台州话

维基百科,自由的百科全书
(重定向自台州片
跳到导航 跳到搜索
注意:本页面含有Unihan新版用字:「𥍉」。有关字符可能會错误显示,詳见Unicode扩展汉字
台州話

台州话发音:T'e Tsiu

普通话发音:Tāi Zhōu
母语国家和地区  中国浙江台州及海外说台州话的華裔移民
区域 台州市區及其近郊一帶
母语使用人数 約580萬(日期不详)
語系
漢藏語系
官方地位
作为官方语言
管理机构
語言代碼
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 wuu
ISO 639-6 tihu

台州话([T'e-tsiu wa]),属于吴语五大分区里的台州片,以临海话为代表。在发音和用词、语法等方面和都与汉语普通话有较大差别。但台州话的变化也很多,甚至各个县市之间的发音也有较大差异。
广义上的台州话包括临海话,黄岩话仙居话等,使用人口580万,占吴语人口总数的11.6%,可细分为南台片北台片。南台包括临海黄岩椒江路桥温岭玉环乐清清江以北),语音接近北吴的小片,代表为市区话和温岭话;北台包括三门天台仙居宁海(岔路以南),代表为天台话。南北两片通话有些困难,南片的黄岩、椒江、路桥、温岭等比较接近,北片的几个方言则相差较远。

历史[编辑]

台州方言约形成于秦汉间,由于台州地处海隅,故较多地保留了古越及吴语音。

语音[编辑]

聲母[编辑]

  双唇 唇齿 齿龈 硬腭 龈腭 软腭 声门
鼻音 m   n   ȵ ŋ  
塞音 浊音 b   d ɟ   ɡ  
清音 不送氣 p   t c   k  
送氣      
擦音 浊音   v z ʝ ʑ   ɦ
清音   f s ç ɕ   h
塞擦音 浊音     dz      
清音 不送氣     ts      
送氣     tsʰ   tɕʰ    
近音       j      
近音     l        

韻母[编辑]

聲調[编辑]

台州話聲調表
調號 調名 溫嶺 玉環 臨海 仙居 三門 天台 市區
1 陰平 33 33 31 33 33 31
2 陽平 31 31 22/11 23 13 21
3 陰上 42 42 53/42 43 424 31
4 陽上 31 31 21 343 213 21
5 陰去 55 55 44/55 44 55 55
6 陽去 13 11 113/13 13 45 24
7 陰入 5 5 5/55 5 5 5
8 陽入 1 1 23/22/12 23 3 2

分区[编辑]

根据腔调的不同可分为,天仙小片,临三小片和南台小片。

南台小片[编辑]

椒江(除去椒江北部),黄岩,路桥,温岭,玉环(除坎门,陈屿等镇),仙居的东南乡(朱溪镇等),永嘉北部的岭头乡,以及乐清清江以北地区。

临三小片[编辑]

临海,三门,宁海县岔路以南,椒北,仙居的下各镇

天仙小片[编辑]

天台,仙居(除去朱溪,下各等镇),永嘉北部的黄南,溪下,张溪三乡,磐安的方前镇,高二和维新两乡。

词汇[编辑]

台州话保留了很多的特色词汇,现拣选一些以供参考。

人称[编辑]

我:我[ngô]

你:尔[n]/[ng]

他/她:渠(佢)[ge] {该字分文读和白读,文读是[gyü],如渠道[gyü-dao];白读[ge],表示第三人称。同样的字如台州话中的"去",文读[ky'ü],如去年[ky'ü-nyin],白读[k'e],如来去[le-k'e]。

谁:嘎人[kæh-nying]、咸尔['æn-n]、感尔[kæn-n]

我们:我许[ngô-he]、我侇[ngô-yi]、我俀[ngô-t'e]、我班人[ngô-pæn-nying]、我两个[ngô-liang-ko]

咱们:阿等(阿搭尔)[a-ten]、我等(我搭尔)[ngô-ten]

你们:尔侇[n-yi]、尔许[n-he]、尔俀[n-t'e]、尔班人[n-pæn-nying] 、尔两个[n-liang-ko]

他们:渠侇[ge-yi]、渠许[ge-he]、渠俀[ge-t'e]、渠班人[ge-pæn-nying]、渠两个[ge-liang-ko]

时间[编辑]

日子:日子[nyih-ts]、日脚[nyih-kyiah]

时间:时间[z-kæn]

前天:前日[zin-nyih]

昨天:昨日ㄦ[zôh-nying]

昨晚:昨夜[zôh-yia]

今天:基日ㄦ[kyi-nying]、今日ㄦ[kying-nying] 

明天:天亮[t'ing nyiang]/[t'in nyiang]

后天:后日ㄦ['eo-nying]

去年:上年[zông-nyin)、旧年[gyiu-nyin]、去年[ky'ü-nyin]

今年:今年[kying-nyin]、基年[kyi-nyin]

明年:下年['ô-nyin]

现在:玱[ts'iang]、玱朞[ts'iang-kyi]、宁界[neng-ka]

刚才:头起[deo-ky'i]、起头[ky'i-deo]、对起[te-ky'i]、对玱[te-ts'iang]、上先[zông-sin]、扣玱[k'eo-ts'iang]

清晨:朏伸(晨)[kw'u-sing]

上午:早界/早界头[tsao-ka-deo]

中午:日昼/日昼头[nyi-tsiu-deo] {注:温州话也是这个词,读作(nei jiu)}

下午:晏界/晏界头[æn-ka-deo]、晚界/晚界头[mæn-ka-deo]

傍晚:晏边[æn-pin]、黄昏/黄昏头[wông-kw'eng] {有些地方「黄昏」已经有「晚上」的意思。}

晚上:晚头[mæn-deo]、夜里[yia-leh]/[yia-di]、夜头[yia-deo]

白天:日里[nyih-leh]/[nyih-di]

大白天:青天白日[ts'ing-t'in-bah-nyih]

方位[编辑]

上面:上向[zông-hyiang]、上头[zông-deo]

下面:下向['ô-hyiang]、下头['ô-deo]

裡面:裡向[li-hyiang]、裡头[li-deo]、裡橛ㄦ[li-gyün]、裡转[li-cün]

外面:外向[nga-hyiang]/[nge-hyiang]、外头[nga-deo]/[nge-deo]、外橛ㄦ[nga-gyün]、外转[nga-cün]

前面:头前[deo-zin]、前头[zin-deo]

後面:後头['eo-deo]、後髋['eo-kw'eng]

中间:中央[cong-nyiang]

当中:当中央[tông-cong-nyiang]、中央心[cong-nyiang-sing]

人物[编辑]

男孩:细佬/细佬头[si-lao-deo]

女孩:囡儿头[nön-n-deo]

男生:后生/后生头['eo-sang-deo]

女生:大娘/大娘头[do-nyiang-deo]

老公:老官[lao-kwön]

老婆:老太[lao-t'a]、老安[lao-ön] {此处是临海音,「安」有些地方两读:文读如安[æn]全,白读如安[in]生、老安[in]、安[in]静}

老人:老倌人[lao-kwön-nying]、老倌头[lao-kwön-deo]

老妇:老孺人[lao-jü-nying] {其他音都从此出,如老熟人、老实人、老旬。}

婴儿:毛头娃[mao-deo-ua]、娃娃人[ua-ua-nying]

师傅:老师头[lao-s-deo]

泥水匠:泥水人[nyi-shü-nying]

木匠:木匠人[moh-ziang-nying]

司机:驶车人[sa-tsô-nying]

文盲:白目人[bah-moh-nying]

身体[编辑]

脸颊:面颊股[min-kyih-kwu] {临海:面巾股,天台是kyih,非kyieh}

鼻子:鼻头[beh-deo]

酒窝:酒嗋ㄦ[tsiu-hyin]、酒靥[tsiu-in]

手:手骨[siu-kweh]

手指:手末节头[siu-mæh-tsih-deo]

手指甲:手末头甲[siu-mæh-deo-kæh] {不确定此发音}

手肘:手棦头[siu-tsang-deo]

腋下:手胠下[siu-k'æh-'ô]、胠渣下[k'æh-tsô-'ô]

脚:脚骨[kyiah-kweh]

脚趾:脚末节头[kyiah-mæh-tsih-deo]

脚趾甲:脚末头甲[kyiah-mæh-deo-kæh]

膝盖:脚髁头[kyiah-kw'e-deo]

脚踝:脚腂棦[kyiah-kwu-tsang]

背:背脊/背脊身[pe-tsih-sing]/后背身['eo-pe-sing]

动作[编辑]

吃:哽[gang](原生态)、吃[kyüoh]

喝:吃[kyüoh]、呷[hæh]

玩:嬉[hyi]、搞[kao]

穿:着[tsiah]、穿[c'ün]

住:宿[shoh]、住[djü]

跑:别[bih]

走:趒[diao]、走[tseo]

训打:{句攴}[heo]

挥动:豁[hwæh]

按:捺[næh]

刺:戳[chôh]

砍:斫[tsôh]

割:解[ga]

游泳:划泅[wa-dziu]、划划泳[wa-wa-yüong]

跳:蹿[tsön]

向上跳:蹦[pong]

摔倒:擂倒[le-tao]

滚动:擂[le]

丢:搒[bang]、挛[lön]

喊:吖[ia]

叫:噢[ao]

看:望[mông] {「望」两读,文读[vông],如希望,白读[mông],如偷眼张望。}

想:忖[ts'eng]

漂洗:汏[da]

涤荡:盪[dông]

摇动:摝[loh]

洗澡:挢企身[kyiao-gyi-sing]、汏浴[da-yüoh]

开车:驶车[sa ts'ô] {「驶」两读,文读[s],如驾驶员,白读[sa],如驶船}

打麻将:扠麻雀ㄦ[ts'ô mô-tsiang]

物品[编辑]

耳环:丁香[ting-hyiang]

手镯:手鑨[siu-long]

肥皂:洋皂[yiang-zao]

洗衣粉:洋皂粉[yiang-zao-feng]

洗髮液:洗頭水[si-deo-shü]

自行車:踏腳車[dæh-kyiah-ts'ô]

照片:照人[tsiao-nying]

拖把:地拖[di-t'o]

外套:關衫、外關衫[nga-kwæn-sæn]

背心:汗衣['ön-i]

錢包:鈔票袋[ts'ao-p'iao-de]

拖鞋:鞋拖['a-t'o]

雨鞋:鞋套['a-t'ao]

襪子:洋襪[yiang-mæh]

衣服:衣裳[i-zông]

帽子:帽碗[mao-wön]

縫紉機:衣裳車[i-zông-ts'ô]

衣物:衣裳褲[i-zông-kw'u]

床:眠床[meng-zông]

方便面:快速面[kw'a-soh-min]

窗帘:阘门帐[dæh-meng-tsiang]

脸盆:面桶[min-dong]

毛巾:面巾[min-kying]

牙杯:牙罐[ngô-kwön]

躺椅:懒椅[læn-yü]

動物[编辑]

蝙蝠:夜遊[yia-yiu]、夜飛[yia-fi]

老鹰:劳鹰[lao-ing]

乌鸦:劳鸦[lao-ô]

螞蟻:夥蟻[ho-nga]

白蟻:白䗋[bah-m]

青蟹:蟳[ying]哈[ha]

鴿子:北鴿ㄦ[poh-kön]

河豚:烏狼[u-lông]

蚊子:蚊蟲[meng-djong]

小蟲子:蠅[ying]

蜻蜓:蛵蛉[hying-ling]

螳螂:頭髮娘[deo-fæh-nyiang]

天牛:牛頭野吵[ngeo-deo-ia-ts'ao]

蛙:蝦蟆['ô-mô]

青蛙:青蝦蟆[ts'ing-'ô-mô]

一种蛙:俏皮蝦蟆[ts'iao-bi-'ô-mô]

癩蛤蟆:癩癡蝦蟆[la-ts'-'ô-mô]

彈塗魚:彈鰗[dæn-wu]

知了:桑吖[sông-ia]

麻雀:黃頭雀ㄦ[wông-deo-tsiang]

白頭翁:白頭姑[bah-deo-kwu]

布穀鳥:步姑[bu-kwu]

飛蛾:夜烏[yia-u]

螢火蟲:螢火[ying-hwu]

蚯蚓:蛐蟮[ky'üoh-zin]

沙蠶:海蛐蟮[he-ky'üoh-zin]

壁虎:壁吸[pih-hyih]砰街吸[pe-jie-hyih]

一種壁虎:白䗋龍[bah-m-long] {吃白蟻}

石龍子:軟鉗[nyün-gyin]/染鉗[nyin-gyin]

蜈蚣:蠓蚣[mong-kong]

類似蜈蚣的一種蟲,足短:香狗娘[hyiang-keo-nyiang]

龍頭魚:水潺[shü-zæn]

短蛸:望潮[mông-dziao]

泥螺:沙雨[sô-ü]

老虎:大蟲[da-djong]

蠅虎:老虎(䗂)[lao-hwu]

蝦姑:蝦狗彈[hô-keo-dæn]、蝦姑[hô-kwu]

蜘蛛:蟢[hyi]、掰腳蟢[p'ah-kyiah-hyi]

田螺:石螺[zih-lo]

金龜子:琵琶龜[bi-bô-kyiu]

海葵:沙蒜兒[sô-sön-n]

螞蝗:螞士[mô-z]

毛毛蟲:毛蛓辣ㄦ[mao-ts'-læn]

蚱蜢:蛺蜢[kaeh-mang]

馬蜂:九里達[kyiu-li-dæh]

蛞蝓:田蟉蟉[din-liu-liu]

蝸牛:田蟉蟉螺[din-liu-liu-lo]

龍虱:水龜[shü-kyiu]

臭蟲:賴屁龜[la-p'i-kyiu]

熊猫:用猫[yiong-mao]

狗:狗[giou]

常用[编辑]

傻瓜:呆大[nge-do]、呆大煝[nge-do-me]

白痴:大痴[do-c'ü]、白哽[bah-gang]

疯了:癫着[tin-dziah]

傻帽:阴憎一色[ing-tseng ih-seh]

见鬼:鬼𠡒[kyü-te]

我的天呐:皇天[wông-t'in]

我肏:我弄[ngô long]

闭嘴,叫死叫活:䏘叫[p'ih-kyiao]

肏蛋:䏘弄[p'ih-long]

凑热闹,起哄:惹旺络ㄦ[dzia wông-lông]

活该;早知如此,当初就该:观长[kwön-dziang]

什么:檞某[ka m]

做什么:妆檞某[tsông ka-m]、妆何某[tsông 'a-m] {「何」两读,文读['o],如“何必”,白读['a]。}

为什么:为檞某[yü ka-m]、为何某[yü 'a-m]

干嘛:咋某[tsa-m]

怎么:怎生[tsa-sang]

怎么样:怎儿嘅[tsæn-n ke]

ABB结构[编辑]

颜色[编辑]

红冻冻[ng-tong-tong]、红哩哩[ng-li-li]

黄拉拉[wông-la-la]、黄楞楞[wông-leng-leng]

绿衣衣[loh-i-i]、绿樱樱[loh-ang-ang]、绿茵茵[loh-ing-ing]

青衣衣[ts'ing-i-i]、青刷刷[ts'ing-shih-shih]

蓝衣衣[læn-i-i]

白衣衣[bah-i-i]、白雪雪[bah-shih-shih]、白风风[bah-fong-fong]、白莓莓[bah-me-me]

乌䵬䵬[u-t'æh-t'æh]、乌绞绞[u-kao-kao]、乌霉霉[u-me-me]、乌油油[u-yiu-yiu]

黑洞洞[heh-dong-dong]

亮𥍉𥍉[liang-sih-sih]

知觉[编辑]

酸齑齑[sön-tsi-tsi]

甜咪咪[din-mi-mi]

咸酸酸['æn-sön-sön]

淡赤赤[dæn-ts'ih-ts'ih]

辣花花[læh-hwo-hwo]

香喷喷[hyiang-p'eng-p'eng]

冷衣衣[lang-i-i]、冷缩缩[lang-shoh-shoh]

涼爽爽[liang-sông-sông]、涼陰陰[liang-ing-ing]

热霍霍[nyih-hwôh-hwôh]、熱燙燙[nyih-t'ông-t'ông]、熱烘烘[nyih-hong-hong]

暖烘烘[neng-hong-hong]

輕飄飄[ky'ing p'iao p'iao]

重嫩嫩[djong-neng-neng]、重搥搥[djong-te-te]

慢吞吞[mæn-t'eng-t'eng]

急吼吼[kyih-heo-heo]

软带带[nyün-ta-ta]

懦托托[neng t'ôh t'ôh]

硬繃繃[ngang pang pang]、硬戳戳[ngang c'ôh c'ôh]、硬确确[ngang k'ôh k'ôh]、硬搠搠[ngang shôh shôh]

四字成语[编辑]

汗流浃背:汗出花流['ön-chih-hwo-liu]

文章[编辑]

老鸦吃水(乌鸦喝水)[编辑]

  • 译文

一只乌鸦口渴了,到处找水喝。乌鸦看见一个瓶子,瓶子里有水。可是,瓶子很高,口儿又小,它喝不着。怎么办呢?乌鸦看见瓶子旁边有很多小石子儿。它想了一想,有办法了。乌鸦把小石子儿一个一个地衔起来,放到瓶子里。瓶子里的水慢慢儿升高了,乌鸦就喝着水了。

  • 原文

一隻老鸦口燥爻,到处寻水吃。隻老鸦望着一隻瓶,瓶里向有水。瓶长险,口头咦细,渠撩弗到吃。怎儿妆叻?老鸦望着瓶脚ㄦ无数石头子。渠击忖,有办法爻。老鸦畀石头子粒加粒ㄦ衔进瓶里去。瓶里个水慢慢而满上来,老鸦倍撩得到爻。

  • 罗马拼音

Ih-tsih lao-ô k'eo-sao-'ao, tao-c'ü zing shü ky'üoh. Tsih lao-ô mông-dziah ih-tsih bing, bing-li-hyiang iu shü. Bing dziang-hyin, k'eo-deo yi si, ge liao-feh-tao ky'üoh. Tsa-n tsông leh? Lao-ô mông-dziah bing-kyiang vu-su zih-deo-ts. Ge kyih-ts'eng, iu bæn-fæh-'ao. Lao-ô peh zih-deo-ts neh-kô-neng gæn-tsing bing-li k'e. Bing-li keh shü mæn-mæn-z mön-zông-le, lao-ô be liao-teh-tao-'ao.

相关条目[编辑]