Sh

维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

Sh是由SH組成的拉丁二合字母

歐洲語言[编辑]

阿爾巴尼亞語[编辑]

阿爾巴尼亞語中,sh代表清齦後擦音國際音標/ʃ/)。這是一個獨立字母,名為shë/ʃə/),排列在ST之間。

英語[编辑]

英語中的sh代表清齦後擦音國際音標/ʃ/)。例外的是合成詞 中,s和h不組成二合字母,而需要分別讀出,如hogshead 讀如hogs-head /hɒgzhɛd/,而非/hɒgʃɛd/。sh並不被視為獨立字母。

American Literary 的盲文安排中,sh的縮約形式為(1 4 6)點樣式,獨立時表示單字shall

愛爾蘭語[编辑]

愛爾蘭語sh的發音為[h],代表slenition;例如,mo shaol [mə hiːɫ] 我的生命 (比較: saol [sˠiːɫ] 生命)。

奧克語[编辑]

奧克語sh代表清齦後擦音國際音標/ʃ/)。它主要在奧克語的Gascon方言出現,對應其他方言的ssspeish = peis魚、naishença = naissença誕生、sheis = sièis六。sh前的i不發聲:peish, naishença讀如[ˈpeʃ, naˈʃensɔ]。有些字在所有奧克語方言中都有sh,是被其他方言採用的Gascon字(Aush, Arcaishon)或外語借詞(shampó)。

關於 s·h,請見間隔號#奧克語

羅馬化[编辑]

中文的漢語拼音威妥瑪拼音耶魯羅馬化中,sh代表清捲擦舌音國際音標[ʂ]),與清齦顎擦音國際音標[ɕ],漢語拼音寫作x,威妥瑪寫作hs,耶魯寫作sy)相對。

日語的平文式羅馬字中,sh代表(國際音標[ɕ]),這個音在其他羅馬字中,在i前寫作s,在其他元音前寫作sy

國際輔助語[编辑]

伊多語[编辑]

伊多語中,sh代表清齦後擦音國際音標/ʃ/)。

二合、三合、四合拉丁字母
二合字母 Bh bhCh chCs csDd ddDh dhDz dzDž džFf ffGh ghGħ għGi giGy gyHh hhHl hlIe ieLh lhIJ ijLj ljLl llLy lyNg ngNh nhNj njNy nyOr orPh phRh rhRr rrSh shSz szTh thTy tyWh whXh xhZh zhZs zsZz zz
三合字母

Dzs dzsNgb ngbNgh nghNgk ngkNkp nkpNth nthNyk nykRnd rndSch sch

四合字母

dsch eeuw ieuw ough tsch

五合字母

tzsch abhai amhai obhai odhai oghai adhai aghai oidhi oighi omhai eabha eamha eadha eidhi eighi

六合字母

schsch eidhea eighea eabhai eamhai eadhai oidhea oighea