Ch

维基百科,自由的百科全书
跳到导航 跳到搜索
Ch

Ch 是一個二合拉丁字母

Ch 表示双曲余弦函数,“cosh”的缩写,例如

Ch英语表示/ʧ/音,有的词表示/ʃ//k/音。

Ch德語可以表示兩個不同的發音,該兩個音的國際音標/x//ç/

Ch是以前西班牙语的一个字母,用來表示 /ʧ/ 音。1994年被西班牙科学院取消,不再视为一个单独的字母。

Ch威尔士语的第 4 个字母和捷克語的第 14 個字母,表示 /x/ 音。

Ch台灣南島語言虎尾壟語的第 3 个字母,可以表示兩個音 /x/(北荷蘭語)和 /ç/(南荷蘭語)。

二合、三合、四合拉丁字母
二合字母 Bh bhCh chCs csDd ddDh dhDz dzDž džFf ffGh ghGħ għGi giGy gyHh hhHl hlIe ieLh lhIJ ijLj ljLl llLy lyNg ngNh nhNj njNy nyOr orPh phRh rhRr rrSh shSz szTh thTy tyWh whXh xhZh zhZs zsZz zz
三合字母

Dzs dzsNgb ngbNgh nghNgk ngkNkp nkpNth nthNyk nykRnd rndSch sch

四合字母

dsch eeuw ieuw ough tsch

五合字母

tzsch abhai amhai obhai odhai oghai adhai aghai oidhi oighi omhai eabha eamha eadha eidhi eighi

六合字母

schsch eidhea eighea eabhai eamhai eadhai oidhea oighea