跳至內容

毗盧遮那佛

維基百科,自由的百科全書
毗盧遮那佛
青銅鎏金大日如來像
漢名大日如來
(拼音: Dàrì Rúlái)
毘盧遮那佛
(拼音: Pílúzhēnà Fó)
梵名वैरोचन 借音:馬 Lu 甘n
Vairocana
藏名རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
Wylie: rnam par snang mdzad
THL: Nampar Nangdze
日語大日如来だいにちにょらい
(羅馬字: Dainichi Nyorai)
毘盧遮那仏びるしゃなぶつ
(羅馬字: Birushana Butsu)
蒙古名ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠋᠋ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ Машид гийгүүлэн зохиогч
Masida geyigülün zohiyaghci
韓語대일여래
(RR: Daeil Yeorae)
비로자나불
(RR: Birojana Bul)
越南語Đại Nhật Như Lai
Tỳ Lư Xá Na
Tỳ Lô Giá Na Phật
信息
信仰教派大乘佛教密宗
屬性光明、太陽
對應其他宗教的
神道垂跡天照
佛教主題

毘盧遮那佛梵語वैरोचन羅馬化:Vairocana巴利語Verocana),「毘」亦作「毗」字,又稱為大毘盧遮那佛或摩訶毘盧遮那佛(梵語Mahā-vairocana),義爲「太陽」或「光明遍照」,意譯大日如來大日覺王[1][2]。通常當作報身佛或法身佛的名稱,釋迦牟尼佛應(化)身佛。毘盧遮那佛為五方佛之一,位居中間。

名稱釋義[編輯]

毗盧遮那(Vairocana),意思為照耀,是光明遍照的意思[3],唐朝實叉難陀譯《八十華嚴》採用此譯名。東晉佛陀跋陀羅譯出的《六十華嚴》,譯為盧舍那[4]

毗盧遮那佛是娑婆世界的佛[5],釋迦牟尼是他的名稱之一[6]嘉祥吉藏大師在《華嚴遊意》說明,盧舍那佛即是釋迦牟尼[7]印順法師根據《華嚴經》的漢譯本比較,也支持這個說法。[8]

法身佛毘盧遮那佛(又譯作盧舍那佛、大日如來),居於蓮華藏世界(或稱密嚴世界 Ghanavyūha Akaniṣṭha[9])。天台宗法身佛也稱為毗盧遮那,報身佛稱盧舍那(毗盧遮那和盧舍那其實皆來自於同一梵語名稱Vairocana),釋迦牟尼佛應身佛唐密以毗盧遮那佛為密教最大本尊胎藏界金剛界的主尊之一,《大毗盧遮那成佛神變加持經》、《金剛頂經》是其經典。

不同譯名[編輯]

此外還譯作毗盧舍那佛盧舍那佛遮那佛鞞嚧杜那毘盧折那吠嚧遮那等。

形象[編輯]

毗盧遮那佛在佛教各個宗派的形象不盡相同。

顯宗[編輯]

毗盧遮那佛通常頭戴五佛冠,身披袈裟,雙手結「毗盧印」,坐於千葉寶蓮高台上。另一種形象與釋迦牟尼佛無異,而手印是「說法印」。

唐密和真言宗[編輯]

毗盧遮那佛在漢傳佛教唐密真言宗顯現為菩薩形象,頭戴五佛冠,身著華麗的服飾,跏趺坐於千葉寶蓮高台上,背後有帶火焰頭光。由於兩部曼荼羅手印種子字不同,因此而分為胎藏界金剛界兩種形象。胎藏界是「法界定印」,而金剛界是「智拳印」。

藏密[編輯]

毗盧遮那佛在藏傳密宗顯現為菩薩形象,白色皮膚,雙手托寶輪。在一些唐卡中毗盧遮那佛被描繪成四張臉,稱為普明大日如來,因此又稱為「四面佛」(和泰國的「四面佛」梵天不同)。

化身[編輯]

毗盧遮那佛的忿怒化身不動明王,相傳曾經降伏過大自在天,是佛門中伏的大力者。

日本東密覺鑁法師在《阿彌陀秘釋》大認為阿彌陀佛即是大日如來的化身[10]

明朝淨土宗蓮池大師也有相同的看法。認為五方佛、三十七佛皆為毗盧遮那佛所化身[11]

地藏菩薩本願經》中的無邊身如來[12],「施餓鬼七佛」中的世間廣大威德自在光明如來 、廣博身如來亦被認為是本如來化身[13]

畫廊[編輯]

參見[編輯]

注釋[編輯]

 1. ^ 《佛學大辭典》【大日覺王頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)】:(佛名)大日如來也,覺王者如來之別稱。
 2. ^ 《佛學大辭典》【毘盧舍那頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)】【大日如來頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)】【大毘盧遮那頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)】
 3. ^ 《一切經音義》:「毗盧遮那,案梵本『毘』字應音云無廢反,此云種種也。毘盧遮那云光明照也。言佛於身智以種種光明照眾生也。或曰:毘,遍也。盧遮那,光照也。謂佛以身智,無礙光明,遍照理事無礙法界也。」
 4. ^ 《一切經音義》:「盧舍那,或雲盧柘那、亦言盧折羅、此譯雲照,謂遍照也。以報佛淨色遍周法界故也。又日月燈光遍周一處,亦名盧舍那。其義是也。」
 5. ^ 唐譯《八十華嚴》卷8:「至此世界,名『娑婆』,以金剛莊嚴為際,依種種色風輪所持蓮華網住;狀如虛空,以普圓滿天宮殿莊嚴虛空雲而覆其上,十三佛剎微塵數世界周匝圍遶,其佛即是毘盧遮那如來世尊。」
 6. ^ 《八十華嚴》卷12〈如來名號品〉:「諸佛子!如來於此四天下中,或名『一切義成』,或名『圓滿月』,或名『師子吼』,或名『釋迦牟尼』,或名『第七仙』,或名『毘盧遮那』,或名『瞿曇氏』,或名『大沙門』,或名『最勝』,或名『導師』。如是等,其數十千,令諸眾生,各別知見。」
 7. ^ 《華嚴遊意》:「建初法師曾以此問興皇一大學士。云:舍那、釋迦,為一為異耶?答云:舍那釋迦,釋迦舍那。建初即云:我已解。」
 8. ^ 《八十華嚴》卷75:「佛子!於汝意云何,彼時太子得輪王位供養佛者,豈異人乎?今釋迦牟尼佛是也。」唐般若另譯《大方廣佛華嚴經》四十卷本中,此段譯為「今世尊毘盧遮那如來是也」,一般認為,梵文《華嚴經》本中,毗盧遮那如來與釋迦牟尼如來 是可互更換使用的。
 9. ^ Akaniṣṭha意爲色究竟,Ghanavyūhaḥ意爲密嚴、密林。稱為密嚴世界、蓮華(花)藏世界、華(花)藏世界。中含密嚴法界宮。
  《佛學大辭典》:【密嚴國】(界名)大日如來之淨土也。密嚴經及金剛頂一切瑜祇經說之,為金胎兩部法身之依處。華嚴經所說之華藏世界,淨土門所談之極樂世界,皆為此異名。密嚴者,以三密莊嚴之大曼陀羅道場也。不空譯之密嚴經上曰:「今此世界名曰密嚴,是中菩薩。悉於欲、色、無色、無想、有情之處,以三摩地力生智慧火,焚燒色貪及以無明,轉所依止得意成身,神足力通以為嚴飾。」又曰:「欲色無色界無想天等天宮,如來迴已出,而往密嚴住。(中略)依自難思定,現於眾妙色。色相無有邊,非餘所能見。極樂莊嚴國,世尊無量壽。」金剛頂一切瑜祇經曰:「唯此佛剎,盡以金剛自性清淨所成密嚴華嚴。」二教論曰:「密者金剛三密,華者開敷覺華,嚴者具種種德,言以恆沙佛德塵數三密莊嚴身土,是名曼荼羅。」瑜祇經拾古鈔上曰:「是說兩部法身所依土,密嚴華嚴華藏也。」菩提心論曰:「此菩提心能包藏一切菩薩功德法故,若修證出現則為一切導師,若歸本則是密嚴國土,不起於座能成一切佛事。」密嚴諸秘釋九,有密嚴淨土略觀。
  【密嚴華藏】(界名)密嚴國與華藏世界也,密嚴國密嚴經說之,華藏世界華嚴經說之,皆為他受用之報土,初地已上斷一分無明之法身菩薩所生之淨土也。但華藏世界屬顯教,密嚴國屬密教。
  【法界宮密嚴國】(雜名)大日法身之所都曰法界宮,又雲密嚴國。雖常言在第四禪之摩醯首羅天((參見:法界宮)),而深秘之意,謂欲界之都率天亦為依此處雲。
  《佛光大辭典》【密嚴淨土】指以身語意三密所莊嚴,為如來所依止之真如法性自受用之淨土。又作密嚴國、密嚴佛土、密嚴佛國、密嚴世界、密嚴道場。此淨土乃修得之果圓滿,遠離諸過患,具足智慧、神通之觀行者所依止之處。又此淨土以如來藏無垢淨識為體,密教特指為法身大日如來之淨土,蓋若以九識擬配五佛,則第九阿摩羅無垢識相當於大日如來,故此以無垢識為體性之淨土為大日如來之住處。此淨土為密嚴經所說金剛界、胎藏界二部法身之依處,亦相通於華嚴經所說之華藏世界。
 10. ^ 《阿彌陀秘釋》:「一者無量壽。法身如來居法界宮,不生不滅。是故大日如來或名無量壽佛。二者無量光。法身如來妙觀察智光,遍照無量眾生,無量世界,常恆施利益。故大日如來或名無量光佛等等」
 11. ^ 《彌陀疏鈔》:「智覺云:『總持教中,說三十七佛,皆毗盧遮那一佛所現。謂遮那內心,證自受用,成於五智。自當中央法界清淨智。次從四智,流出四方四如來。其妙觀察智,流出西方極樂世界無量壽如來。』則一佛而雙二土也。」
 12. ^ 青蓮靈椉法師《地藏菩薩本願經綸貫》,小註「三身皆有此意」,三身是法身、報身、應化身。法身就是自性,法身沒有形相,法身是理不是事相,理遍一切處,這是無邊身。《華嚴經》上我們念到毘盧遮那,這是梵語,意思是「遍一切處」,這是本體、理體。在《華嚴》裡面也稱為一真法界,一真法界就是法身,在淨土裡面稱之為常寂光淨土,常寂光沒有形相。西方極樂世界的四土,常寂光沒有相,實報土就是報身,方便土、同居土是應化身,應化身隨類化身,眾生有感立刻就現相,也是無量無邊。明白這個意思,我們要問釋迦牟尼佛有沒有入般涅槃?沒有,不但理上沒有,事上也沒有,這是真的。何以說事上也沒有?釋迦牟尼佛入滅,換一個身分出現,不用三十二相八十種好,不用這個身相。為什麼不用這個身相?眾生福薄,所以佛就現另外的身相。釋迦牟尼佛在這個世間,可以現無量無邊的身相,示現在男女老少、各行各業,每一尊佛都能現無邊身相,特別是在眾生有大災難的時候,受大苦、造大罪業的時候,佛菩薩慈悲心愈重。我們要認識、要明了。
 13. ^ 《丁福保: 佛學大辭典》廣博身如來:佛名。大日如來之異名。以佛身廣大,完具法界之事物故也。《焰口餓鬼經》曰:「由稱廣博身如來名號加持故,能令諸鬼咽喉寬大,所施之食,恣意充飽。」秘藏記本曰:「廣博身如來,中央毘盧遮那佛也。」

外部連結[編輯]