596c奬 → U+05956奖
 248. U+0596e奮 → U+0594b奋
 249. U+0597c奼 → U+059f9姹
 250. U+0599d妝 → U+05986妆
 251. U+059cd姍 → U+059d7姗
 252. U+059e6姦 → U+05978奸
 253. U+05a1b娛 → U+05a31娱
 254. U+05a41婁 → U+05a04娄
 255. U+05a66婦 → U+05987妇
 256. U+05a6d婭 → U+05a05娅
 257. U+05aa7媧 → U+05a32娲
 258. U+05aaf媯 → U+059ab妫
 259. U+05abc媼 → U+05aaa媪
 260. U+05abd媽 → U+05988妈
 261. U+05ad7嫗 → U+059aa妪
 262. U+05af5嫵 → U+059a9妩
 263. U+05afb嫻 → U+05a34娴
 264. U+05aff嫿 → U+05a73婳
 265. U+05b00嬀 → U+059ab妫
 266. U+05b08嬈 → U+05a06娆
 267. U+05b0b嬋 → U+05a75婵
 268. U+05b0c嬌 → U+05a07娇
 269. U+05b19嬙 → U+05af1嫱
 270. U+05b21嬡 → U+05ad2嫒
 271. U+05b24嬤 → U+05b37嬷
 272. U+05b2a嬪 → U+05ad4嫔
 273. U+05b30嬰 → U+05a74婴
 274. U+05b38嬸 → U+05a76婶
 275. U+05b4c孌 → U+05a08娈
 276. U+05b6b孫 → U+05b59孙
 277. U+05b78學 → U+05b66学
 278. U+05b7f孿 → U+05b6a孪
 279. U+05bae宮 → U+05bab宫
 280. U+05be2寢 → U+05bdd寝
 281. U+05be6實 → U+05b9e实
 282. U+05be7寧 → U+05b81宁
 283. U+05be9審 → U+05ba1审
 284. U+05beb寫 → U+05199写
 285. U+05bec寬 → U+05bbd宽
 286. U+05bf5寵 → U+05ba0宠
 287. U+05bf6寶 → U+05b9d宝
 288. U+05c07將 → U+05c06将
 289. U+05c08專 → U+04e13专
 290. U+05c0b尋 → U+05bfb寻
 291. U+05c0d對 → U+05bf9对
 292. U+05c0e導 → U+05bfc导
 293. U+05c37尷 → U+05c34尴
 294. U+05c46屆 → U+05c4a届
 295. U+05c4d屍 → U+05c38尸
 296. U+05c53屓 → U+05c43屃
 297. U+05c5c屜 → U+05c49屉
 298. U+05c62屢 → U+05c61屡
 299. U+05c64層 → U+05c42层
 300. U+05c68屨 → U+05c66屦
 301. U+05c6c屬 → U+05c5e属
 302. U+05ca1岡 → U+05188冈
 303. U+05cf4峴 → U+05c98岘
 304. U+05cf6島 → U+05c9b岛
 305. U+05cfd峽 → U+05ce1峡
 306. U+05d0d崍 → U+05d03崃
 307. U+05d17崗 → U+05c97岗
 308. U+05d22崢 → U+05ce5峥
 309. U+05d2c崬 → U+05cbd岽
 310. U+05d50嵐 → U+05c9a岚
 311. U+05d81嶁 → U+05d5d嵝
 312. U+05d84嶄 → U+05d2d崭
 313. U+05d87嶇 → U+05c96岖
 314. U+05d94嶔 → U+05d5a嵚
 315. U+05d97嶗 → U+05d02崂
 316. U+05da0嶠 → U+05ce4峤
 317. U+05da2嶢 → U+05ce3峣
 318. U+05da7嶧 → U+05cc4峄
 319. U+05dae嶮 → U+05d04崄
 320. U+05db4嶴 → U+05c99岙
 321. U+05db8嶸 → U+05d58嵘
 322. U+05dba嶺 → U+05cad岭
 323. U+05dbc嶼 → U+05c7f屿
 324. U+05dcb巋 → U+05cbf岿
 325. U+05dd2巒 → U+05ce6峦
 326. U+05dd4巔 → U+05dc5巅
 327. U+05df0巰 → U+05def巯
 328. U+05e25帥 → U+05e05帅
 329. U+05e2b師 → U+05e08师
 330. U+05e33帳 → U+05e10帐
 331. U+05e36帶 → U+05e26带
 332. U+05e40幀 → U+05e27帧
 333. U+05e43幃 → U+05e0f帏
 334. U+05e57幗 → U+05e3c帼
 335. U+05e58幘 → U+05e3b帻
 336. U+05e5f幟 → U+05e1c帜
 337. U+05e63幣 → U+05e01币
 338. U+05e6b幫 → U+05e2e帮
 339. U+05e6c幬 → U+05e31帱
 340. U+05e79幹 → U+05e72干
 341. U+05e7a幺 → U+04e48么
 342. U+05e7e幾 → U+051e0几
 343. U+05eab庫 → U+05e93库
 344. U+05ec1廁 → U+05395厕
 345. U+05ec2廂 → U+053a2厢
 346. U+05ec4廄 → U+053a9厩
 347. U+05ec8廈 → U+053a6厦
 348. U+05eda廚 → U+053a8厨
 349. U+05edd廝 → U+053ae厮
 350. U+05edf廟 → U+05e99庙
 351. U+05ee0廠 → U+05382厂
 352. U+05ee1廡 → U+05e91庑
 353. U+05ee2廢 → U+05e9f废
 354. U+05ee3廣 → U+05e7f广
 355. U+05ee9廩 → U+05eea廪
 356. U+05eec廬 → U+05e90庐
 357. U+05ef3廳 → U+05385厅
 358. U+05f12弒 → U+05f11弑
 359. U+05f33弳 → U+05f2a弪
 360. U+05f35張 → U+05f20张
 361. U+05f37強 → U+05f3a强
 362. U+05f48彈 → U+05f39弹
 363. U+05f4c彌 → U+05f25弥
 364. U+05f4e彎 → U+05f2f弯
 365. U+05f59彙 → U+06c47汇
 366. U+05f5e彞 → U+05f5d彝
 367. U+05f65彥 → U+05f66彦
 368. U+05f8c後 → U+0540e后
 369. U+05f91徑 → U+05f84径
 370. U+05f9e從 → U+04ece从
 371. U+05fa0徠 → U+05f95徕
 372. U+05fa9復 → U+0590d复
 373. U+05fb5徵 → U+05f81征
 374. U+05fb9徹 → U+05f7b彻
 375. U+06046恆 → U+06052恒
 376. U+06065恥 → U+0803b耻
 377. U+06085悅 → U+060a6悦
 378. U+0609e悞 → U+060ae悮
 379. U+060b5悵 → U+06005怅
 380. U+060b6悶 → U+095f7闷
 381. U+060e1惡 → U+06076恶
 382. U+060f1惱 → U+0607c恼
 383. U+060f2惲 → U+0607d恽
 384. U+060fb惻 → U+0607b恻
 385. U+0611b愛 → U+07231爱
 386. U+0611c愜 → U+060ec惬
 387. U+06128愨 → U+060ab悫
 388. U+06134愴 → U+06006怆
 389. U+06137愷 → U+0607a恺
 390. U+0613e愾 → U+05ffe忾
 391. U+06144慄 → U+06817栗
 392. U+0614b態 → U+06001态
 393. U+0614d慍 → U+06120愠
 394. U+06158慘 → U+060e8惨
 395. U+0615a慚 → U+060ed惭
 396. U+0615f慟 → U+06078恸
 397. U+06163慣 → U+060ef惯
 398. U+06164慤 → U+060ab悫
 399. U+0616a慪 → U+06004怄
 400. U+0616b慫 → U+06002怂
 401. U+0616e慮 → U+08651虑
 402. U+06173慳 → U+060ad悭
 403. U+06176慶 → U+05e86庆
 404. U+06182憂 → U+05fe7忧
 405. U+0618a憊 → U+060eb惫
 406. U+06190憐 → U+0601c怜
 407. U+06191憑 → U+051ed凭
 408. U+06192憒 → U+06126愦
 409. U+0619a憚 → U+060ee惮
 410. U+061a4憤 → U+06124愤
 411. U+061ab憫 → U+060af悯
 412. U+061ae憮 → U+06003怃
 413. U+061b2憲 → U+05baa宪
 414. U+061b6憶 → U+05fc6忆
 415. U+061c7懇 → U+06073恳
 416. U+061c9應 → U+05e94应
 417. U+061cc懌 → U+0603f怿
 418. U+061cd懍 → U+061d4懔
 419. U+061df懟 → U+0603c怼
 420. U+061e3懣 → U+061d1懑
 421. U+061e8懨 → U+06079恹
 422. U+061f2懲 → U+060e9惩
 423. U+061f6懶 → U+061d2懒
 424. U+061f7懷 → U+06000怀
 425. U+061f8懸 → U+060ac悬
 426. U+061fa懺 → U+05fcf忏
 427. U+061fc懼 → U+060e7惧
 428. U+061fe懾 → U+06151慑
 429. U+06200戀 → U+0604b恋
 430. U+06207戇 → U+06206戆
 431. U+06214戔 → U+0620b戋
 432. U+06227戧 → U+06217戗
 433. U+06229戩 → U+0622c戬
 434. U+06230戰 → U+06218战
 435. U+06231戱 → U+0622f戯
 436. U+06232戲 → U+0620f戏
 437. U+06236戶 → U+06237户
 438. U+062cb拋 → U+0629b抛
 439. U+062fe拾 → U+05341十
 440. U+06329挩 → U+0635d捝
 441. U+0633e挾 → U+0631f挟
 442. U+06368捨 → U+0820d舍
 443. U+0636b捫 → U+0626a扪
 444. U+06383掃 → U+0626b扫
 445. U+06384掄 → U+062a1抡
 446. U+06397掗 → U+0631c挜
 447. U+06399掙 → U+06323挣
 448. U+0639b掛 → U+06302挂
 449. U+063a1採 → U+091c7采
 450. U+063c0揀 → U+062e3拣
 451. U+063da揚 → U+0626c扬
 452. U+063db換 → U+06362换
 453. U+063ee揮 → U+06325挥
 454. U+0640d損 → U+0635f损
 455. U+06416搖 → U+06447摇
 456. U+06417搗 → U+06363捣
 457. U+06435搵 → U+063fe揾
 458. U+06436搶 → U+062a2抢
 459. U+06451摑 → U+063b4掴
 460. U+0645c摜 → U+063bc掼
 461. U+0645f摟 → U+06402搂
 462. U+0646f摯 → U+0631a挚
 463. U+06473摳 → U+062a0抠
 464. U+06476摶 → U+0629f抟
 465. U+0647b摻 → U+063ba掺
 466. U+06488撈 → U+0635e捞
 467. U+0648f撏 → U+06326挦
 468. U+06490撐 → U+06491撑
 469. U+06493撓 → U+06320挠
 470. U+0649d撝 → U+039d1㧑
 471. U+0649f撟 → U+06322挢
 472. U+064a3撣 → U+063b8掸
 473. U+064a5撥 → U+062e8拨
 474. U+064ab撫 → U+0629a抚
 475. U+064b2撲 → U+06251扑
 476. U+064b3撳 → U+063ff揿
 477. U+064bb撻 → U+0631e挞
 478. U+064be撾 → U+0631d挝
 479. U+064bf撿 → U+06361捡
 480. U+064c1擁 → U+062e5拥
 481. U+064c4擄 → U+063b3掳
 482. U+064c7擇 → U+062e9择
 483. U+064ca擊 → U+051fb击
 484. U+064cb擋 → U+06321挡
 485. U+064d3擓 → U+039df㧟
 486. U+064d4擔 → U+062c5担
 487. U+064da據 → U+0636e据
 488. U+064e0擠 → U+06324挤
 489. U+064ec擬 → U+062df拟
 490. U+064ef擯 → U+06448摈
 491. U+064f0擰 → U+062e7拧
 492. U+064f1擱 → U+06401搁
 493. U+064f2擲 → U+063b7掷
 494. U+064f4擴 → U+06269扩
 495. U+064f7擷 → U+064b7撷
 496. U+064fa擺 → U+06446摆
 497. U+064fb擻 → U+064de擞
 498. U+064fc擼 → U+064b8撸
 499. U+064fe擾 → U+06270扰
 500. U+06504攄 → U+06445摅
 501. U+06506攆 → U+064b5撵
 502. U+0650f攏 → U+062e2拢
 503. U+06514攔 → U+062e6拦
 504. U+06516攖 → U+06484撄
 505. U+06519攙 → U+06400搀
 506. U+0651b攛 → U+064ba撺
 507. U+0651c攜 → U+0643a携
 508. U+0651d攝 → U+06444摄
 509. U+06522攢 → U+06512攒
 510. U+06523攣 → U+0631b挛
 511. U+06524攤 → U+0644a摊
 512. U+0652a攪 → U+06405搅
 513. U+0652c攬 → U+063fd揽
 514. U+06557敗 → U+08d25败
 515. U+06558敘 → U+053d9叙
 516. U+06575敵 → U+0654c敌
 517. U+06578數 → U+06570数
 518. U+06582斂 → U+0655b敛
 519. U+06583斃 → U+06bd9毙
 520. U+06595斕 → U+06593斓
 521. U+065ac斬 → U+065a9斩
 522. U+065b7斷 → U+065ad断
 523. U+06642時 → U+065f6时
 524. U+06649晉 → U+0664b晋
 525. U+0665d晝 → U+0663c昼
 526. U+06688暈 → U+06655晕
 527. U+06689暉 → U+06656晖
 528. U+06698暘 → U+065f8旸
 529. U+066a2暢 → U+07545畅
 530. U+066ab暫 → U+06682暂
 531. U+066c4曄 → U+06654晔
 532. U+066c6曆 → U+05386历
 533. U+066c7曇 → U+06619昙
 534. U+066c9曉 → U+06653晓
 535. U+066cf曏 → U+05411向
 536. U+066d6曖 → U+066a7暧
 537. U+066e0曠 → U+065f7旷
 538. U+066e8曨 → U+0663d昽
 539. U+066ec曬 → U+06652晒
 540. U+066f8書 → U+04e66书
 541. U+06703會 → U+04f1a会
 542. U+06727朧 → U+080e7胧
 543. U+06771東 → U+04e1c东
 544. U+06774杴 → U+09528锨
 545. U+06781极 → U+06781极
 546. U+067f5柵 → U+06805栅
 547. U+0687f桿 → U+06746杆
 548. U+06894梔 → U+06800栀
 549. U+06898梘 → U+067a7枧
 550. U+0689d條 → U+06761条
 551. U+0689f梟 → U+067ad枭
 552. U+068b2梲 → U+068c1棁
 553. U+068c4棄 → U+05f03弃
 554. U+068d6棖 → U+067a8枨
 555. U+068d7棗 → U+067a3枣
 556. U+068df棟 → U+0680b栋
 557. U+068e7棧 → U+06808栈
 558. U+068f2棲 → U+06816栖
 559. U+068f6棶 → U+068be梾
 560. U+0690f椏 → U+06860桠
 561. U+0694a楊 → U+06768杨
 562. U+06953楓 → U+067ab枫
 563. U+06968楨 → U+06862桢
 564. U+0696d業 → U+04e1a业
 565. U+06975極 → U+06781极
 566. U+069aa榪 → U+06769杩
 567. U+069ae榮 → U+08363荣
 568. U+069b2榲 → U+06985榅
 569. U+069bf榿 → U+06864桤
 570. U+069cb構 → U+06784构
 571. U+069cd槍 → U+067aa枪
 572. U+069e4槤 → U+068bf梿
 573. U+069e7槧 → U+06920椠
 574. U+069e8槨 → U+06901椁
 575. U+069f3槳 → U+06868桨
 576. U+06a01樁 → U+06869桩
 577. U+06a02樂 → U+04e50乐
 578. U+06a05樅 → U+0679e枞
 579. U+06a13樓 → U+0697c楼
 580. U+06a19標 → U+06807标
 581. U+06a1e樞 → U+067a2枢
 582. U+06a23樣 → U+06837样
 583. U+06a38樸 → U+06734朴
 584. U+06a39樹 → U+06811树
 585. U+06a3a樺 → U+06866桦
 586. U+06a48橈 → U+06861桡
 587. U+06a4b橋 → U+06865桥
 588. U+06a5f機 → U+0673a机
 589. U+06a62橢 → U+0692d椭
 590. U+06a6b橫 → U+06a2a横
 591. U+06a81檁 → U+06aa9檩
 592. U+06a89檉 → U+067fd柽
 593. U+06a94檔 → U+06863档
 594. U+06a9c檜 → U+06867桧
 595. U+06a9f檟 → U+069da槚
 596. U+06aa2檢 → U+068c0检
 597. U+06aa3檣 → U+06a2f樯
 598. U+06aae檮 → U+068bc梼
 599. U+06aaf檯 → U+053f0台
 600. U+06ab3檳 → U+069df槟
 601. U+06ab8檸 → U+067e0柠
 602. U+06abb檻 → U+069db槛
 603. U+06ac3櫃 → U+067dc柜
 604. U+06ad3櫓 → U+06a79橹
 605. U+06ada櫚 → U+06988榈
 606. U+06adb櫛 → U+06809栉
 607. U+06add櫝 → U+0691f椟
 608. U+06ade櫞 → U+06a7c橼
 609. U+06adf櫟 → U+0680e栎
 610. U+06ae5櫥 → U+06a71橱
 611. U+06ae7櫧 → U+069e0槠
 612. U+06ae8櫨 → U+0680c栌
 613. U+06aea櫪 → U+067a5枥
 614. U+06aeb櫫 → U+06a65橥
 615. U+06aec櫬 → U+06987榇
 616. U+06af1櫱 → U+08616蘖
 617. U+06af3櫳 → U+0680a栊
 618. U+06af8櫸 → U+06989榉
 619. U+06afb櫻 → U+06a31樱
 620. U+06b04欄 → U+0680f栏
 621. U+06b0a權 → U+06743权
 622. U+06b0f欏 → U+06924椤
 623. U+06b12欒 → U+0683e栾
 624. U+06b16欖 → U+06984榄
 625. U+06b1e欞 → U+068c2棂
 626. U+06b3d欽 → U+094a6钦
 627. U+06b50歐 → U+06b27欧
 628. U+06b5f歟 → U+06b24欤
 629. U+06b61歡 → U+06b22欢
 630. U+06b72歲 → U+05c81岁
 631. U+06b77歷 → U+05386历
 632. U+06b78歸 → U+05f52归
 633. U+06b7f歿 → U+06b81殁
 634. U+06b98殘 → U+06b8b残
 635. U+06b9e殞 → U+06b92殒
 636. U+06ba4殤 → U+06b87殇
 637. U+06ba8殨 → U+03c6e㱮
 638. U+06bab殫 → U+06b9a殚
 639. U+06bae殮 → U+06b93殓
 640. U+06baf殯 → U+06ba1殡
 641. U+06bb2殲 → U+06b7c歼
 642. U+06bba殺 → U+06740杀
 643. U+06bbb殻 → U+058f3壳
 644. U+06bbc殼 → U+058f3壳
 645. U+06bc0毀 → U+06bc1毁
 646. U+06bc6毆 → U+06bb4殴
 647. U+06bff毿 → U+06bf5毵
 648. U+06c02氂 → U+07266牦
 649. U+06c08氈 → U+06be1毡
 650. U+06c0c氌 → U+06c07氇
 651. U+06c23氣 → U+06c14气
 652. U+06c2b氫 → U+06c22氢
 653. U+06c2c氬 → U+06c29氩
 654. U+06c33氳 → U+06c32氲
 655. U+06c7a決 → U+051b3决
 656. U+06c92沒 → U+06ca1没
 657. U+06c96沖 → U+051b2冲
 658. U+06cc1況 → U+051b5况
 659. U+06d36洶 → U+06c79汹
 660. U+06d79浹 → U+06d43浃
 661. U+06d87涇 → U+06cfe泾
 662. U+06dbc涼 → U+051c9凉
 663. U+06dda淚 → U+06cea泪
 664. U+06de5淥 → U+06e0c渌
 665. U+06dea淪 → U+06ca6沦
 666. U+06df5淵 → U+06e0a渊
 667. U+06df6淶 → U+06d9e涞
 668. U+06dfa淺 → U+06d45浅
 669. U+06e19渙 → U+06da3涣
 670. U+06e1b減 → U+051cf减
 671. U+06e26渦 → U+06da1涡
 672. U+06e2c測 → U+06d4b测
 673. U+06e3e渾 → U+06d51浑
 674. U+06e4a湊 → U+051d1凑
 675. U+06e5e湞 → U+06d48浈
 676. U+06e6f湯 → U+06c64汤
 677. U+06e88溈 → U+06ca9沩
 678. U+06e96準 → U+051c6准
 679. U+06e9d溝 → U+06c9f沟
 680. U+06eab溫 → U+06e29温
 681. U+06ec4滄 → U+06ca7沧
 682. U+06ec5滅 → U+0706d灭
 683. U+06ecc滌 → U+06da4涤
 684. U+06ece滎 → U+08365荥
 685. U+06eec滬 → U+06caa沪
 686. U+06eef滯 → U+06ede滞
 687. U+06ef2滲 → U+06e17渗
 688. U+06ef7滷 → U+05364卤
 689. U+06ef8滸 → U+06d52浒
 690. U+06efb滻 → U+06d50浐
 691. U+06efe滾 → U+06eda滚
 692. U+06eff滿 → U+06ee1满
 693. U+06f01漁 → U+06e14渔
 694. U+06f1a漚 → U+06ca4沤
 695. U+06f22漢 → U+06c49汉
 696. U+06f23漣 → U+06d9f涟
 697. U+06f2c漬 → U+06e0d渍
 698. U+06f32漲 → U+06da8涨
 699. U+06f35漵 → U+06e86溆
 700. U+06f38漸 → U+06e10渐
 701. U+06f3f漿 → U+06d46浆
 702. U+06f41潁 → U+0988d颍
 703. U+06f51潑 → U+06cfc泼
 704. U+06f54潔 → U+06d01洁
 705. U+06f59潙 → U+06ca9沩
 706. U+06f5b潛 → U+06f5c潜
 707. U+06f64潤 → U+06da6润
 708. U+06f6f潯 → U+06d54浔
 709. U+06f70潰 → U+06e83溃
 710. U+06f77潷 → U+06ed7滗
 711. U+06f7f潿 → U+06da0涠
 712. U+06f80澀 → U+06da9涩
 713. U+06f86澆 → U+06d47浇
 714. U+06f87澇 → U+06d9d涝
 715. U+06f97澗 → U+06da7涧
 716. U+06fa0澠 → U+06e11渑
 717. U+06fa4澤 → U+06cfd泽
 718. U+06fa6澦 → U+06eea滪
 719. U+06fa9澩 → U+06cf6泶
 720. U+06fae澮 → U+06d4d浍
 721. U+06fb1澱 → U+06dc0淀
 722. U+06fc1濁 → U+06d4a浊
 723. U+06fc3濃 → U+06d53浓
 724. U+06fd5濕 → U+06e7f湿
 725. U+06fd8濘 → U+06cde泞
 726. U+06fdf濟 → U+06d4e济
 727. U+06fe4濤 → U+06d9b涛
 728. U+06feb濫 → U+06ee5滥
 729. U+06ff0濰 → U+06f4d潍
 730. U+06ff1濱 → U+06ee8滨
 731. U+06ffa濺 → U+06e85溅
 732. U+06ffc濼 → U+06cfa泺
 733. U+06ffe濾 → U+06ee4滤
 734. U+07005瀅 → U+06ee2滢
 735. U+07006瀆 → U+06e0e渎
 736. U+07009瀉 → U+06cfb泻
 737. U+0700f瀏 → U+06d4f浏
 738. U+07015瀕 → U+06fd2濒
 739. U+07018瀘 → U+06cf8泸
 740. U+0701d瀝 → U+06ca5沥
 741. U+0701f瀟 → U+06f47潇
 742. U+07020瀠 → U+06f46潆
 743. U+07026瀦 → U+06f74潴
 744. U+07027瀧 → U+06cf7泷
 745. U+07028瀨 → U+06fd1濑
 746. U+07032瀲 → U+06f4b潋
 747. U+0703e瀾 → U+06f9c澜
 748. U+07043灃 → U+06ca3沣
 749. U+07044灄 → U+06ee0滠
 750. U+07051灑 → U+06d12洒
 751. U+07055灕 → U+06f13漓
 752. U+07058灘 → U+06ee9滩
 753. U+0705d灝 → U+0704f灏
 754. U+07060灠 → U+06f24漤
 755. U+07063灣 → U+06e7e湾
 756. U+07064灤 → U+06ee6滦
 757. U+07067灧 → U+06edf滟
 758. U+0707d災 → U+0707e灾
 759. U+070ba為 → U+04e3a为
 760. U+070cf烏 → U+04e4c乌
 761. U+070f4烴 → U+070c3烃
 762. U+07121無 → U+065e0无
 763. U+07149煉 → U+070bc炼
 764. U+07152煒 → U+0709c炜
 765. U+07159煙 → U+070df烟
 766. U+07162煢 → U+08315茕
 767. U+07165煥 → U+07115焕
 768. U+07169煩 → U+070e6烦
 769. U+0716c煬 → U+07080炀
 770. U+07185熅 → U+07174煴
 771. U+07192熒 → U+08367荧
 772. U+07197熗 → U+0709d炝
 773. U+071b1熱 → U+070ed热
 774. U+071b2熲 → U+0988e颎
 775. U+071be熾 → U+070bd炽
 776. U+071c1燁 → U+070e8烨
 777. U+071c8燈 → U+0706f灯
 778. U+071c9燉 → U+07096炖
 779. U+071d2燒 → U+070e7烧
 780. U+071d9燙 → U+070eb烫
 781. U+071dc燜 → U+07116焖
 782. U+071df營 → U+08425营
 783. U+071e6燦 → U+0707f灿
 784. U+071ed燭 → U+070db烛
 785. U+071f4燴 → U+070e9烩
 786. U+071fc燼 → U+070ec烬
 787. U+071fe燾 → U+07118焘
 788. U+0720d爍 → U+070c1烁
 789. U+07210爐 → U+07089炉
 790. U+0721b爛 → U+070c2烂
 791. U+0722d爭 → U+04e89争
 792. U+07232爲 → U+04e3a为
 793. U+0723a爺 → U+07237爷
 794. U+0723e爾 → U+05c14尔
 795. U+07246牆 → U+05899墙
 796. U+07258牘 → U+0724d牍
 797. U+0727d牽 → U+07275牵
 798. U+07296犖 → U+08366荦
 799. U+072a2犢 → U+0728a犊
 800. U+072a7犧 → U+0727a牺
 801. U+072c0狀 → U+072b6状
 802. U+072f9狹 → U+072ed狭
 803. U+072fd狽 → U+072c8狈
 804. U+07319猙 → U+072f0狰
 805. U+07336猶 → U+072b9犹
 806. U+0733b猻 → U+072f2狲
 807. U+07341獁 → U+072b8犸
 808. U+07344獄 → U+072f1狱
 809. U+07345獅 → U+072ee狮
 810. U+0734e獎 → U+05956奖
 811. U+07368獨 → U+072ec独
 812. U+0736a獪 → U+072ef狯
 813. U+0736b獫 → U+07303猃
 814. U+0736e獮 → U+072dd狝
 815. U+07370獰 → U+072de狞
 816. U+07372獲 → U+083b7获
 817. U+07375獵 → U+0730e猎
 818. U+07377獷 → U+072b7犷
 819. U+07378獸 → U+0517d兽
 820. U+0737a獺 → U+0736d獭
 821. U+0737b獻 → U+0732e献
 822. U+0737c獼 → U+07315猕
 823. U+07380玀 → U+07321猡
 824. U+073fe現 → U+073b0现
 825. U+0743a琺 → U+073d0珐
 826. U+0743f琿 → U+073f2珲
 827. U+0744b瑋 → U+073ae玮
 828. U+07452瑒 → U+0739a玚
 829. U+07463瑣 → U+07410琐
 830. U+07464瑤 → U+07476瑶
 831. U+07469瑩 → U+083b9莹
 832. U+0746a瑪 → U+0739b玛
 833. U+07472瑲 → U+073b1玱
 834. U+07489璉 → U+0740f琏
 835. U+074a3璣 → U+07391玑
 836. U+074a6璦 → U+07477瑷
 837. U+074ab璫 → U+073f0珰
 838. U+074b0環 → U+073af环
 839. U+074bd璽 → U+073ba玺
 840. U+074ca瓊 → U+0743c琼
 841. U+074cf瓏 → U+073d1珑
 842. U+074d4瓔 → U+0748e璎
 843. U+074da瓚 → U+074d2瓒
 844. U+0750c甌 → U+074ef瓯
 845. U+07522產 → U+04ea7产
 846. U+07523産 → U+04ea7产
 847. U+0755d畝 → U+04ea9亩
 848. U+07562畢 → U+06bd5毕
 849. U+07570異 → U+05f02异
 850. U+07575畵 → U+0753b画
 851. U+07576當 → U+05f53当
 852. U+07587疇 → U+07574畴
 853. U+0758a疊 → U+053e0叠
 854. U+075d9痙 → U+075c9痉
 855. U+075fe痾 → U+075b4疴
 856. U+07602瘂 → U+075d6痖
 857. U+0760b瘋 → U+075af疯
 858. U+0760d瘍 → U+075a1疡
 859. U+07613瘓 → U+075ea痪
 860. U+0761e瘞 → U+07617瘗
 861. U+07621瘡 → U+075ae疮
 862. U+07627瘧 → U+0759f疟
 863. U+0762e瘮 → U+07606瘆
 864. U+07632瘲 → U+075ad疭
 865. U+0763a瘺 → U+07618瘘
 866. U+0763b瘻 → U+07618瘘
 867. U+07642療 → U+07597疗
 868. U+07646癆 → U+075e8痨
 869. U+07647癇 → U+075eb痫
 870. U+07649癉 → U+07605瘅
 871. U+07658癘 → U+075a0疠
 872. U+0765f癟 → U+0762a瘪
 873. U+07662癢 → U+075d2痒
 874. U+07664癤 → U+07596疖
 875. U+07665癥 → U+075c7症
 876. U+07667癧 → U+075ac疬
 877. U+07669癩 → U+0765e癞
 878. U+0766c癬 → U+07663癣
 879. U+0766d癭 → U+0763f瘿
 880. U+0766e癮 → U+0763e瘾
 881. U+07670癰 → U+075c8痈
 882. U+07671癱 → U+0762b瘫
 883. U+07672癲 → U+0766b癫
 884. U+0767c發 → U+053d1发
 885. U+0769a皚 → U+07691皑
 886. U+076b0皰 → U+075b1疱
 887. U+076b8皸 → U+076b2皲
 888. U+076ba皺 → U+076b1皱
 889. U+076dc盜 → U+076d7盗
 890. U+076de盞 → U+076cf盏
 891. U+076e1盡 → U+05c3d尽
 892. U+076e3監 → U+076d1监
 893. U+076e4盤 → U+076d8盘
 894. U+076e7盧 → U+05362卢
 895. U+07725眥 → U+07726眦
 896. U+0773e眾 → U+04f17众
 897. U+0774f睏 → U+056f0困
 898. U+0775c睜 → U+07741睁
 899. U+0775e睞 → U+07750睐
 900. U+07798瞘 → U+0770d眍
 901. U+0779c瞜 → U+04056䁖
 902. U+0779e瞞 → U+07792瞒
 903. U+077b6瞶 → U+07786瞆
 904. U+077bc瞼 → U+07751睑
 905. U+077d3矓 → U+0772c眬
 906. U+077da矚 → U+077a9瞩
 907. U+077ef矯 → U+077eb矫
 908. U+0785c硜 → U+07841硁
 909. U+07864硤 → U+07856硖
 910. U+07868硨 → U+07817砗
 911. U+0786f硯 → U+0781a砚
 912. U+078a9碩 → U+07855硕
 913. U+078ad碭 → U+07800砀
 914. U+078b8碸 → U+0781c砜
 915. U+078ba確 → U+0786e确
 916. U+078bc碼 → U+07801码
 917. U+078d1磑 → U+07859硙
 918. U+078da磚 → U+07816砖
 919. U+078e3磣 → U+0789c碜
 920. U+078e7磧 → U+0789b碛
 921. U+078ef磯 → U+077f6矶
 922. U+078fd磽 → U+07857硗
 923. U+07906礆 → U+07877硷
 924. U+0790e礎 → U+07840础
 925. U+07919礙 → U+0788d碍
 926. U+07926礦 → U+077ff矿
 927. U+0792a礪 → U+0783a砺
 928. U+0792b礫 → U+0783e砾
 929. U+0792c礬 → U+077fe矾
 930. U+07931礱 → U+0783b砻
 931. U+0797f祿 → U+07984禄
 932. U+0798d禍 → U+07978祸
 933. U+0798e禎 → U+0796f祯
 934. U+07995禕 → U+0794e祎
 935. U+079a1禡 → U+07943祃
 936. U+079a6禦 → U+05fa1御
 937. U+079aa禪 → U+07985禅
 938. U+079ae禮 → U+0793c礼
 939. U+079b0禰 → U+07962祢
 940. U+079b1禱 → U+07977祷
 941. U+079bf禿 → U+079c3秃
 942. U+079c8秈 → U+07c7c籼
 943. U+07a05稅 → U+07a0e税
 944. U+07a08稈 → U+079c6秆
 945. U+07a1f稟 → U+07980禀
 946. U+07a2e種 → U+079cd种
 947. U+07a31稱 → U+079f0称
 948. U+07a40穀 → U+08c37谷
 949. U+07a4c穌 → U+07a23稣
 950. U+07a4d積 → U+079ef积
 951. U+07a4e穎 → U+09896颖
 952. U+07a60穠 → U+079fe秾
 953. U+07a61穡 → U+07a51穑
 954. U+07a62穢 → U+079fd秽
 955. U+07a69穩 → U+07a33稳
 956. U+07a6b穫 → U+083b7获
 957. U+07a6d穭 → U+07a06稆
 958. U+07aa9窩 → U+07a9d窝
 959. U+07aaa窪 → U+06d3c洼
 960. U+07aae窮 → U+07a77穷
 961. U+07aaf窯 → U+07a91窑
 962. U+07ab5窵 → U+07a8e窎
 963. U+07ab6窶 → U+07aad窭
 964. U+07aba窺 → U+07aa5窥
 965. U+07ac4竄 → U+07a9c窜
 966. U+07ac5竅 → U+07a8d窍
 967. U+07ac7竇 → U+07aa6窦
 968. U+07ac8竈 → U+07076灶
 969. U+07aca竊 → U+07a83窃
 970. U+07aea竪 → U+07ad6竖
 971. U+07af6競 → U+07ade竞
 972. U+07b46筆 → U+07b14笔
 973. U+07b4d筍 → U+07b0b笋
 974. U+07b67筧 → U+07b15笕
 975. U+07b74筴 → U+041f2䇲
 976. U+07b8b箋 → U+07b3a笺
 977. U+07b8f箏 → U+07b5d筝
 978. U+07bc0節 → U+08282节
 979. U+07bc4範 → U+08303范
 980. U+07bc9築 → U+07b51筑
 981. U+07bcb篋 → U+07ba7箧
 982. U+07bd4篔 → U+07b7c筼
 983. U+07be4篤 → U+07b03笃
 984. U+07be9篩 → U+07b5b筛
 985. U+07bf3篳 → U+07b5a筚
 986. U+07c00簀 → U+07ba6箦
 987. U+07c0d簍 → U+07bd3篓
 988. U+07c1e簞 → U+07baa箪
 989. U+07c21簡 → U+07b80简
 990. U+07c23簣 → U+07bd1篑
 991. U+07c2b簫 → U+07bab箫
 992. U+07c39簹 → U+07b5c筜
 993. U+07c3d簽 → U+07b7e签
 994. U+07c3e簾 → U+05e18帘
 995. U+07c43籃 → U+07bee篮
 996. U+07c4c籌 → U+07b79筹
 997. U+07c59籙 → U+07b93箓
 998. U+07c5c籜 → U+07ba8箨
 999. U+07c5f籟 → U+07c41籁
 1000. U+07c60籠 → U+07b3c笼
 1001. U+07c69籩 → U+07b3e笾
 1002. U+07c6a籪 → U+07c16簖
 1003. U+07c6c籬 → U+07bf1篱
 1004. U+07c6e籮 → U+07ba9箩
 1005. U+07cb5粵 → U+07ca4粤
 1006. U+07cdd糝 → U+07cc1糁
 1007. U+07cde糞 → U+07caa粪
 1008. U+07ce7糧 → U+07cae粮
 1009. U+07cf2糲 → U+07c9d粝
 1010. U+07cf4糴 → U+07c74籴
 1011. U+07cf6糶 → U+07c9c粜
 1012. U+07cf9糹 → U+07e9f纟
 1013. U+07cfe糾 → U+07ea0纠
 1014. U+07d00紀 → U+07eaa纪
 1015. U+07d02紂 → U+07ea3纣
 1016. U+07d04約 → U+07ea6约
 1017. U+07d05紅 → U+07ea2红
 1018. U+07d06紆 → U+07ea1纡
 1019. U+07d07紇 → U+07ea5纥
 1020. U+07d08紈 → U+07ea8纨
 1021. U+07d09紉 → U+07eab纫
 1022. U+07d0b紋 → U+07eb9纹
 1023. U+07d0d納 → U+07eb3纳
 1024. U+07d10紐 → U+07ebd纽
 1025. U+07d13紓 → U+07ebe纾
 1026. U+07d14純 → U+07eaf纯
 1027. U+07d15紕 → U+07eb0纰
 1028. U+07d16紖 → U+07ebc纼
 1029. U+07d17紗 → U+07eb1纱
 1030. U+07d18紘 → U+07eae纮
 1031. U+07d19紙 → U+07eb8纸
 1032. U+07d1a級 → U+07ea7级
 1033. U+07d1b紛 → U+07eb7纷
 1034. U+07d1c紜 → U+07ead纭
 1035. U+07d1d紝 → U+07eb4纴
 1036. U+07d21紡 → U+07eba纺
 1037. U+07d2c紬 → U+04337䌷
 1038. U+07d30細 → U+07ec6细
 1039. U+07d31紱 → U+07ec2绂
 1040. U+07d32紲 → U+07ec1绁
 1041. U+07d33紳 → U+07ec5绅
 1042. U+07d35紵 → U+07ebb纻
 1043. U+07d39紹 → U+07ecd绍
 1044. U+07d3a紺 → U+07ec0绀
 1045. U+07d3c紼 → U+07ecb绋
 1046. U+07d3f紿 → U+07ed0绐
 1047. U+07d40絀 → U+07ecc绌
 1048. U+07d42終 → U+07ec8终
 1049. U+07d44組 → U+07ec4组
 1050. U+07d45絅 → U+04339䌹
 1051. U+07d46絆 → U+07eca绊
 1052. U+07d4e絎 → U+07ed7绗
 1053. U+07d50結 → U+07ed3结
 1054. U+07d55絕 → U+07edd绝
 1055. U+07d5b絛 → U+07ee6绦
 1056. U+07d5d絝 → U+07ed4绔
 1057. U+07d5e絞 → U+07ede绞
 1058. U+07d61絡 → U+07edc络
 1059. U+07d62絢 → U+07eda绚
 1060. U+07d66給 → U+07ed9给
 1061. U+07d68絨 → U+07ed2绒
 1062. U+07d70絰 → U+07ed6绖
 1063. U+07d71統 → U+07edf统
 1064. U+07d72絲 → U+04e1d丝
 1065. U+07d73絳 → U+07edb绛
 1066. U+07d76絶 → U+07edd绝
 1067. U+07d79絹 → U+07ee2绢
 1068. U+07d81綁 → U+07ed1绑
 1069. U+07d83綃 → U+07ee1绡
 1070. U+07d86綆 → U+07ee0绠
 1071. U+07d88綈 → U+07ee8绨
 1072. U+07d89綉 → U+07ee3绣
 1073. U+07d8c綌 → U+07ee4绤
 1074. U+07d8f綏 → U+07ee5绥
 1075. U+07d93經 → U+07ecf经
 1076. U+07d9c綜 → U+07efc综
 1077. U+07d9e綞 → U+07f0d缍
 1078. U+07da0綠 → U+07eff绿
 1079. U+07da2綢 → U+07ef8绸
 1080. U+07da3綣 → U+07efb绻
 1081. U+07dab綫 → U+07ebf线
 1082. U+07dac綬 → U+07ef6绶
 1083. U+07dad維 → U+07ef4维
 1084. U+07daf綯 → U+07ef9绹
 1085. U+07db0綰 → U+07efe绾
 1086. U+07db1綱 → U+07eb2纲
 1087. U+07db2網 → U+07f51网
 1088. U+07db3綳 → U+07ef7绷
 1089. U+07db4綴 → U+07f00缀
 1090. U+07db8綸 → U+07eb6纶
 1091. U+07db9綹 → U+07efa绺
 1092. U+07dba綺 → U+07eee绮
 1093. U+07dbb綻 → U+07efd绽
 1094. U+07dbd綽 → U+07ef0绰
 1095. U+07dbe綾 → U+07eeb绫
 1096. U+07dbf綿 → U+07ef5绵
 1097. U+07dc4緄 → U+07ef2绲
 1098. U+07dc7緇 → U+07f01缁
 1099. U+07dca緊 → U+07d27紧
 1100. U+07dcb緋 → U+07eef绯
 1101. U+07dd1緑 → U+07eff绿
 1102. U+07dd2緒 → U+07eea绪
 1103. U+07dd3緓 → U+07eec绬
 1104. U+07dd4緔 → U+07ef1绱
 1105. U+07dd7緗 → U+07f03缃
 1106. U+07dd8緘 → U+07f04缄
 1107. U+07dd9緙 → U+07f02缂
 1108. U+07dda線 → U+07ebf线
 1109. U+07ddd緝 → U+07f09缉
 1110. U+07dde緞 → U+07f0e缎
 1111. U+07de0締 → U+07f14缔
 1112. U+07de1緡 → U+07f17缗
 1113. U+07de3緣 → U+07f18缘
 1114. U+07de6緦 → U+07f0c缌
 1115. U+07de8編 → U+07f16编
 1116. U+07de9緩 → U+07f13缓
 1117. U+07dec緬 → U+07f05缅
 1118. U+07def緯 → U+07eac纬
 1119. U+07df1緱 → U+07f11缑
 1120. U+07df2緲 → U+07f08缈
 1121. U+07df4練 → U+07ec3练
 1122. U+07df6緶 → U+07f0f缏
 1123. U+07df9緹 → U+07f07缇
 1124. U+07dfb緻 → U+081f4致
 1125. U+07e08縈 → U+08426萦
 1126. U+07e09縉 → U+07f19缙
 1127. U+07e0a縊 → U+07f22缢
 1128. U+07e0b縋 → U+07f12缒
 1129. U+07e10縐 → U+07ec9绉
 1130. U+07e11縑 → U+07f23缣
 1131. U+07e15縕 → U+07f0a缊
 1132. U+07e17縗 → U+07f1e缞
 1133. U+07e1b縛 → U+07f1a缚
 1134. U+07e1d縝 → U+07f1c缜
 1135. U+07e1e縞 → U+07f1f缟
 1136. U+07e1f縟 → U+07f1b缛
 1137. U+07e23縣 → U+053bf县
 1138. U+07e27縧 → U+07ee6绦
 1139. U+07e2b縫 → U+07f1d缝
 1140. U+07e2d縭 → U+07f21缡
 1141. U+07e2e縮 → U+07f29缩
 1142. U+07e31縱 → U+07eb5纵
 1143. U+07e32縲 → U+07f27缧
 1144. U+07e33縳 → U+04338䌸
 1145. U+07e35縵 → U+07f26缦
 1146. U+07e36縶 → U+07d77絷
 1147. U+07e37縷 → U+07f15缕
 1148. U+07e39縹 → U+07f25缥
 1149. U+07e3d總 → U+0603b总
 1150. U+07e3e績 → U+07ee9绩
 1151. U+07e43繃 → U+07ef7绷
 1152. U+07e45繅 → U+07f2b缫
 1153. U+07e46繆 → U+07f2a缪
 1154. U+07e52繒 → U+07f2f缯
 1155. U+07e54織 → U+07ec7织
 1156. U+07e55繕 → U+07f2e缮
 1157. U+07e5a繚 → U+07f2d缭
 1158. U+07e5e繞 → U+07ed5绕
 1159. U+07e61繡 → U+07ee3绣
 1160. U+07e62繢 → U+07f0b缋
 1161. U+07e69繩 → U+07ef3绳
 1162. U+07e6a繪 → U+07ed8绘
 1163. U+07e6b繫 → U+07cfb系
 1164. U+07e6d繭 → U+08327茧
 1165. U+07e6e繮 → U+07f30缰
 1166. U+07e6f繯 → U+07f33缳
 1167. U+07e70繰 → U+07f32缲
 1168. U+07e73繳 → U+07f34缴
 1169. U+07e78繸 → U+04341䍁
 1170. U+07e79繹 → U+07ece绎
 1171. U+07e7c繼 → U+07ee7继
 1172. U+07e7d繽 → U+07f24缤
 1173. U+07e7e繾 → U+07f31缱
 1174. U+07e88纈 → U+07f2c缬
 1175. U+07e8a纊 → U+07ea9纩
 1176. U+07e8c續 → U+07eed续
 1177. U+07e8d纍 → U+07d2f累
 1178. U+07e8f纏 → U+07f20缠
 1179. U+07e93纓 → U+07f28缨
 1180. U+07e96纖 → U+07ea4纤
 1181. U+07e98纘 → U+07f35缵
 1182. U+07e9c纜 → U+07f06缆
 1183. U+07f3d缽 → U+094b5钵
 1184. U+07f48罈 → U+0575b坛
 1185. U+07f4c罌 → U+07f42罂
 1186. U+07f70罰 → U+07f5a罚
 1187. U+07f75罵 → U+09a82骂
 1188. U+07f77罷 → U+07f62罢
 1189. U+07f85羅 → U+07f57罗
 1190. U+07f86羆 → U+07f74罴
 1191. U+07f88羈 → U+07f81羁
 1192. U+07f8b羋 → U+08288芈
 1193. U+07fa5羥 → U+07f9f羟
 1194. U+07fa9義 → U+04e49义
 1195. U+07fd2習 → U+04e60习
 1196. U+07ff9翹 → U+07fd8翘
 1197. U+0802c耬 → U+08027耧
 1198. U+0802e耮 → U+08022耢
 1199. U+08056聖 → U+05723圣
 1200. U+0805e聞 → U+095fb闻
 1201. U+0806f聯 → U+08054联
 1202. U+08070聰 → U+0806a聪
 1203. U+08072聲 → U+058f0声
 1204. U+08073聳 → U+08038耸
 1205. U+08075聵 → U+08069聩
 1206. U+08076聶 → U+08042聂
 1207. U+08077職 → U+0804c职
 1208. U+08079聹 → U+0804d聍
 1209. U+0807d聽 → U+0542c听
 1210. U+0807e聾 → U+0804b聋
 1211. U+08085肅 → U+08083肃
 1212. U+08105脅 → U+080c1胁
 1213. U+08108脈 → U+08109脉
 1214. U+0811b脛 → U+080eb胫
 1215. U+0812b脫 → U+08131脱
 1216. U+08139脹 → U+080c0胀
 1217. U+0814e腎 → U+080be肾
 1218. U+08156腖 → U+080e8胨
 1219. U+08161腡 → U+08136脶
 1220. U+08166腦 → U+08111脑
 1221. U+0816b腫 → U+080bf肿
 1222. U+08173腳 → U+0811a脚
 1223. U+08178腸 → U+080a0肠
 1224. U+08183膃 → U+0817d腽
 1225. U+0819a膚 → U+080a4肤
 1226. U+081a0膠 → U+080f6胶
 1227. U+081a9膩 → U+0817b腻
 1228. U+081bd膽 → U+080c6胆
 1229. U+081be膾 → U+0810d脍
 1230. U+081bf膿 → U+08113脓
 1231. U+081c9臉 → U+08138脸
 1232. U+081cd臍 → U+08110脐
 1233. U+081cf臏 → U+08191膑
 1234. U+081d8臘 → U+0814a腊
 1235. U+081da臚 → U+080ea胪
 1236. U+081df臟 → U+0810f脏
 1237. U+081e0臠 → U+08114脔
 1238. U+081e2臢 → U+081dc臜
 1239. U+081e8臨 → U+04e34临
 1240. U+081fa臺 → U+053f0台
 1241. U+08207與 → U+04e0e与
 1242. U+08208興 → U+05174兴
 1243. U+08209舉 → U+04e3e举
 1244. U+0820a舊 → U+065e7旧
 1245. U+08259艙 → U+08231舱
 1246. U+08264艤 → U+08223舣
 1247. U+08266艦 → U+08230舰
 1248. U+0826b艫 → U+0823b舻
 1249. U+08271艱 → U+08270艰
 1250. U+08277艷 → U+08273艳
 1251. U+082bb芻 → U+0520d刍
 1252. U+082ce苎 → U+082e7苧
 1253. U+082e7苧 → U+082ce苎
 1254. U+08332茲 → U+05179兹
 1255. U+0834a荊 → U+08346荆
 1256. U+0838a莊 → U+05e84庄
 1257. U+08396莖 → U+0830e茎
 1258. U+083a2莢 → U+0835a荚
 1259. U+083a7莧 → U+082cb苋
 1260. U+083ef華 → U+0534e华
 1261. U+08407萇 → U+082cc苌
 1262. U+0840a萊 → U+083b1莱
 1263. U+0842c萬 → U+04e07万
 1264. U+08435萵 → U+083b4莴
 1265. U+08449葉 → U+053f6叶
 1266. U+08452葒 → U+0836d荭
 1267. U+08457著 → U+07740着
 1268. U+08464葤 → U+0836e荮
 1269. U+08466葦 → U+082c7苇
 1270. U+0846f葯 → U+0836f药
 1271. U+08477葷 → U+08364荤
 1272. U+08493蒓 → U+083bc莼
 1273. U+08494蒔 → U+083b3莳
 1274. U+0849e蒞 → U+08385莅
 1275. U+084bc蒼 → U+082cd苍
 1276. U+084c0蓀 → U+0836a荪
 1277. U+084cb蓋 → U+076d6盖
 1278. U+084ee蓮 → U+083b2莲
 1279. U+084ef蓯 → U+082c1苁
 1280. U+084f4蓴 → U+083bc莼
 1281. U+084fd蓽 → U+0835c荜
 1282. U+08514蔔 → U+0535c卜
 1283. U+0851e蔞 → U+0848c蒌
 1284. U+08523蔣 → U+0848b蒋
 1285. U+08525蔥 → U+08471葱
 1286. U+08526蔦 → U+08311茑
 1287. U+0852d蔭 → U+0836b荫
 1288. U+08541蕁 → U+08368荨
 1289. U+08546蕆 → U+08487蒇
 1290. U+0854e蕎 → U+0835e荞
 1291. U+08552蕒 → U+0836c荬
 1292. U+08553蕓 → U+082b8芸
 1293. U+08555蕕 → U+083b8莸
 1294. U+08558蕘 → U+0835b荛
 1295. U+08562蕢 → U+08489蒉
 1296. U+08569蕩 → U+08361荡
 1297. U+0856a蕪 → U+0829c芜
 1298. U+0856d蕭 → U+08427萧
 1299. U+08577蕷 → U+084e3蓣
 1300. U+08580薀 → U+08570蕰
 1301. U+08588薈 → U+0835f荟
 1302. U+0858a薊 → U+084df蓟
 1303. U+0858c薌 → U+08297芗
 1304. U+08594薔 → U+08537蔷
 1305. U+08598薘 → U+08359荙
 1306. U+0859f薟 → U+083b6莶
 1307. U+085a6薦 → U+08350荐
 1308. U+085a9薩 → U+08428萨
 1309. U+085b4薴 → U+082e7苧
 1310. U+085ba薺 → U+08360荠
 1311. U+085cd藍 → U+084dd蓝
 1312. U+085ce藎 → U+08369荩
 1313. U+085dd藝 → U+0827a艺
 1314. U+085e5藥 → U+0836f药
 1315. U+085ea藪 → U+085ae薮
 1316. U+085f4藴 → U+08574蕴
 1317. U+085f6藶 → U+082c8苈
 1318. U+085f9藹 → U+0853c蔼
 1319. U+085fa藺 → U+0853a蔺
 1320. U+08604蘄 → U+08572蕲
 1321. U+08606蘆 → U+082a6芦
 1322. U+08607蘇 → U+082cf苏
 1323. U+0860a蘊 → U+08574蕴
 1324. U+0860b蘋 → U+082f9苹
 1325. U+0861a蘚 → U+085d3藓
 1326. U+0861e蘞 → U+08539蔹
 1327. U+08622蘢 → U+0830f茏
 1328. U+0862d蘭 → U+05170兰
 1329. U+0863a蘺 → U+084e0蓠
 1330. U+0863f蘿 → U+0841d萝
 1331. U+08646虆 → U+08502蔂
 1332. U+08655處 → U+05904处
 1333. U+0865b虛 → U+0865a虚
 1334. U+0865c虜 → U+0864f虏
 1335. U+0865f號 → U+053f7号
 1336. U+08667虧 → U+04e8f亏
 1337. U+0866f虯 → U+0866c虬
 1338. U+086fa蛺 → U+086f1蛱
 1339. U+086fb蛻 → U+08715蜕
 1340. U+08706蜆 → U+086ac蚬
 1341. U+08721蜡 → U+08721蜡
 1342. U+08755蝕 → U+08680蚀
 1343. U+0875f蝟 → U+0732c猬
 1344. U+08766蝦 → U+0867e虾
 1345. U+08778蝸 → U+08717蜗
 1346. U+08784螄 → U+086f3蛳
 1347. U+0879e螞 → U+08682蚂
 1348. U+087a2螢 → U+08424萤
 1349. U+087bb螻 → U+0877c蝼
 1350. U+087bf螿 → U+08780螀
 1351. U+087c4蟄 → U+086f0蛰
 1352. U+087c8蟈 → U+08748蝈
 1353. U+087ce蟎 → U+087a8螨
 1354. U+087e3蟣 → U+0866e虮
 1355. U+087ec蟬 → U+08749蝉
 1356. U+087ef蟯 → U+086f2蛲
 1357. U+087f2蟲 → U+0866b虫
 1358. U+087f6蟶 → U+086cf蛏
 1359. U+087fb蟻 → U+08681蚁
 1360. U+08805蠅 → U+08747蝇
 1361. U+08806蠆 → U+0867f虿
 1362. U+08810蠐 → U+086f4蛴
 1363. U+08811蠑 → U+0877e蝾
 1364. U+0881f蠟 → U+08721蜡
 1365. U+08823蠣 → U+086ce蛎
 1366. U+08828蠨 → U+087cf蟏
 1367. U+08831蠱 → U+086ca蛊
 1368. U+08836蠶 → U+08695蚕
 1369. U+0883b蠻 → U+086ee蛮
 1370. U+08846衆 → U+04f17众
 1371. U+08853術 → U+0672f术
 1372. U+08855衕 → U+0540c同
 1373. U+0885a衚 → U+080e1胡
 1374. U+0885b衛 → U+0536b卫
 1375. U+0885d衝 → U+051b2冲
 1376. U+08879衹 → U+053ea只
 1377. U+0889e袞 → U+0886e衮
 1378. U+088ca裊 → U+08885袅
 1379. U+088cf裏 → U+091cc里
 1380. U+088dc補 → U+08865补
 1381. U+088dd裝 → U+088c5装
 1382. U+088e1裡 → U+091cc里
 1383. U+088fd製 → U+05236制
 1384. U+08907複 → U+0590d复
 1385. U+0890c褌 → U+088c8裈
 1386. U+08918褘 → U+08886袆
 1387. U+08932褲 → U+088e4裤
 1388. U+08933褳 → U+088e2裢
 1389. U+08938褸 → U+0891b褛
 1390. U+0893b褻 → U+04eb5亵
 1391. U+08947襇 → U+088e5裥
 1392. U+0894f襏 → U+088af袯
 1393. U+08956襖 → U+08884袄
 1394. U+0895d襝 → U+088e3裣
 1395. U+08960襠 → U+088c6裆
 1396. U+08964襤 → U+08934褴
 1397. U+0896a襪 → U+0889c袜
 1398. U+0896f襯 → U+0886c衬
 1399. U+08972襲 → U+088ad袭
 1400. U+0898b見 → U+089c1见
 1401. U+0898e覎 → U+089c3觃
 1402. U+0898f規 → U+089c4规
 1403. U+08993覓 → U+089c5觅
 1404. U+08996視 → U+089c6视
 1405. U+08998覘 → U+089c7觇
 1406. U+089a1覡 → U+089cb觋
 1407. U+089a5覥 → U+089cd觍
 1408. U+089a6覦 → U+089ce觎
 1409. U+089aa親 → U+04eb2亲
 1410. U+089ac覬 → U+089ca觊
 1411. U+089af覯 → U+089cf觏
 1412. U+089b2覲 → U+089d0觐
 1413. U+089b7覷 → U+089d1觑
 1414. U+089ba覺 → U+089c9觉
 1415. U+089bd覽 → U+089c8览
 1416. U+089bf覿 → U+089cc觌
 1417. U+089c0觀 → U+089c2观
 1418. U+089f4觴 → U+089de觞
 1419. U+089f6觶 → U+089ef觯
 1420. U+089f8觸 → U+089e6触
 1421. U+08a01訁 → U+08ba0讠
 1422. U+08a02訂 → U+08ba2订
 1423. U+08a03訃 → U+08ba3讣
 1424. U+08a08計 → U+08ba1计
 1425. U+08a0a訊 → U+08baf讯
 1426. U+08a0c訌 → U+08ba7讧
 1427. U+08a0e討 → U+08ba8讨
 1428. U+08a10訐 → U+08ba6讦
 1429. U+08a12訒 → U+08bb1讱
 1430. U+08a13訓 → U+08bad训
 1431. U+08a15訕 → U+08baa讪
 1432. U+08a16訖 → U+08bab讫
 1433. U+08a17託 → U+08bac讬
 1434. U+08a18記 → U+08bb0记
 1435. U+08a1b訛 → U+08bb9讹
 1436. U+08a1d訝 → U+08bb6讶
 1437. U+08a1f訟 → U+08bbc讼
 1438. U+08a22訢 → U+04723䜣
 1439. U+08a23訣 → U+08bc0诀
 1440. U+08a25訥 → U+08bb7讷
 1441. U+08a29訩 → U+08bbb讻
 1442. U+08a2a訪 → U+08bbf访
 1443. U+08a2d設 → U+08bbe设
 1444. U+08a31許 → U+08bb8许
 1445. U+08a34訴 → U+08bc9诉
 1446. U+08a36訶 → U+08bc3诃
 1447. U+08a3a診 → U+08bca诊
 1448. U+08a3b註 → U+06ce8注
 1449. U+08a41詁 → U+08bc2诂
 1450. U+08a46詆 → U+08bcb诋
 1451. U+08a4e詎 → U+08bb5讵
 1452. U+08a50詐 → U+08bc8诈
 1453. U+08a52詒 → U+08bd2诒
 1454. U+08a54詔 → U+08bcf诏
 1455. U+08a55評 → U+08bc4评
 1456. U+08a56詖 → U+08bd0诐
 1457. U+08a57詗 → U+08bc7诇
 1458. U+08a58詘 → U+08bce诎
 1459. U+08a5b詛 → U+08bc5诅
 1460. U+08a5e詞 → U+08bcd词
 1461. U+08a60詠 → U+0548f咏
 1462. U+08a61詡 → U+08be9诩
 1463. U+08a62詢 → U+08be2询
 1464. U+08a63詣 → U+08be3诣
 1465. U+08a66試 → U+08bd5试
 1466. U+08a69詩 → U+08bd7诗
 1467. U+08a6b詫 → U+08be7诧
 1468. U+08a6c詬 → U+08bdf诟
 1469. U+08a6d詭 → U+08be1诡
 1470. U+08a6e詮 → U+08be0诠
 1471. U+08a70詰 → U+08bd8诘
 1472. U+08a71話 → U+08bdd话
 1473. U+08a72該 → U+08be5该
 1474. U+08a73詳 → U+08be6详
 1475. U+08a75詵 → U+08bdc诜
 1476. U+08a7c詼 → U+08bd9诙
 1477. U+08a7f詿 → U+08bd6诖
 1478. U+08a84誄 → U+08bd4诔
 1479. U+08a85誅 → U+08bdb诛
 1480. U+08a86誆 → U+08bd3诓
 1481. U+08a87誇 → U+05938夸
 1482. U+08a8c誌 → U+05fd7志
 1483. U+08a8d認 → U+08ba4认
 1484. U+08a91誑 → U+08bf3诳
 1485. U+08a92誒 → U+08bf6诶
 1486. U+08a95誕 → U+08bde诞
 1487. U+08a98誘 → U+08bf1诱
 1488. U+08a9a誚 → U+08bee诮
 1489. U+08a9e語 → U+08bed语
 1490. U+08aa0誠 → U+08bda诚
 1491. U+08aa1誡 → U+08beb诫
 1492. U+08aa3誣 → U+08bec诬
 1493. U+08aa4誤 → U+08bef误
 1494. U+08aa5誥 → U+08bf0诰
 1495. U+08aa6誦 → U+08bf5诵
 1496. U+08aa8誨 → U+08bf2诲
 1497. U+08aaa說 → U+08bf4说
 1498. U+08aac説 → U+08bf4说
 1499. U+08ab0誰 → U+08c01谁
 1500. U+08ab2課 → U+08bfe课
 1501. U+08ab6誶 → U+08c07谇
 1502. U+08ab9誹 → U+08bfd诽
 1503. U+08abc誼 → U+08c0a谊
 1504. U+08abe誾 → U+08a1a訚
 1505. U+08abf調 → U+08c03调
 1506. U+08ac2諂 → U+08c04谄
 1507. U+08ac4諄 → U+08c06谆
 1508. U+08ac7談 → U+08c08谈
 1509. U+08ac9諉 → U+08bff诿
 1510. U+08acb請 → U+08bf7请
 1511. U+08acd諍 → U+08be4诤
 1512. U+08acf諏 → U+08bf9诹
 1513. U+08ad1諑 → U+08bfc诼
 1514. U+08ad2諒 → U+08c05谅
 1515. U+08ad6論 → U+08bba论
 1516. U+08ad7諗 → U+08c02谂
 1517. U+08adb諛 → U+08c00谀
 1518. U+08adc諜 → U+08c0d谍
 1519. U+08add諝 → U+08c1e谞
 1520. U+08ade諞 → U+08c1d谝
 1521. U+08ae2諢 → U+08be8诨
 1522. U+08ae4諤 → U+08c14谔
 1523. U+08ae6諦 → U+08c1b谛
 1524. U+08ae7諧 → U+08c10谐
 1525. U+08aeb諫 → U+08c0f谏
 1526. U+08aed諭 → U+08c15谕
 1527. U+08aee諮 → U+08c18谘
 1528. U+08af1諱 → U+08bb3讳
 1529. U+08af3諳 → U+08c19谙
 1530. U+08af6諶 → U+08c0c谌
 1531. U+08af7諷 → U+08bbd讽
 1532. U+08af8諸 → U+08bf8诸
 1533. U+08afa諺 → U+08c1a谚
 1534. U+08afc諼 → U+08c16谖
 1535. U+08afe諾 → U+08bfa诺
 1536. U+08b00謀 → U+08c0b谋
 1537. U+08b01謁 → U+08c12谒
 1538. U+08b02謂 → U+08c13谓
 1539. U+08b04謄 → U+08a8a誊
 1540. U+08b05謅 → U+08bcc诌
 1541. U+08b0a謊 → U+08c0e谎
 1542. U+08b0e謎 → U+08c1c谜
 1543. U+08b10謐 → U+08c27谧
 1544. U+08b14謔 → U+08c11谑
 1545. U+08b16謖 → U+08c21谡
 1546. U+08b17謗 → U+08c24谤
 1547. U+08b19謙 → U+08c26谦
 1548. U+08b1a謚 → U+08c25谥
 1549. U+08b1b講 → U+08bb2讲
 1550. U+08b1d謝 → U+08c22谢
 1551. U+08b20謠 → U+08c23谣
 1552. U+08b21謡 → U+08c23谣
 1553. U+08b28謨 → U+08c1f谟
 1554. U+08b2b謫 → U+08c2a谪
 1555. U+08b2c謬 → U+08c2c谬
 1556. U+08b2d謭 → U+08c2b谫
 1557. U+08b33謳 → U+08bb4讴
 1558. U+08b39謹 → U+08c28谨
 1559. U+08b3e謾 → U+08c29谩
 1560. U+08b49證 → U+08bc1证
 1561. U+08b4e譎 → U+08c32谲
 1562. U+08b4f譏 → U+08ba5讥
 1563. U+08b56譖 → U+08c2e谮
 1564. U+08b58識 → U+08bc6识
 1565. U+08b59譙 → U+08c2f谯
 1566. U+08b5a譚 → U+08c2d谭
 1567. U+08b5c譜 → U+08c31谱
 1568. U+08b6b譫 → U+08c35谵
 1569. U+08b6f譯 → U+08bd1译
 1570. U+08b70議 → U+08bae议
 1571. U+08b74譴 → U+08c34谴
 1572. U+08b77護 → U+062a4护
 1573. U+08b78譸 → U+08bea诪
 1574. U+08b7d譽 → U+08a89誉
 1575. U+08b7e譾 → U+08c2b谫
 1576. U+08b80讀 → U+08bfb读
 1577. U+08b8a變 → U+053d8变
 1578. U+08b8e讎 → U+096e0雠
 1579. U+08b92讒 → U+08c17谗
 1580. U+08b93讓 → U+08ba9让
 1581. U+08b95讕 → U+08c30谰
 1582. U+08b96讖 → U+08c36谶
 1583. U+08b9c讜 → U+08c20谠
 1584. U+08b9e讞 → U+08c33谳
 1585. U+08c48豈 → U+05c82岂
 1586. U+08c4e豎 → U+07ad6竖
 1587. U+08c50豐 → U+04e30丰
 1588. U+08c6c豬 → U+0732a猪
 1589. U+08c76豶 → U+08c6e豮
 1590. U+08c93貓 → U+0732b猫
 1591. U+08c9d貝 → U+08d1d贝
 1592. U+08c9e貞 → U+08d1e贞
 1593. U+08c9f貟 → U+08d20贠
 1594. U+08ca0負 → U+08d1f负
 1595. U+08ca1財 → U+08d22财
 1596. U+08ca2貢 → U+08d21贡
 1597. U+08ca7貧 → U+08d2b贫
 1598. U+08ca8貨 → U+08d27货
 1599. U+08ca9販 → U+08d29贩
 1600. U+08caa貪 → U+08d2a贪
 1601. U+08cab貫 → U+08d2f贯
 1602. U+08cac責 → U+08d23责
 1603. U+08caf貯 → U+08d2e贮
 1604. U+08cb0貰 → U+08d33贳
 1605. U+08cb2貲 → U+08d40赀
 1606. U+08cb3貳 → U+08d30贰
 1607. U+08cb4貴 → U+08d35贵
 1608. U+08cb6貶 → U+08d2c贬
 1609. U+08cb7買 → U+04e70买
 1610. U+08cb8貸 → U+08d37贷
 1611. U+08cba貺 → U+08d36贶
 1612. U+08cbb費 → U+08d39费
 1613. U+08cbc貼 → U+08d34贴
 1614. U+08cbd貽 → U+08d3b贻
 1615. U+08cbf貿 → U+08d38贸
 1616. U+08cc0賀 → U+08d3a贺
 1617. U+08cc1賁 → U+08d32贲
 1618. U+08cc2賂 → U+08d42赂
 1619. U+08cc3賃 → U+08d41赁
 1620. U+08cc4賄 → U+08d3f贿
 1621. U+08cc5賅 → U+08d45赅
 1622. U+08cc7資 → U+08d44资
 1623. U+08cc8賈 → U+08d3e贾
 1624. U+08cca賊 → U+08d3c贼
 1625. U+08cd1賑 → U+08d48赈
 1626. U+08cd2賒 → U+08d4a赊
 1627. U+08cd3賓 → U+05bbe宾
 1628. U+08cd5賕 → U+08d47赇
 1629. U+08cd9賙 → U+08d52赒
 1630. U+08cda賚 → U+08d49赉
 1631. U+08cdc賜 → U+08d50赐
 1632. U+08cde賞 → U+08d4f赏
 1633. U+08ce0賠 → U+08d54赔
 1634. U+08ce1賡 → U+08d53赓
 1635. U+08ce2賢 → U+08d24贤
 1636. U+08ce3賣 → U+05356卖
 1637. U+08ce4賤 → U+08d31贱
 1638. U+08ce6賦 → U+08d4b赋
 1639. U+08ce7賧 → U+08d55赕
 1640. U+08cea質 → U+08d28质
 1641. U+08ceb賫 → U+08d4d赍
 1642. U+08cec賬 → U+08d26账
 1643. U+08ced賭 → U+08d4c赌
 1644. U+08cf4賴 → U+08d56赖
 1645. U+08cf5賵 → U+08d57赗
 1646. U+08cfa賺 → U+08d5a赚
 1647. U+08cfb賻 → U+08d59赙
 1648. U+08cfc購 → U+08d2d购
 1649. U+08cfd賽 → U+08d5b赛
 1650. U+08cfe賾 → U+08d5c赜
 1651. U+08d04贄 → U+08d3d贽
 1652. U+08d05贅 → U+08d58赘
 1653. U+08d07贇 → U+08d5f赟
 1654. U+08d08贈 → U+08d60赠
 1655. U+08d0a贊 → U+08d5e赞
 1656. U+08d0b贋 → U+08d5d赝
 1657. U+08d0d贍 → U+08d61赡
 1658. U+08d0f贏 → U+08d62赢
 1659. U+08d10贐 → U+08d46赆
 1660. U+08d13贓 → U+08d43赃
 1661. U+08d14贔 → U+08d51赑
 1662. U+08d16贖 → U+08d4e赎
 1663. U+08d17贗 → U+08d5d赝
 1664. U+08d1b贛 → U+08d63赣
 1665. U+08d1c贜 → U+08d43赃
 1666. U+08d6c赬 → U+08d6a赪
 1667. U+08d95趕 → U+08d76赶
 1668. U+08d99趙 → U+08d75赵
 1669. U+08da8趨 → U+08d8b趋
 1670. U+08db2趲 → U+08db1趱
 1671. U+08de1跡 → U+08ff9迹
 1672. U+08e10踐 → U+08df5践
 1673. U+08e34踴 → U+08e0a踊
 1674. U+08e4c蹌 → U+08dc4跄
 1675. U+08e55蹕 → U+08df8跸
 1676. U+08e63蹣 → U+08e52蹒
 1677. U+08e64蹤 → U+08e2a踪
 1678. U+08e7a蹺 → U+08df7跷
 1679. U+08e82躂 → U+08df6跶
 1680. U+08e89躉 → U+08db8趸
 1681. U+08e8a躊 → U+08e0c踌
 1682. U+08e8b躋 → U+08dfb跻
 1683. U+08e8d躍 → U+08dc3跃
 1684. U+08e91躑 → U+08e2f踯
 1685. U+08e92躒 → U+08dde跞
 1686. U+08e93躓 → U+08e2c踬
 1687. U+08e95躕 → U+08e70蹰
 1688. U+08e9a躚 → U+08df9跹
 1689. U+08ea1躡 → U+08e51蹑
 1690. U+08ea5躥 → U+08e7f蹿
 1691. U+08ea6躦 → U+08e9c躜
 1692. U+08eaa躪 → U+08e8f躏
 1693. U+08ec0軀 → U+08eaf躯
 1694. U+08eca車 → U+08f66车
 1695. U+08ecb軋 → U+08f67轧
 1696. U+08ecc軌 → U+08f68轨
 1697. U+08ecd軍 → U+0519b军
 1698. U+08ed1軑 → U+08f6a轪
 1699. U+08ed2軒 → U+08f69轩
 1700. U+08ed4軔 → U+08f6b轫
 1701. U+08edb軛 → U+08f6d轭
 1702. U+08edf軟 → U+08f6f软
 1703. U+08ee4軤 → U+08f77轷
 1704. U+08eeb軫 → U+08f78轸
 1705. U+08ef2軲 → U+08f71轱
 1706. U+08ef8軸 → U+08f74轴
 1707. U+08ef9軹 → U+08f75轵
 1708. U+08efa軺 → U+08f7a轺
 1709. U+08efb軻 → U+08f72轲
 1710. U+08efc軼 → U+08f76轶
 1711. U+08efe軾 → U+08f7c轼
 1712. U+08f03較 → U+08f83较
 1713. U+08f05輅 → U+08f82辂
 1714. U+08f07輇 → U+08f81辁
 1715. U+08f08輈 → U+08f80辀
 1716. U+08f09載 → U+08f7d载
 1717. U+08f0a輊 → U+08f7e轾
 1718. U+08f12輒 → U+08f84辄
 1719. U+08f13輓 → U+0633d挽
 1720. U+08f14輔 → U+08f85辅
 1721. U+08f15輕 → U+08f7b轻
 1722. U+08f1b輛 → U+08f86辆
 1723. U+08f1c輜 → U+08f8e辎
 1724. U+08f1d輝 → U+08f89辉
 1725. U+08f1e輞 → U+08f8b辋
 1726. U+08f1f輟 → U+08f8d辍
 1727. U+08f25輥 → U+08f8a辊
 1728. U+08f26輦 → U+08f87辇
 1729. U+08f29輩 → U+08f88辈
 1730. U+08f2a輪 → U+08f6e轮
 1731. U+08f2c輬 → U+08f8c辌
 1732. U+08f2f輯 → U+08f91辑
 1733. U+08f33輳 → U+08f8f辏
 1734. U+08f38輸 → U+08f93输
 1735. U+08f3b輻 → U+08f90辐
 1736. U+08f3e輾 → U+08f97辗
 1737. U+08f3f輿 → U+08206舆
 1738. U+08f40轀 → U+08f92辒
 1739. U+08f42轂 → U+06bc2毂
 1740. U+08f44轄 → U+08f96辖
 1741. U+08f45轅 → U+08f95辕
 1742. U+08f46轆 → U+08f98辘
 1743. U+08f49轉 → U+08f6c转
 1744. U+08f4d轍 → U+08f99辙
 1745. U+08f4e轎 → U+08f7f轿
 1746. U+08f54轔 → U+08f9a辚
 1747. U+08f5f轟 → U+08f70轰
 1748. U+08f61轡 → U+08f94辔
 1749. U+08f62轢 → U+08f79轹
 1750. U+08f64轤 → U+08f73轳
 1751. U+08fa6辦 → U+0529e办
 1752. U+08fad辭 → U+08f9e辞
 1753. U+08fae辮 → U+08fab辫
 1754. U+08faf辯 → U+08fa9辩
 1755. U+08fb2農 → U+0519c农
 1756. U+09015逕 → U+08ff3迳
 1757. U+09019這 → U+08fd9这
 1758. U+09023連 → U+08fde连
 1759. U+09032進 → U+08fdb进
 1760. U+0904b運 → U+08fd0运
 1761. U+0904e過 → U+08fc7过
 1762. U+09054達 → U+08fbe达
 1763. U+09055違 → U+08fdd违
 1764. U+09059遙 → U+09065遥
 1765. U+0905c遜 → U+0900a逊
 1766. U+0905e遞 → U+09012递
 1767. U+09060遠 → U+08fdc远
 1768. U+09069適 → U+09002适
 1769. U+09072遲 → U+08fdf迟
 1770. U+09077遷 → U+08fc1迁
 1771. U+09078選 → U+09009选
 1772. U+0907a遺 → U+09057遗
 1773. U+0907c遼 → U+08fbd辽
 1774. U+09081邁 → U+08fc8迈
 1775. U+09084還 → U+08fd8还
 1776. U+09087邇 → U+08fe9迩
 1777. U+0908a邊 → U+08fb9边
 1778. U+0908f邏 → U+0903b逻
 1779. U+09090邐 → U+09026逦
 1780. U+090df郟 → U+090cf郏
 1781. U+090f5郵 → U+090ae邮
 1782. U+09106鄆 → U+090d3郓
 1783. U+09109鄉 → U+04e61乡
 1784. U+09112鄒 → U+090b9邹
 1785. U+09114鄔 → U+090ac邬
 1786. U+09116鄖 → U+090e7郧
 1787. U+09127鄧 → U+09093邓
 1788. U+0912d鄭 → U+090d1郑
 1789. U+09130鄰 → U+090bb邻
 1790. U+09132鄲 → U+090f8郸
 1791. U+09134鄴 → U+090ba邺
 1792. U+09136鄶 → U+090d0郐
 1793. U+0913a鄺 → U+0909d邝
 1794. U+09147酇 → U+09142酂
 1795. U+09148酈 → U+090e6郦
 1796. U+09196醖 → U+0915d酝
 1797. U+0919c醜 → U+04e11丑
 1798. U+0919e醞 → U+0915d酝
 1799. U+091ab醫 → U+0533b医
 1800. U+091ac醬 → U+09171酱
 1801. U+091b1醱 → U+09166酦
 1802. U+091c0釀 → U+0917f酿
 1803. U+091c1釁 → U+08845衅
 1804. U+091c3釃 → U+0917e酾
 1805. U+091c5釅 → U+0917d酽
 1806. U+091cb釋 → U+091ca释
 1807. U+091d0釐 → U+05398厘
 1808. U+091d2釒 → U+09485钅
 1809. U+091d3釓 → U+09486钆
 1810. U+091d4釔 → U+09487钇
 1811. U+091d5釕 → U+0948c钌
 1812. U+091d7釗 → U+0948a钊
 1813. U+091d8釘 → U+09489钉
 1814. U+091d9釙 → U+0948b钋
 1815. U+091dd針 → U+09488针
 1816. U+091e3釣 → U+09493钓
 1817. U+091e4釤 → U+09490钐
 1818. U+091e7釧 → U+0948f钏
 1819. U+091e9釩 → U+09492钒
 1820. U+091f5釵 → U+09497钗
 1821. U+091f7釷 → U+0948d钍
 1822. U+091f9釹 → U+09495钕
 1823. U+091fa釺 → U+0948e钎
 1824. U+09200鈀 → U+094af钯
 1825. U+09201鈁 → U+094ab钫
 1826. U+09203鈃 → U+09498钘
 1827. U+09204鈄 → U+094ad钭
 1828. U+09208鈈 → U+0949a钚
 1829. U+09209鈉 → U+094a0钠
 1830. U+0920d鈍 → U+0949d钝
 1831. U+0920e鈎 → U+094a9钩
 1832. U+09210鈐 → U+094a4钤
 1833. U+09211鈑 → U+094a3钣
 1834. U+09212鈒 → U+09491钑
 1835. U+09214鈔 → U+0949e钞
 1836. U+09215鈕 → U+094ae钮
 1837. U+0921e鈞 → U+094a7钧
 1838. U+09223鈣 → U+09499钙
 1839. U+09225鈥 → U+094ac钬
 1840. U+09226鈦 → U+0949b钛
 1841. U+09227鈧 → U+094aa钪
 1842. U+0922e鈮 → U+094cc铌
 1843. U+09230鈰 → U+094c8铈
 1844. U+09233鈳 → U+094b6钶
 1845. U+09234鈴 → U+094c3铃
 1846. U+09237鈷 → U+094b4钴
 1847. U+09238鈸 → U+094b9钹
 1848. U+09239鈹 → U+094cd铍
 1849. U+0923a鈺 → U+094b0钰
 1850. U+0923d鈽 → U+094b8钸
 1851. U+0923e鈾 → U+094c0铀
 1852. U+0923f鈿 → U+094bf钿
 1853. U+09240鉀 → U+094be钾
 1854. U+09245鉅 → U+0949c钜
 1855. U+09248鉈 → U+094ca铊
 1856. U+09249鉉 → U+094c9铉
 1857. U+0924b鉋 → U+094c7铇
 1858. U+0924d鉍 → U+094cb铋
 1859. U+09251鉑 → U+094c2铂
 1860. U+09255鉕 → U+094b7钷
 1861. U+09257鉗 → U+094b3钳
 1862. U+0925a鉚 → U+094c6铆
 1863. U+0925b鉛 → U+094c5铅
 1864. U+0925e鉞 → U+094ba钺
 1865. U+09262鉢 → U+094b5钵
 1866. U+09264鉤 → U+094a9钩
 1867. U+09266鉦 → U+094b2钲
 1868. U+0926c鉬 → U+094bc钼
 1869. U+0926d鉭 → U+094bd钽
 1870. U+09276鉶 → U+094cf铏
 1871. U+09278鉸 → U+094f0铰
 1872. U+0927a鉺 → U+094d2铒
 1873. U+0927b鉻 → U+094ec铬
 1874. U+0927f鉿 → U+094ea铪
 1875. U+09280銀 → U+094f6银
 1876. U+09283銃 → U+094f3铳
 1877. U+09285銅 → U+094dc铜
 1878. U+0928d銍 → U+094da铚
 1879. U+09291銑 → U+094e3铣
 1880. U+09293銓 → U+094e8铨
 1881. U+09296銖 → U+094e2铢
 1882. U+09298銘 → U+094ed铭
 1883. U+0929a銚 → U+094eb铫
 1884. U+0929b銛 → U+094e6铦
 1885. U+0929c銜 → U+08854衔
 1886. U+092a0銠 → U+094d1铑
 1887. U+092a3銣 → U+094f7铷
 1888. U+092a5銥 → U+094f1铱
 1889. U+092a6銦 → U+094df铟
 1890. U+092a8銨 → U+094f5铵
 1891. U+092a9銩 → U+094e5铥
 1892. U+092aa銪 → U+094d5铕
 1893. U+092ab銫 → U+094ef铯
 1894. U+092ac銬 → U+094d0铐
 1895. U+092b1銱 → U+094de铞
 1896. U+092b3銳 → U+09510锐
 1897. U+092b7銷 → U+09500销
 1898. U+092b9銹 → U+09508锈
 1899. U+092bb銻 → U+09511锑
 1900. U+092bc銼 → U+09509锉
 1901. U+092c1鋁 → U+094dd铝
 1902. U+092c3鋃 → U+09512锒
 1903. U+092c5鋅 → U+0950c锌
 1904. U+092c7鋇 → U+094a1钡
 1905. U+092cc鋌 → U+094e4铤
 1906. U+092cf鋏 → U+094d7铗
 1907. U+092d2鋒 → U+0950b锋
 1908. U+092d9鋙 → U+094fb铻
 1909. U+092dd鋝 → U+0950a锊
 1910. U+092df鋟 → U+09513锓
 1911. U+092e3鋣 → U+094d8铘
 1912. U+092e4鋤 → U+09504锄
 1913. U+092e5鋥 → U+09503锃
 1914. U+092e6鋦 → U+09514锔
 1915. U+092e8鋨 → U+09507锇
 1916. U+092e9鋩 → U+094d3铓
 1917. U+092ea鋪 → U+094fa铺
 1918. U+092ed鋭 → U+09510锐
 1919. U+092ee鋮 → U+094d6铖
 1920. U+092ef鋯 → U+09506锆
 1921. U+092f0鋰 → U+09502锂
 1922. U+092f1鋱 → U+094fd铽
 1923. U+092f6鋶 → U+0950d锍
 1924. U+092f8鋸 → U+0952f锯
 1925. U+092fc鋼 → U+094a2钢
 1926. U+09301錁 → U+0951e锞
 1927. U+09304錄 → U+05f55录
 1928. U+09306錆 → U+09516锖
 1929. U+09307錇 → U+0952b锫
 1930. U+09308錈 → U+09529锩
 1931. U+0930f錏 → U+094d4铔
 1932. U+09310錐 → U+09525锥
 1933. U+09312錒 → U+09515锕
 1934. U+09315錕 → U+0951f锟
 1935. U+09318錘 → U+09524锤
 1936. U+09319錙 → U+09531锱
 1937. U+0931a錚 → U+094ee铮
 1938. U+0931b錛 → U+0951b锛
 1939. U+0931f錟 → U+0952c锬
 1940. U+09320錠 → U+0952d锭
 1941. U+09321錡 → U+0951c锜
 1942. U+09322錢 → U+094b1钱
 1943. U+09326錦 → U+09526锦
 1944. U+09328錨 → U+0951a锚
 1945. U+09329錩 → U+09520锠
 1946. U+0932b錫 → U+09521锡
 1947. U+0932e錮 → U+09522锢
 1948. U+0932f錯 → U+09519错
 1949. U+09332録 → U+05f55录
 1950. U+09333錳 → U+09530锰
 1951. U+09336錶 → U+08868表
 1952. U+09338錸 → U+094fc铼
 1953. U+09340鍀 → U+0951d锝
 1954. U+09341鍁 → U+09528锨
 1955. U+09343鍃 → U+0952a锪
 1956. U+09346鍆 → U+09494钔
 1957. U+09347鍇 → U+09534锴
 1958. U+09348鍈 → U+09533锳
 1959. U+0934b鍋 → U+09505锅
 1960. U+0934d鍍 → U+09540镀
 1961. U+09354鍔 → U+09537锷
 1962. U+09358鍘 → U+094e1铡
 1963. U+0935a鍚 → U+09496钖
 1964. U+0935b鍛 → U+0953b锻
 1965. U+09360鍠 → U+0953d锽
 1966. U+09364鍤 → U+09538锸
 1967. U+09365鍥 → U+09532锲
 1968. U+09369鍩 → U+09518锘
 1969. U+0936c鍬 → U+09539锹
 1970. U+09370鍰 → U+0953e锾
 1971. U+09375鍵 → U+0952e键
 1972. U+09376鍶 → U+09536锶
 1973. U+0937a鍺 → U+09517锗
 1974. U+09382鎂 → U+09541镁
 1975. U+09384鎄 → U+0953f锿
 1976. U+09387鎇 → U+09545镅
 1977. U+0938a鎊 → U+09551镑
 1978. U+09394鎔 → U+09555镕
 1979. U+09396鎖 → U+09501锁
 1980. U+09398鎘 → U+09549镉
 1981. U+0939b鎛 → U+09548镈
 1982. U+093a1鎡 → U+09543镃
 1983. U+093a2鎢 → U+094a8钨
 1984. U+093a3鎣 → U+084e5蓥
 1985. U+093a6鎦 → U+0954f镏
 1986. U+093a7鎧 → U+094e0铠
 1987. U+093a9鎩 → U+094e9铩
 1988. U+093aa鎪 → U+0953c锼
 1989. U+093ac鎬 → U+09550镐
 1990. U+093ae鎮 → U+09547镇
 1991. U+093b0鎰 → U+09552镒
 1992. U+093b2鎲 → U+0954b镋
 1993. U+093b3鎳 → U+0954d镍
 1994. U+093b5鎵 → U+09553镓
 1995. U+093b8鎸 → U+0954c镌
 1996. U+093bf鎿 → U+0954e镎
 1997. U+093c3鏃 → U+0955e镞
 1998. U+093c7鏇 → U+0955f镟
 1999. U+093c8鏈 → U+094fe链
 2000. U+093cc鏌 → U+09546镆
 2001. U+093cd鏍 → U+09559镙
 2002. U+093d0鏐 → U+09560镠
 2003. U+093d1鏑 → U+0955d镝
 2004. U+093d7鏗 → U+094ff铿
 2005. U+093d8鏘 → U+09535锵
 2006. U+093dc鏜 → U+09557镗
 2007. U+093dd鏝 → U+09558镘
 2008. U+093de鏞 → U+0955b镛
 2009. U+093df鏟 → U+094f2铲
 2010. U+093e1鏡 → U+0955c镜
 2011. U+093e2鏢 → U+09556镖
 2012. U+093e4鏤 → U+09542镂
 2013. U+093e8鏨 → U+0933e錾
 2014. U+093f0鏰 → U+0955a镚
 2015. U+093f5鏵 → U+094e7铧
 2016. U+093f7鏷 → U+09564镤
 2017. U+093f9鏹 → U+0956a镪
 2018. U+093fd鏽 → U+09508锈
 2019. U+09403鐃 → U+094d9铙
 2020. U+0940b鐋 → U+094f4铴
 2021. U+09410鐐 → U+09563镣
 2022. U+09412鐒 → U+094f9铹
 2023. U+09413鐓 → U+09566镦
 2024. U+09414鐔 → U+09561镡
 2025. U+09418鐘 → U+0949f钟
 2026. U+09419鐙 → U+0956b镫
 2027. U+0941d鐝 → U+09562镢
 2028. U+09420鐠 → U+09568镨
 2029. U+09426鐦 → U+0950e锎
 2030. U+09427鐧 → U+0950f锏
 2031. U+09428鐨 → U+09544镄
 2032. U+0942b鐫 → U+0954c镌
 2033. U+0942e鐮 → U+09570镰
 2034. U+09432鐲 → U+0956f镯
 2035. U+09433鐳 → U+0956d镭
 2036. U+09435鐵 → U+094c1铁
 2037. U+09436鐶 → U+0956e镮
 2038. U+09438鐸 → U+094ce铎
 2039. U+0943a鐺 → U+094db铛
 2040. U+0943f鐿 → U+09571镱
 2041. U+09444鑄 → U+094f8铸
 2042. U+0944a鑊 → U+0956c镬
 2043. U+0944c鑌 → U+09554镔
 2044. U+09452鑒 → U+09274鉴
 2045. U+09454鑔 → U+09572镲
 2046. U+09455鑕 → U+09527锧
 2047. U+0945e鑞 → U+09574镴
 2048. U+09460鑠 → U+094c4铄
 2049. U+09463鑣 → U+09573镳
 2050. U+09465鑥 → U+09565镥
 2051. U+0946d鑭 → U+09567镧
 2052. U+09470鑰 → U+094a5钥
 2053. U+09471鑱 → U+09575镵
 2054. U+09472鑲 → U+09576镶
 2055. U+09477鑷 → U+0954a镊
 2056. U+09479鑹 → U+09569镩
 2057. U+0947c鑼 → U+09523锣
 2058. U+0947d鑽 → U+094bb钻
 2059. U+0947e鑾 → U+092ae銮
 2060. U+0947f鑿 → U+051ff凿
 2061. U+09481钁 → U+09562镢
 2062. U+09577長 → U+0957f长
 2063. U+09580門 → U+095e8门
 2064. U+09582閂 → U+095e9闩
 2065. U+09583閃 → U+095ea闪
 2066. U+09586閆 → U+095eb闫
 2067. U+09588閈 → U+095ec闬
 2068. U+09589閉 → U+095ed闭
 2069. U+0958b開 → U+05f00开
 2070. U+0958c閌 → U+095f6闶
 2071. U+0958e閎 → U+095f3闳
 2072. U+0958f閏 → U+095f0闰
 2073. U+09591閑 → U+095f2闲
 2074. U+09593間 → U+095f4间
 2075. U+09594閔 → U+095f5闵
 2076. U+09598閘 → U+095f8闸
 2077. U+095a1閡 → U+09602阂
 2078. U+095a3閣 → U+09601阁
 2079. U+095a5閥 → U+09600阀
 2080. U+095a8閨 → U+095fa闺
 2081. U+095a9閩 → U+095fd闽
 2082. U+095ab閫 → U+09603阃
 2083. U+095ac閬 → U+09606阆
 2084. U+095ad閭 → U+095fe闾
 2085. U+095b1閱 → U+09605阅
 2086. U+095b2閲 → U+09605阅
 2087. U+095b6閶 → U+0960a阊
 2088. U+095b9閹 → U+09609阉
 2089. U+095bb閻 → U+0960e阎
 2090. U+095bc閼 → U+0960f阏
 2091. U+095bd閽 → U+0960d阍
 2092. U+095be閾 → U+09608阈
 2093. U+095bf閿 → U+0960c阌
 2094. U+095c3闃 → U+09612阒
 2095. U+095c6闆 → U+0677f板
 2096. U+095c8闈 → U+095f1闱
 2097. U+095ca闊 → U+09614阔
 2098. U+095cb闋 → U+09615阕
 2099. U+095cc闌 → U+09611阑
 2100. U+095cd闍 → U+09607阇
 2101. U+095d0闐 → U+09617阗
 2102. U+095d2闒 → U+09618阘
 2103. U+095d3闓 → U+095ff闿
 2104. U+095d4闔 → U+09616阖
 2105. U+095d5闕 → U+09619阙
 2106. U+095d6闖 → U+095ef闯
 2107. U+095dc關 → U+05173关
 2108. U+095de闞 → U+0961a阚
 2109. U+095e0闠 → U+09613阓
 2110. U+095e1闡 → U+09610阐
 2111. U+095e4闤 → U+0961b阛
 2112. U+095e5闥 → U+095fc闼
 2113. U+0962a阪 → U+05742坂
 2114. U+09658陘 → U+09649陉
 2115. U+0965d陝 → U+09655陕
 2116. U+09663陣 → U+09635阵
 2117. U+09670陰 → U+09634阴
 2118. U+09673陳 → U+09648陈
 2119. U+09678陸 → U+09646陆
 2120. U+0967d陽 → U+09633阳
 2121. U+09689隉 → U+09667陧
 2122. U+0968a隊 → U+0961f队
 2123. U+0968e階 → U+09636阶
 2124. U+09695隕 → U+09668陨
 2125. U+0969b際 → U+09645际
 2126. U+096a8隨 → U+0968f随
 2127. U+096aa險 → U+09669险
 2128. U+096b1隱 → U+09690隐
 2129. U+096b4隴 → U+09647陇
 2130. U+096b8隸 → U+096b6隶
 2131. U+096bb隻 → U+053ea只
 2132. U+096cb雋 → U+096bd隽
 2133. U+096d6雖 → U+0867d虽
 2134. U+096d9雙 → U+053cc双
 2135. U+096db雛 → U+096cf雏
 2136. U+096dc雜 → U+06742杂
 2137. U+096de雞 → U+09e21鸡
 2138. U+096e2離 → U+079bb离
 2139. U+096e3難 → U+096be难
 2140. U+096f2雲 → U+04e91云
 2141. U+096fb電 → U+07535电
 2142. U+09722霢 → U+09721霡
 2143. U+09727霧 → U+096fe雾
 2144. U+0973d霽 → U+09701霁
 2145. U+09742靂 → U+096f3雳
 2146. U+09744靄 → U+0972d霭
 2147. U+09748靈 → U+07075灵
 2148. U+0975a靚 → U+09753靓
 2149. U+0975c靜 → U+09759静
 2150. U+09766靦 → U+0817c腼
 2151. U+09768靨 → U+09765靥
 2152. U+09780鞀 → U+09f17鼗
 2153. U+0978f鞏 → U+05de9巩
 2154. U+0979d鞝 → U+07ef1绱
 2155. U+097bd鞽 → U+09792鞒
 2156. U+097c1韁 → U+07f30缰
 2157. U+097c3韃 → U+09791鞑
 2158. U+097c9韉 → U+097af鞯
 2159. U+097cb韋 → U+097e6韦
 2160. U+097cc韌 → U+097e7韧
 2161. U+097cd韍 → U+097e8韨
 2162. U+097d3韓 → U+097e9韩
 2163. U+097d9韙 → U+097ea韪
 2164. U+097dc韜 → U+097ec韬
 2165. U+097de韞 → U+097eb韫
 2166. U+097fb韻 → U+097f5韵
 2167. U+097ff響 → U+054cd响
 2168. U+09801頁 → U+09875页
 2169. U+09802頂 → U+09876顶
 2170. U+09803頃 → U+09877顷
 2171. U+09805項 → U+09879项
 2172. U+09806順 → U+0987a顺
 2173. U+09807頇 → U+09878顸
 2174. U+09808須 → U+0987b须
 2175. U+0980a頊 → U+0987c顼
 2176. U+0980c頌 → U+09882颂
 2177. U+0980e頎 → U+09880颀
 2178. U+0980f頏 → U+09883颃
 2179. U+09810預 → U+09884预
 2180. U+09811頑 → U+0987d顽
 2181. U+09812頒 → U+09881颁
 2182. U+09813頓 → U+0987f顿
 2183. U+09817頗 → U+09887颇
 2184. U+09818領 → U+09886领
 2185. U+0981c頜 → U+0988c颌
 2186. U+09821頡 → U+09889颉
 2187. U+09824頤 → U+09890颐
 2188. U+09826頦 → U+0988f颏
 2189. U+0982d頭 → U+05934头
 2190. U+0982e頮 → U+09892颒
 2191. U+09830頰 → U+0988a颊
 2192. U+09832頲 → U+0988b颋
 2193. U+09834頴 → U+09895颕
 2194. U+09837頷 → U+09894颔
 2195. U+09838頸 → U+09888颈
 2196. U+09839頹 → U+09893颓
 2197. U+0983b頻 → U+09891频
 2198. U+0983d頽 → U+09893颓
 2199. U+09846顆 → U+09897颗
 2200. U+0984c題 → U+09898题
 2201. U+0984d額 → U+0989d额
 2202. U+0984e顎 → U+0989a颚
 2203. U+0984f顏 → U+0989c颜
 2204. U+09852顒 → U+09899颙
 2205. U+09853顓 → U+0989b颛
 2206. U+09854顔 → U+0989c颜
 2207. U+09858願 → U+0613f愿
 2208. U+09859顙 → U+098a1颡
 2209. U+0985b顛 → U+098a0颠
 2210. U+0985e類 → U+07c7b类
 2211. U+09862顢 → U+0989f颟
 2212. U+09865顥 → U+098a2颢
 2213. U+09867顧 → U+0987e顾
 2214. U+0986b顫 → U+098a4颤
 2215. U+0986c顬 → U+098a5颥
 2216. U+0986f顯 → U+0663e显
 2217. U+09870顰 → U+098a6颦
 2218. U+09871顱 → U+09885颅
 2219. U+09873顳 → U+0989e颞
 2220. U+09874顴 → U+098a7颧
 2221. U+098a8風 → U+098ce风
 2222. U+098ad颭 → U+098d0飐
 2223. U+098ae颮 → U+098d1飑
 2224. U+098af颯 → U+098d2飒
 2225. U+098b1颱 → U+053f0台
 2226. U+098b3颳 → U+0522e刮
 2227. U+098b6颶 → U+098d3飓
 2228. U+098b8颸 → U+098d4飔
 2229. U+098ba颺 → U+098cf飏
 2230. U+098bb颻 → U+098d6飖
 2231. U+098bc颼 → U+098d5飕
 2232. U+098c0飀 → U+098d7飗
 2233. U+098c4飄 → U+098d8飘
 2234. U+098c6飆 → U+098d9飙
 2235. U+098c8飈 → U+098da飚
 2236. U+098db飛 → U+098de飞
 2237. U+098e0飠 → U+09963饣
 2238. U+098e2飢 → U+09965饥
 2239. U+098e3飣 → U+09964饤
 2240. U+098e5飥 → U+09966饦
 2241. U+098e9飩 → U+09968饨
 2242. U+098ea飪 → U+0996a饪
 2243. U+098eb飫 → U+0996b饫
 2244. U+098ed飭 → U+0996c饬
 2245. U+098ef飯 → U+0996d饭
 2246. U+098f2飲 → U+0996e饮
 2247. U+098f4飴 → U+09974饴
 2248. U+098fc飼 → U+09972饲
 2249. U+098fd飽 → U+09971饱
 2250. U+098fe飾 → U+09970饰
 2251. U+098ff飿 → U+09973饳
 2252. U+09903餃 → U+0997a饺
 2253. U+09904餄 → U+09978饸
 2254. U+09905餅 → U+0997c饼
 2255. U+09909餉 → U+09977饷
 2256. U+0990a養 → U+0517b养
 2257. U+0990c餌 → U+09975饵
 2258. U+0990e餎 → U+09979饹
 2259. U+0990f餏 → U+0997b饻
 2260. U+09911餑 → U+0997d饽
 2261. U+09912餒 → U+09981馁
 2262. U+09913餓 → U+0997f饿
 2263. U+09915餕 → U+09982馂
 2264. U+09916餖 → U+0997e饾
 2265. U+0991a餚 → U+080b4肴
 2266. U+0991b餛 → U+09984馄
 2267. U+0991c餜 → U+09983馃
 2268. U+0991e餞 → U+0996f饯
 2269. U+09921餡 → U+09985馅
 2270. U+09928館 → U+09986馆
 2271. U+09931餱 → U+07cc7糇
 2272. U+09933餳 → U+09967饧
 2273. U+09936餶 → U+09989馉
 2274. U+09937餷 → U+09987馇
 2275. U+0993a餺 → U+0998e馎
 2276. U+0993c餼 → U+09969饩
 2277. U+0993e餾 → U+0998f馏
 2278. U+0993f餿 → U+0998a馊
 2279. U+09941饁 → U+0998c馌
 2280. U+09943饃 → U+0998d馍
 2281. U+09945饅 → U+09992馒
 2282. U+09948饈 → U+09990馐
 2283. U+09949饉 → U+09991馑
 2284. U+0994a饊 → U+09993馓
 2285. U+0994b饋 → U+09988馈
 2286. U+0994c饌 → U+09994馔
 2287. U+09951饑 → U+09965饥
 2288. U+09952饒 → U+09976饶
 2289. U+09957饗 → U+098e8飨
 2290. U+0995c饜 → U+0990d餍
 2291. U+0995e饞 → U+0998b馋
 2292. U+09962饢 → U+09995馕
 2293. U+099ac馬 → U+09a6c马
 2294. U+099ad馭 → U+09a6d驭
 2295. U+099ae馮 → U+051af冯
 2296. U+099b1馱 → U+09a6e驮
 2297. U+099b3馳 → U+09a70驰
 2298. U+099b4馴 → U+09a6f驯
 2299. U+099b9馹 → U+09a72驲
 2300. U+099c1駁 → U+09a73驳
 2301. U+099d0駐 → U+09a7b驻
 2302. U+099d1駑 → U+09a7d驽
 2303. U+099d2駒 → U+09a79驹
 2304. U+099d4駔 → U+09a75驵
 2305. U+099d5駕 → U+09a7e驾
 2306. U+099d8駘 → U+09a80骀
 2307. U+099d9駙 → U+09a78驸
 2308. U+099db駛 → U+09a76驶
 2309. U+099dd駝 → U+09a7c驼
 2310. U+099df駟 → U+09a77驷
 2311. U+099e1駡 → U+09a82骂
 2312. U+099e2駢 → U+09a88骈
 2313. U+099ed駭 → U+09a87骇
 2314. U+099f0駰 → U+09a83骃
 2315. U+099f1駱 → U+09a86骆
 2316. U+099f8駸 → U+09a8e骎
 2317. U+099ff駿 → U+09a8f骏
 2318. U+09a01騁 → U+09a8b骋
 2319. U+09a02騂 → U+09a8d骍
 2320. U+09a05騅 → U+09a93骓
 2321. U+09a0c騌 → U+09a94骔
 2322. U+09a0d騍 → U+09a92骒
 2323. U+09a0e騎 → U+09a91骑
 2324. U+09a0f騏 → U+09a90骐
 2325. U+09a16騖 → U+09a9b骛
 2326. U+09a19騙 → U+09a97骗
 2327. U+09a24騤 → U+09a99骙
 2328. U+09a2b騫 → U+09a9e骞
 2329. U+09a2d騭 → U+09a98骘
 2330. U+09a2e騮 → U+09a9d骝
 2331. U+09a30騰 → U+0817e腾
 2332. U+09a36騶 → U+09a7a驺
 2333. U+09a37騷 → U+09a9a骚
 2334. U+09a38騸 → U+09a9f骟
 2335. U+09a3e騾 → U+09aa1骡
 2336. U+09a40驀 → U+084e6蓦
 2337. U+09a41驁 → U+09a9c骜
 2338. U+09a42驂 → U+09a96骖
 2339. U+09a43驃 → U+09aa0骠
 2340. U+09a44驄 → U+09aa2骢
 2341. U+09a45驅 → U+09a71驱
 2342. U+09a4a驊 → U+09a85骅
 2343. U+09a4c驌 → U+09a95骕
 2344. U+09a4d驍 → U+09a81骁
 2345. U+09a4f驏 → U+09aa3骣
 2346. U+09a55驕 → U+09a84骄
 2347. U+09a57驗 → U+09a8c验
 2348. U+09a5a驚 → U+060ca惊
 2349. U+09a5b驛 → U+09a7f驿
 2350. U+09a5f驟 → U+09aa4骤
 2351. U+09a62驢 → U+09a74驴
 2352. U+09a64驤 → U+09aa7骧
 2353. U+09a65驥 → U+09aa5骥
 2354. U+09a66驦 → U+09aa6骦
 2355. U+09a6a驪 → U+09a8a骊
 2356. U+09a6b驫 → U+09a89骉
 2357. U+09aaf骯 → U+080ae肮
 2358. U+09acf髏 → U+09ac5髅
 2359. U+09ad2髒 → U+0810f脏
 2360. U+09ad4體 → U+04f53体
 2361. U+09ad5髕 → U+09acc髌
 2362. U+09ad6髖 → U+09acb髋
 2363. U+09aee髮 → U+053d1发
 2364. U+09b06鬆 → U+0677e松
 2365. U+09b0d鬍 → U+080e1胡
 2366. U+09b1a鬚 → U+0987b须
 2367. U+09b22鬢 → U+09b13鬓
 2368. U+09b25鬥 → U+06597斗
 2369. U+09b27鬧 → U+095f9闹
 2370. U+09b29鬩 → U+0960b阋
 2371. U+09b2e鬮 → U+09604阄
 2372. U+09b31鬱 → U+090c1郁
 2373. U+09b4e魎 → U+09b49魉
 2374. U+09b58魘 → U+09b47魇
 2375. U+09b5a魚 → U+09c7c鱼
 2376. U+09b5b魛 → U+09c7d鱽
 2377. U+09b62魢 → U+09c7e鱾
 2378. U+09b68魨 → U+09c80鲀
 2379. U+09b6f魯 → U+09c81鲁
 2380. U+09b74魴 → U+09c82鲂
 2381. U+09b77魷 → U+09c7f鱿
 2382. U+09b7a魺 → U+09c84鲄
 2383. U+09b81鮁 → U+09c85鲅
 2384. U+09b83鮃 → U+09c86鲆
 2385. U+09b8a鮊 → U+09c8c鲌
 2386. U+09b8b鮋 → U+09c89鲉
 2387. U+09b8d鮍 → U+09c8f鲏
 2388. U+09b8e鮎 → U+09c87鲇
 2389. U+09b90鮐 → U+09c90鲐
 2390. U+09b91鮑 → U+09c8d鲍
 2391. U+09b92鮒 → U+09c8b鲋
 2392. U+09b93鮓 → U+09c8a鲊
 2393. U+09b9a鮚 → U+09c92鲒
 2394. U+09b9c鮜 → U+09c98鲘
 2395. U+09b9d鮝 → U+09c9e鲞
 2396. U+09b9e鮞 → U+09c95鲕
 2397. U+09ba6鮦 → U+09c96鲖
 2398. U+09baa鮪 → U+09c94鲔
 2399. U+09bab鮫 → U+09c9b鲛
 2400. U+09bad鮭 → U+09c91鲑
 2401. U+09bae鮮 → U+09c9c鲜
 2402. U+09bb3鮳 → U+09c93鲓
 2403. U+09bb6鮶 → U+09caa鲪
 2404. U+09bba鮺 → U+09c9d鲝
 2405. U+09bc0鯀 → U+09ca7鲧
 2406. U+09bc1鯁 → U+09ca0鲠
 2407. U+09bc7鯇 → U+09ca9鲩
 2408. U+09bc9鯉 → U+09ca4鲤
 2409. U+09bca鯊 → U+09ca8鲨
 2410. U+09bd2鯒 → U+09cac鲬
 2411. U+09bd4鯔 → U+09cbb鲻
 2412. U+09bd5鯕 → U+09caf鲯
 2413. U+09bd6鯖 → U+09cad鲭
 2414. U+09bd7鯗 → U+09c9e鲞
 2415. U+09bdb鯛 → U+09cb7鲷
 2416. U+09bdd鯝 → U+09cb4鲴
 2417. U+09be1鯡 → U+09cb1鲱
 2418. U+09be2鯢 → U+09cb5鲵
 2419. U+09be4鯤 → U+09cb2鲲
 2420. U+09be7鯧 → U+09cb3鲳
 2421. U+09be8鯨 → U+09cb8鲸
 2422. U+09bea鯪 → U+09cae鲮
 2423. U+09beb鯫 → U+09cb0鲰
 2424. U+09bf4鯴 → U+09cba鲺
 2425. U+09bf7鯷 → U+09cc0鳀
 2426. U+09bfd鯽 → U+09cab鲫
 2427. U+09bff鯿 → U+09cca鳊
 2428. U+09c01鰁 → U+09cc8鳈
 2429. U+09c02鰂 → U+09c97鲗
 2430. U+09c03鰃 → U+09cc2鳂
 2431. U+09c08鰈 → U+09cbd鲽
 2432. U+09c09鰉 → U+09cc7鳇
 2433. U+09c0d鰍 → U+09cc5鳅
 2434. U+09c0f鰏 → U+09cbe鲾
 2435. U+09c10鰐 → U+09cc4鳄
 2436. U+09c12鰒 → U+09cc6鳆
 2437. U+09c13鰓 → U+09cc3鳃
 2438. U+09c1c鰜 → U+09cd2鳒
 2439. U+09c1f鰟 → U+09cd1鳑
 2440. U+09c20鰠 → U+09ccb鳋
 2441. U+09c23鰣 → U+09ca5鲥
 2442. U+09c25鰥 → U+09ccf鳏
 2443. U+09c28鰨 → U+09cce鳎
 2444. U+09c29鰩 → U+09cd0鳐
 2445. U+09c2d鰭 → U+09ccd鳍
 2446. U+09c2e鰮 → U+09cc1鳁
 2447. U+09c31鰱 → U+09ca2鲢
 2448. U+09c32鰲 → U+09ccc鳌
 2449. U+09c33鰳 → U+09cd3鳓
 2450. U+09c35鰵 → U+09cd8鳘
 2451. U+09c37鰷 → U+09ca6鲦
 2452. U+09c39鰹 → U+09ca3鲣
 2453. U+09c3a鰺 → U+09cb9鲹
 2454. U+09c3b鰻 → U+09cd7鳗
 2455. U+09c3c鰼 → U+09cdb鳛
 2456. U+09c3e鰾 → U+09cd4鳔
 2457. U+09c42鱂 → U+09cc9鳉
 2458. U+09c45鱅 → U+09cd9鳙
 2459. U+09c48鱈 → U+09cd5鳕
 2460. U+09c49鱉 → U+09cd6鳖
 2461. U+09c52鱒 → U+09cdf鳟
 2462. U+09c54鱔 → U+09cdd鳝
 2463. U+09c56鱖 → U+09cdc鳜
 2464. U+09c57鱗 → U+09cde鳞
 2465. U+09c58鱘 → U+09c9f鲟
 2466. U+09c5d鱝 → U+09cbc鲼
 2467. U+09c5f鱟 → U+09c8e鲎
 2468. U+09c60鱠 → U+09c99鲙
 2469. U+09c63鱣 → U+09ce3鳣
 2470. U+09c64鱤 → U+09ce1鳡
 2471. U+09c67鱧 → U+09ce2鳢
 2472. U+09c68鱨 → U+09cbf鲿
 2473. U+09c6d鱭 → U+09c9a鲚
 2474. U+09c6f鱯 → U+09ce0鳠
 2475. U+09c77鱷 → U+09cc4鳄
 2476. U+09c78鱸 → U+09c88鲈
 2477. U+09c7a鱺 → U+09ca1鲡
 2478. U+09ce5鳥 → U+09e1f鸟
 2479. U+09ce7鳧 → U+051eb凫
 2480. U+09ce9鳩 → U+09e20鸠
 2481. U+09cec鳬 → U+051eb凫
 2482. U+09cf2鳲 → U+09e24鸤
 2483. U+09cf3鳳 → U+051e4凤
 2484. U+09cf4鳴 → U+09e23鸣
 2485. U+09cf6鳶 → U+09e22鸢
 2486. U+09cfe鳾 → U+04d13䴓
 2487. U+09d06鴆 → U+09e29鸩
 2488. U+09d07鴇 → U+09e28鸨
 2489. U+09d09鴉 → U+09e26鸦
 2490. U+09d12鴒 → U+09e30鸰
 2491. U+09d15鴕 → U+09e35鸵
 2492. U+09d1b鴛 → U+09e33鸳
 2493. U+09d1d鴝 → U+09e32鸲
 2494. U+09d1e鴞 → U+09e2e鸮
 2495. U+09d1f鴟 → U+09e31鸱
 2496. U+09d23鴣 → U+09e2a鸪
 2497. U+09d26鴦 → U+09e2f鸯
 2498. U+09d28鴨 → U+09e2d鸭
 2499. U+09d2f鴯 → U+09e38鸸
 2500. U+09d30鴰 → U+09e39鸹
 2501. U+09d34鴴 → U+09e3b鸻
 2502. U+09d37鴷 → U+04d15䴕
 2503. U+09d3b鴻 → U+09e3f鸿
 2504. U+09d3f鴿 → U+09e3d鸽
 2505. U+09d41鵁 → U+04d14䴔
 2506. U+09d42鵂 → U+09e3a鸺
 2507. U+09d43鵃 → U+09e3c鸼
 2508. U+09d50鵐 → U+09e40鹀
 2509. U+09d51鵑 → U+09e43鹃
 2510. U+09d52鵒 → U+09e46鹆
 2511. U+09d53鵓 → U+09e41鹁
 2512. U+09d5c鵜 → U+09e48鹈
 2513. U+09d5d鵝 → U+09e45鹅
 2514. U+09d60鵠 → U+09e44鹄
 2515. U+09d61鵡 → U+09e49鹉
 2516. U+09d6a鵪 → U+09e4c鹌
 2517. U+09d6c鵬 → U+09e4f鹏
 2518. U+09d6e鵮 → U+09e50鹐
 2519. U+09d6f鵯 → U+09e4e鹎
 2520. U+09d72鵲 → U+09e4a鹊
 2521. U+09d77鵷 → U+09e53鹓
 2522. U+09d7e鵾 → U+09e4d鹍
 2523. U+09d84鶄 → U+04d16䴖
 2524. U+09d87鶇 → U+09e2b鸫
 2525. U+09d89鶉 → U+09e51鹑
 2526. U+09d8a鶊 → U+09e52鹒
 2527. U+09d93鶓 → U+09e4b鹋
 2528. U+09d96鶖 → U+09e59鹙
 2529. U+09d98鶘 → U+09e55鹕
 2530. U+09d9a鶚 → U+09e57鹗
 2531. U+09da1鶡 → U+09e56鹖
 2532. U+09da5鶥 → U+09e5b鹛
 2533. U+09da9鶩 → U+09e5c鹜
 2534. U+09daa鶪 → U+04d17䴗
 2535. U+09dac鶬 → U+09e27鸧
 2536. U+09daf鶯 → U+083ba莺
 2537. U+09db2鶲 → U+09e5f鹟
 2538. U+09db4鶴 → U+09e64鹤
 2539. U+09db9鶹 → U+09e60鹠
 2540. U+09dba鶺 → U+09e61鹡
 2541. U+09dbb鶻 → U+09e58鹘
 2542. U+09dbc鶼 → U+09e63鹣
 2543. U+09dbf鶿 → U+09e5a鹚
 2544. U+09dc0鷀 → U+09e5a鹚
 2545. U+09dc1鷁 → U+09e62鹢
 2546. U+09dc2鷂 → U+09e5e鹞
 2547. U+09dc4鷄 → U+09e21鸡
 2548. U+09dc8鷈 → U+04d18䴘
 2549. U+09dca鷊 → U+09e5d鹝
 2550. U+09dd3鷓 → U+09e67鹧
 2551. U+09dd6鷖 → U+09e65鹥
 2552. U+09dd7鷗 → U+09e25鸥
 2553. U+09dd9鷙 → U+09e37鸷
 2554. U+09dda鷚 → U+09e68鹨
 2555. U+09de5鷥 → U+09e36鸶
 2556. U+09de6鷦 → U+09e6a鹪
 2557. U+09deb鷫 → U+09e54鹔
 2558. U+09def鷯 → U+09e69鹩
 2559. U+09df2鷲 → U+09e6b鹫
 2560. U+09df3鷳 → U+09e47鹇
 2561. U+09df8鷸 → U+09e6c鹬
 2562. U+09df9鷹 → U+09e70鹰
 2563. U+09dfa鷺 → U+09e6d鹭
 2564. U+09dfd鷽 → U+09e34鸴
 2565. U+09dff鷿 → U+04d19䴙
 2566. U+09e07鸇 → U+09e6f鹯
 2567. U+09e0c鸌 → U+09e71鹱
 2568. U+09e0f鸏 → U+09e72鹲
 2569. U+09e15鸕 → U+09e2c鸬
 2570. U+09e18鸘 → U+09e74鹴
 2571. U+09e1a鸚 → U+09e66鹦
 2572. U+09e1b鸛 → U+09e73鹳
 2573. U+09e1d鸝 → U+09e42鹂
 2574. U+09e1e鸞 → U+09e3e鸾
 2575. U+09e75鹵 → U+05364卤
 2576. U+09e79鹹 → U+054b8咸
 2577. U+09e7a鹺 → U+09e7e鹾
 2578. U+09e7d鹽 → U+076d0盐
 2579. U+09e97麗 → U+04e3d丽
 2580. U+09ea5麥 → U+09ea6麦
 2581. U+09ea9麩 → U+09eb8麸
 2582. U+09eb5麵 → U+09762面
 2583. U+09ebd麽 → U+04e48么
 2584. U+09ec3黃 → U+09ec4黄
 2585. U+09ecc黌 → U+09ec9黉
 2586. U+09ede點 → U+070b9点
 2587. U+09ee8黨 → U+0515a党
 2588. U+09ef2黲 → U+09eea黪
 2589. U+09ef6黶 → U+09ee1黡
 2590. U+09ef7黷 → U+09ee9黩
 2591. U+09efd黽 → U+09efe黾
 2592. U+09eff黿 → U+09f0b鼋
 2593. U+09f09鼉 → U+09f0d鼍
 2594. U+09f34鼴 → U+09f39鼹
 2595. U+09f4a齊 → U+09f50齐
 2596. U+09f4b齋 → U+0658b斋
 2597. U+09f4e齎 → U+08d4d赍
 2598. U+09f4f齏 → U+09f51齑
 2599. U+09f52齒 → U+09f7f齿
 2600. U+09f54齔 → U+09f80龀
 2601. U+09f55齕 → U+09f81龁
 2602. U+09f57齗 → U+09f82龂
 2603. U+09f59齙 → U+09f85龅
 2604. U+09f5c齜 → U+09f87龇
 2605. U+09f5f齟 → U+09f83龃
 2606. U+09f60齠 → U+09f86龆
 2607. U+09f61齡 → U+09f84龄
 2608. U+09f66齦 → U+09f88龈
 2609. U+09f6a齪 → U+09f8a龊
 2610. U+09f6c齬 → U+09f89龉
 2611. U+09f72齲 → U+09f8b龋
 2612. U+09f76齶 → U+0816d腭
 2613. U+09f77齷 → U+09f8c龌
 2614. U+09f8d龍 → U+09f99龙
 2615. U+09f8e龎 → U+05390厐
 2616. U+09f90龐 → U+05e9e庞
 2617. U+09f94龔 → U+09f9a龚
 2618. U+09f95龕 → U+09f9b龛
 2619. U+09f9c龜 → U+09f9f龟
 2620. U+27a59𧩙 → U+04725䜥
 2621. U+27d73𧵳 → U+0478c䞌
 2622. U+282e2𨋢 → U+04882䢂

}-