阿迪格共和国国歌

维基百科,自由的百科全书
《阿迪格共和国国歌》
Адыгэ Республикэм и Гимн
Государственный гимн Республики Адыгея
Adyge Riespublikem i Gimn
Gosudarstvennyy gimn Respubliki Adygeya
阿迪格共和国国徽

阿迪格共和国国歌
作詞Iskhak Shumafovich Mashbash
作曲Umar Khatsitsovich Tkhabisimov
採用1992年3月25日
音频样本
阿迪格共和国国歌
俄語中的阿迪格國歌
國歌的器樂錄音

阿迪格共和国国歌 (阿迪格语: Адыгэ Республикэм и Гимн, 俄语: Государственный гимн Республики Адыгея)是俄罗斯联邦阿迪格共和国的颂歌,同时是阿迪格共和国的象征之一。该曲于1992年3月25日被阿迪格共和国最高议会所采用。这个决议是苏联解体后阿迪格共和国议会做出的首批决议之一。

歌词[编辑]

阿迪格语歌词[编辑]

西里尔阿迪格文 拉丁转写 IPA

Тихэгъэгу кӀасэу тигупсэр
Адыгэ чӀыгушъ, терэӀ.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
ЩызэгурыӀоу щэрэӀ.

Жъыу:
ШӀум факӀу, лъыкӀуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыӀат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэӀуат. 𝄇

Дунаим ичӀыпӀэ шӀагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялӀыгъэ-шӀагъэ
ЛӀэшӀэгъумэ къызэӀэпах.

Жъыу

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкӀэ ущыщэу
Ащ гукӀи ущышъхьафит.

Жъыу

Тэ тыщыӀэфэ – егъашӀэм –
ТичӀыгоу тыгур щӀэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашӀэ
Тфэхъоу тикӀасэу тиӀэщт.

Жъыу[1][2]

Tikheghegu k’aseu tigupser
Adyge ch’ygurs, tiere’,
Zy byn-unaghou tlepqyber
Schyzegury’ou schere’.

Rzyu:
Sh’um fak’u, tlyk’uat,
Riespublikeu tiune dakh.
Ieghexu, zy’at,
𝄆 Riespublikeu tigughe tlag –
Uitlepqy xirser fe’uat. 𝄇

Dunaïm ich’yp’e sh’aghor
Nahyrzme te qytfykhakh,
Akheme iatl’yghe-sh’aghe
Tl’esh’eghume qykhe’epakh.

Rzyu

Hazabme uakhemytyjeu
Uityghe nefi urs’aschyt.
Rossiëm zyk’e uschyscheu
Asch guk’i uschyrshafit.

Rzyu

Te tyschy’efe – ieghash’em –
Tich’ygou tygur sch’escht.
Tiuarsui, tyghi beghash’e
Tfexou tik’aseu ti’escht.

Rzyu

[tɘj.xɜ.ʁɜɡʷ t͡ʃʼaː.sɜw tɘj.ɡʷɘ.p͡sɜr ǀ]
[aː.dɘ.ɣɜ t͡ʂʼɘ.gʷɘʂ ǀ tɜj.rɜʔ ‖]
[zɘ bɘn wɘ.naː.ʁʷɜw ɬɜp.qɘ.bɜr ǀ]
[ɕɘ.zɜ.ɡʷɘ.rɘ.ʔʷɜw ɕɜ.rɜʔ ‖]

[ʐɘw]
[ʃʷʼɘm faːkʷʼ ǀ ɬɘ.kʷʼaːt ǀ]
[rʲe.spu.blʲi.kɜw ǀ tɘj.wɘ.nɜ daːx ‖]
[jɜ.ʁɜχʷ ǀ zɘ.ʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲe.spu.blʲi.kɐw ǀ tɘj.gʷɘ.ʁɜ ɬaːɣ ǀ]
[wɘj.ɬɜp.qɘ χɘj.ʂɜr fɜ.ʔʷaːt ‖] 𝄇

[dɘw.naː.jɘm jɘ.t͡ʂʼɘ.p’ɜ ʃʼaː.ʁʷɜr ǀ]
[naː.ħɘʐ.mɜ tɜ qɘ.t͡fɘ.xaːx ‖]
[aː.xɜ.mɜ jaː.ɬʼɘ.ʁɜ ʃʼaː.ʁɜ ǀ]
[ɬʼɜ.ʃʼaː.ʁʷɘ.mɜ qɘ.zɜ.ʔɜ.paːx ‖]

[ʐɘw]

[ħaː.zaːb.mɜ waː.xɜ.mɘ.tɘ.ʑɜw ǀ]
[wɘj.tɘ.ʁɜ nɜ.fɘj‿w(ɘ)ʂ.ħaː.ɕɘt ‖]
[rʷɜs.sɘj.jɜm zɘ.t͡ʃ’ɜ wɘ.ɕɘ.ɕɜw ǀ]
[ɜɕ gʷɘ.t͡ʃ’ɘj wɘ.ɕɘʂ.ħaː.fɘjt ‖]

[ʐɘw]

[tɜ tɘ.ɕɘ.ʔɜ.fɜ ǀ jɜ.ʁaː.ʃ’ɜmˀ ǀ]
[tɘj.t͡ʂ’ɘ.gʷɜw tɘ.gʷɘr ɕ’ɜɕt ‖]
[tɘj.waː.ʂʷɘj ǀ tɘ.ʁɘj bɜ.ʁaː.ʃ’ɜ ǀ]
[t͡fɜ.χʷɜw tɘj.t͡ʃ’aː.sɜw tɘ.ʔɜɕt ‖]

[ʐɘw]

俄语歌词[编辑]

西里尔俄文[3] 拉丁转写 IPA

Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Наш сад, цвети,
Солнечный край, крылья взметай,
Родной наш дом,
𝄆 Республика, республика,
Светлая наша мечта. 𝄇

Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев

Slavjsja, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Naš sad, cveti,
Solnečnyj kraj, kryljja vzmetaj,
Rodnoj naš dom,
𝄆 Respublika, respublika,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlja nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlja nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

[ˈsɫafʲ.sʲɐ ʐɨ.ˈvʲi ɐ.dɨ.ˈɡʲe.ja ǀ]
[ˈmʲi.ɫa.jɐ ˈsʲɛr.t͡su strɐ.ˈna ‖]
[ˈna.ʂɨ nɐ.ˈro.dɨ sɐ.ˈɡrʲɛ.ɫa ǀ]
[ˈdo.brɨm sɐ.ˈɡɫa.sʲjɛm ɐ.ˈna ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]
[naʂ sat ǀ t͡svʲɪ.ˈtʲi]
[ˈsoɫ.nʲɪt͡ɕ.nɨj kraj ǀ ˈkrɨ.lʲja vzmʲɪ.ˈtaj]
[rɐd.ˈnoj naʐ‿dom ǀ]
𝄆 [rʲɪ.ˈspu.blʲɪ.ka ǀ rʲɪ.ˈ.pu.blʲɪ.ka]
[svʲɛt.ɫa.jɐ ˈna.ʂa mʲɪt͡ɕ.ˈta ‖] 𝄇

[ˈprʲɛt.ka.mʲi ˈvɨ.brɐ.nɐ ˈbɨ.ɫa ǀ]
[ˈdʲi.vnɐ.jɛ ˈmʲɛ.sta dʲlʲɐ nas ‖]
[ˈmu.ʐɨs.tvɐ ǀ ˈmu.drɐsʲtʲ i ˈsʲi.ɫu ǀ]
[daɫ nam ɐd‿ˈdʲɛ.dɐf kɐ.ˈfkas ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

[ˈgor.dɐ z‿dʊ.ˈʂo.jʊ svɐ.ˈbod.naj ǀ]
[ˈvmʲɛsʲ.tʲɪ s‿rɐ.ˈsʲi.jɛj i.ˈdʲi ‖]
[ˈson.t͡sɪ tvɐ.ˈjɵ nɐt‿tɐ.ˈbo.ju ǀ]
[ˈbu.rʲi nʲɪ.ˈvzɡot pɐ.zɐ.ˈdʲi ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

[ˈnʲɛ.bɐ rɐ.ˈdno.jɛ i ˈnʲi.vɨ ǀ]
[ˈbu.dʊt nɐ.ˈvʲɛ.kʲi f‿sʲɛr.ˈt͡sax ‖]
[ˈbu.dʊd‿dʲlʲɐ nas ǀ pɐ.ˈka ˈʐɨ.vɨ ǀ]
[ˈv‿na.ʂɨj sʊdʲ.ˈbʲe i dʲɪ.ˈɫax ‖]

[prʲɪ.ˈpʲɛf]

参见[编辑]


  1. ^ адыгэ республикэм икъэралыгъо тамыгъэхэр - АРЮБ (PDF). 2016 [25 November 2017]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-01). 
  2. ^ Къэралыгъо тамыгъэхэр. Адыгэ Макъ. 2016-04-25 [2019-01-10]. 
  3. ^ Государственные символы России » Символы субъектов РФ » Республика Адыгея. simvolika.rsl.ru. [2017-11-25]. (原始内容存档于2017-12-01).