丹麥語

維基百科,自由的百科全書
跳至導覽 跳至搜尋
丹麥語
Dansk
發音 [d̥ænsɡ̊]
母語國家和地區
 丹麥
 法羅群島
 冰島
 挪威
 格陵蘭
 德國 石勒蘇益格-荷爾斯泰因
母語使用人數 6百萬(日期不詳)
語系
印歐語系
官方地位
作為官方語言

 丹麥
 格陵蘭
 法羅群島
 歐盟
北歐理事會


少數族裔語言:[1]
 德國
 石勒蘇益格-荷爾斯泰因
管理機構 丹麥語委員會 (Dansk Sprognævn)
語言代碼
ISO 639-1 da
ISO 639-2 dan
ISO 639-3 dan

丹麥語dansk關於這個音頻文件 dansk,寬式IPA/d̥ænsɡ̊/),中文也稱丹麥文,屬於印歐語系日爾曼語族北日爾曼語支,通行於丹麥王國以及其屬地法羅群島格陵蘭,也零星通行於德國挪威瑞典境內的部分地區。

字母[編輯]

丹麥語字母表是由拉丁字母組成。丹麥語和挪威語十分相似,而兩者也使用相同的字母。

丹麥語挪威語字母
A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o
P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z Æ æ Ø ø Å å    

歷史[編輯]

10世紀古諾爾斯語和其它相近語言的分佈:
   古西諾爾斯語
   古東諾爾斯語
   古哥特蘭語
   克里米亞哥特語
   其它日耳曼語族中和古諾爾斯語有互通性的語言

大多數丹麥語詞彙都是從古北歐語中演變過來,很多新的詞彙都是古老詞彙變化和組合而成。丹麥語詞彙中也有相當一部分來自低地德語。後來,高地德語法語英語對丹麥語的影響超越了低地德語。由於英語和丹麥語同屬於日爾曼語族,因此這兩種語言中相似的詞彙很多。例如,以下這些丹麥語詞彙對於講英語的人來說就十分容易辨認:have、over、under、for、kat,因為它們和英語中的對應詞彙結構完全相同或相似。然而這些詞彙在丹麥語中的讀音卻和它們在英語中的讀音有天壤之別。此外,當by作為後綴的時候,意為「城鎮」,這在一些古老的英國地名中仍然保持着,例如Whitby和Selby等等,可以看作是維京時期丹麥人曾佔領和統治過英格蘭的痕跡。丹麥語的發音對於學習這種語言的人來說是非常難於掌握的。不同於法語或德語,大量丹麥語詞彙在形式上並不符合發音規則。

用丹麥語寫作的著名人物包括:存在主義哲學家索因·克爾凱郭爾、著名童話作家漢斯·克里斯欽·安徒生、劇作家路德維希·霍爾伯格。20世紀曾經有三位丹麥作家獲得諾貝爾文學獎,他們分別是卡爾·阿道夫·蓋勒魯普亨利克·蓬托皮丹約翰內斯·威廉·延森

聖經》的第一個丹麥語譯本於1550年出版。

類別[編輯]

和丹麥語最具親緣關係的語言是同屬於北日爾曼語支挪威語瑞典語。書面丹麥語和挪威語極其相似,儘管這三種語言的語音系統截然不同。如果一個人通曉其中任何一種語言,他便可以毫無困難的閱讀其他兩種語言。但研究表明說挪威語的人理解丹麥語與瑞典語的能力要比說丹麥語的人與說瑞典語的人相互理解對方語言的能力強的多,反過來說丹麥語的人和說瑞典語的人理解挪威語的能力也遠強於他們之間的相互理解。由於三種語言的相似程度非常高,因此有些語言學家甚至將它們定義為一種語言的三個方言。

分佈與官方地位[編輯]

丹麥語是丹麥的官方語言,格陵蘭的兩種官方語言之一(另一種是格陵蘭語),法羅群島的兩種官方語言之一(另一種是法羅語)。此外,在位於德國境內和丹麥接壤的石勒蘇益格地區,也有小規模的人群講丹麥語。通行於石勒蘇益格地區的丹麥語被德國官方正式承認為德國的區域性語言之一,並受到政府的保護。

主要方言[編輯]

丹麥語方言圖

勃恩霍爾姆方言[編輯]

通行於勃恩霍爾姆地區,丹麥東部。

菲因方言[編輯]

通行於菲因島,丹麥中部。

標準丹麥語[編輯]

通行於西蘭島,丹麥中東部。

日德蘭方言[編輯]

日德蘭語Jysk) 通行於日德蘭半島,丹麥西部。

南部瑞典方言[編輯]

在歷史上,由於瑞典南部曾長期屬于丹麥的領土,因此「南部瑞典語」曾經被認為是丹麥語的一種方言,和勃恩霍爾姆方言合稱為「東部丹麥語」。現在,講「南部瑞典語」的人都生活在瑞典境內,因此瑞典官方自然將這種語言看作是瑞典語的方言了。語言學上通常將南部瑞典語看作是丹麥語和瑞典語之間的過渡語言。

其他方言[編輯]

要點[編輯]

丹麥的學校里教授的丹麥語被稱為「書面丹麥語」,這是一種比較正規和嚴格的形式,主要通行於大城市。

在不同的小島嶼和社區之間存在着大量的方言。一些方言彼此間可以交流,而對於有些方言,居住範圍超過50公里的人們就很難聽懂了;現今的丹麥由於實行強制性義務教育和實施對學生的經濟支持福利,與電視傳媒的發展,課堂上的標準丹麥語開始逐漸大眾化。儘管如此,一些和書面丹麥語相去甚遠的小方言至今仍在一些鄉村通行着。然而現在,這些鄉村地區的年輕人們通常都將自己家鄉的方言和書面丹麥語結合起來,這樣使得他們和來自丹麥其他地方的人們也能溝通。

語音[編輯]

對於講其他語言的人來說,丹麥語的語音是非常難以掌握的。和抑揚頓挫的挪威語瑞典語比起來,丹麥語語調顯得過於平坦而單調。字母r發咽喉擦音,即在口腔深處氣流和咽喉摩擦而發出的音,這和將r發為顫音的斯拉夫語言羅曼語言極為不同。

斯堪的納維亞語言的三個元音 æøå 的發音對於初學者來說也很難掌握。丹麥有個非常經典的繞口令:rødgrød med fløde(意為「澆了奶油的紅莓布丁」),難倒了很多外國人,因為這短短的一句中包括了三個「ø」(兩種不同的發音方式)、咽喉擦音r、重音gr組合和軟化的d(發音類似與英語with中的th)。

 • Æ ɛ – 發音類似英語單詞met中的e
 • Ø ø – 在英語中沒有對應的語音,不過和單詞 Bird 中的 ir 去掉「r」音的情況有些相似[1]。和德語中的元音 ö 相同, 和法語單詞 feu 中的元音發音基本相同。
 • Å ɔ – 發音類似於英語單詞cold中o的發音。在丹麥語中字母o有時也發同樣的音,例如在onkel(叔叔)一詞中就如此。

由于丹麥語的語音系統非常難於掌握,有些丹麥人也如此揶揄自己的語言:「丹麥語與其說是一種語言,不如說是一種咽喉疾病。」另一種說法更生動:「說話的時候口中仿佛含着一個滾燙的馬鈴薯」。

丹麥語的發音規律還包括:

 • 字母「d」的發音的軟化現象。字母d位於詞尾元音後,或元音與/ə/, -ig, -isk間時發為/ð̪/,其他情況下為/d̥/。dt、ds和詞末ld等組合中的d不發音。
 • stød:存在於很多詞彙的發音中。多表現為嘎裂音(creaky voice),有時也發音為喉塞音。為丹麥語所特有,很難掌握。

語法[編輯]

丹麥語動詞不定式一般以元音字母e結尾。動詞依時態的不同而變形,卻沒有人稱和數的變化。例如,動詞不定式spise(吃)的一般現在時是spiser,無論主語是第一、第二還是第三人稱,單數還是複數,它的形式都不發生變化。儘管丹麥語的動詞變化規律比較簡單,但是丹麥語中還存在大量的不規則動詞。最晚近公佈的丹麥語語法規則允許很多不規則動詞按照規則動詞的標準來變位,也允許許多名詞按照其讀音來拼寫。

在丹麥語中,名詞有兩個語法性:通性與中性。和德語一樣,古丹麥語中名詞有三個性,分別是陽性、中性和陰性。在近代的語言改革之中,陰性和陽性名詞合併組成通性名詞。通性名詞的數量大致占名詞總數的75%。在多數情況下,名詞屬於哪個性是沒有規律的,必須硬性記憶。

包括丹麥語在內的斯堪的那維亞語言還有一個顯著的特點,就是定冠詞後置現象。例如,通性名詞「男人」在丹麥語裏是mand,「一個男人」則是en mand,其中en是通性名詞的不定冠詞。但若要表示「這個男人」,也就是特指的情況下,並不像英語一樣有一個對應的定冠詞the,而是要將不定冠詞en後置,變成manden。不過需要注意的是,如果名詞前面有形容詞修飾,定冠詞就不能後置,而是和英語一樣要放在前面。比如如果想要表達「這個高大的男人」(the big man),就要寫成den store mand。其中den在丹麥語中大致相當於英語中的this,在此起到定冠詞的結構作用。至於中性名詞冠詞的用法和通性名詞完全一致,只不過以et代替en,以det代替den。例如,中性名詞「房子」在丹麥語裏是hus,「一幢房子」就是et hus,「這幢房子」是huset,「這幢高大的房子」則是det store hus。

丹麥語的另外一個顯著的特點是合成詞非常多。通常詞彙就按照其意義自由合成,這點和德語也非常相似。例如單詞kvindehåndboldlandsholdet的意思就是「這支國家女子手球隊」,由「kvinde」、「hånd」、「bold」、「lands」、「hold」和後置定冠詞「et」合成的。

書寫規則[編輯]

丹麥語使用拉丁字母來書寫,只是在字母表的末尾多了三個特殊的元音:ÆØ / øÅ / å。這三個字母是1948年開始施行的正字法中規定採用的。在此之前,「æ」由ae代替、「å」則由aa代替。在今天的丹麥,一些舊的地名和人名仍然採用這種古老的拼寫方式。

現代丹麥語和現代挪威語字母表完全相同,但是讀音卻有很大差異。

常用的短語和表達[編輯]

 • 丹麥語:dansk
 • 你好:hej
 • 再見:farvel
 • 請:Vær's go
 • 謝謝:tak
 • 這個:denne
 • 多少錢? hvor meget?/Hvad koster det?
 • 英語:engelsk
 • 是的:ja
 • 不:nej
 • 我可以為你拍照嗎? Må jeg tage et billede af dig?
 • 衛生間在哪裏? Hvor er toilettet?
 • 你從哪裏來? Hvor kommer du fra?
 • 你講英語嗎? Taler du engelsk?
 • 乾杯! Skål
 • 早上好! God morgen!
 • 對不起! Undskyld!
 • 你叫什麼名字? Hvad hedder du?
 • 我叫…:Jeg hedder ...
 • 你好嗎? Hvordan går det?/Hva så
 • 我很好。Det går godt.
 • 我不太好。Det går ikke så godt.
 • 你呢? Hvad med dig?
 • 我能幫你嗎? Kan jeg hjælpe dig?
 • 我就隨便看看。 Jeg kigger bare.

參考文獻[編輯]

參看[編輯]

外部連結[編輯]

前羅馬鐵器時代英語Pre-Roman Iron Age
前500年–前100年
羅馬鐵器時代早期
前100年–100年
羅馬鐵器時代晚期
100年–300年
遷徙時期
300年–600年
中世紀前期
600年–1100年
中世紀
1100–1350年
中世紀後期2
1350年–1500年
近代早期
1500年–1700年
現代
1700年至今
原始日耳曼語 西日耳曼語 厄爾米諾內語
(易北河日耳曼語)
原始高地德語 古高地德語
倫巴底語英語Lombardic language1
中古高地德語 早期現代高地德語英語Early New High German 高地德語各變種
標準德語
伊斯特沃內語
(威悉-萊茵日耳曼語)
原始法蘭克語 古法蘭克語 古中部德語 中古中部德語 早期現代中部德語英語Early New High German
中部德語各變種
古低地法蘭克語英語Old Dutch
(古荷蘭語)
早期林堡語
中古荷蘭語英語Middle Dutch
晚期林堡語
中古荷蘭語英語Middle Dutch
早期林堡語 林堡語
早期
中古荷蘭語英語Middle Dutch
晚期
中古荷蘭語英語Middle Dutch
早期
現代荷蘭語
荷蘭語各變種
南非語
因格沃內語
(北海日耳曼語)
原始撒克遜語
(東南因格沃內語)
古撒克遜語 中古低地德語英語Middle Low German 低地德語各變種
盎格魯-弗里西語
(西北因格沃內語)
原始弗里西語 古弗里西語英語Old Frisian 中古弗里西語英語Middle Frisian 弗里西語各變種
原始英語 古英語
(盎格魯-撒克遜)
早期
中古英語
晚期
中古英語
近代英語 英語各變種
早期蘇格蘭語英語Early Scots3 中古蘇格蘭語英語Middle Scots 蘇格蘭語各變種英語Modern Scots
北日耳曼語 原始諾爾斯語 盧恩
古西諾爾斯語
古冰島語 晚期
古冰島語
冰島語
古挪威語6 法羅語 法羅語
諾恩語 諾恩語 滅絕4
盧恩
古東諾爾斯語
中古挪威語 挪威語
早期
丹麥語
晚期
丹麥語
丹麥語
早期
古瑞典語英語Old Swedish
晚期
古瑞典語英語Old Swedish
瑞典語
達拉納方言英語Dalecarlian dialects
盧恩
古哥得蘭語英語Old Gutnish
早期
古哥得蘭語英語Old Gutnish
晚期
古哥得蘭語英語Old Gutnish
哥得蘭語5
東日耳曼語 哥特語 (未證實哥特語方言) 克里米亞哥特語英語Crimean Gothic language 滅絕
汪達爾語英語Vandalic language 滅絕
勃艮第語 滅絕
註解
 • ^1 倫巴底語的譜系學界分類存在爭議。其亦被歸類為同古撒克遜語相近。
 • ^2 中世紀後期黑死病時期之後。黑死病對當時挪威語言狀況的影響尤甚。
 • ^3 自早期北部中古英語產生[1]。麥克魯爾認為應為諾森布里亞古英語[2]。《牛津簡明英語語言詞典》(第894頁)中稱蘇格蘭語的「來源」為「伯尼西亞王國的古英語」和「12至13世紀來自北英格蘭英格蘭中部移民受到斯堪的納維亞影響的英語」。「早期-中古-現代蘇格蘭語」的階段劃分在《簡明蘇格蘭語詞典》[3]及《古蘇格蘭語辭典》[4]中得到使用。
 • ^4 諾恩語的使用者為現代蘇格蘭語所同化(海島蘇格蘭語英語Insular Scots)。
 • ^5 現代哥得蘭語(Gutamål)為古哥得蘭語(Gutniska)的直系繼承,現已成為標準瑞典語的哥得蘭島方言(Gotländska)。
 • ^6 大陸古挪威語為介於古西諾爾斯語和古東諾爾斯語之間的方言。
 1. ^ Aitken, A. J. and McArthur, T. Eds. (1979) Languages of Scotland. Edinburgh,Chambers. p. 87
 2. ^ McClure (1991) in The Cambridge History of the English Language Vol. 5. p. 23.
 3. ^ Robinson M. (ed.) (1985) the "Concise Scots Dictionary, Chambers, Edinburgh. p. xiii
 4. ^ Dareau M., Pike l. and Watson, H (eds) (2002) "A Dictionary of the Older Scottish Tongue" Vol. XII, Oxford University Press. p. xxxiv