跳转到内容

楚科奇语

维基百科,自由的百科全书
楚科奇语
Ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓ
Ḷŭg̣’orawetḷʹen
[1]
发音[ɬəɣˀorawetɬˀɛn jiɬəjiɬ]
母语国家和地区俄罗斯
区域楚科奇自治区
族群楚科奇人
母语使用人数
8526,民族人口的52.6% (2020年人口普查)[2]
語系
文字西里尔字母
特讷维尔(历史)
語言代碼
ISO 639-3ckt
Glottologchuk1273[3]
ELPChukchi
接触前的楚科奇语分布(橙色)及其他楚科奇-堪察加语系语言
瀕危程度
联合国教科文组织认定的瀕危語言[4]
极度危险UNESCO
本条目包含国际音标符号。部分操作系统浏览器需要特殊字母与符号支持才能正確显示,否则可能显示为乱码、问号、空格等其它符号。
楚科奇语使用者,录制于罗马尼亚

楚科奇语ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓChukchi /ˈʊk/[5]、俄語:чукотский язык)為俄罗斯联邦远东地区楚科奇自治区楚科奇人的语言,屬古西伯利亞語言的一種。

楚科奇语是为数不多的具有原生文字的语系之一,也是世界上分布最靠北的一种语言,与科里亚克语关系密切。楚科奇人与科里亚克人在文化上有许多相似之处,包括以驯鹿放牧为基础的经济。两个民族都以Luorawetlatԓыгъоравэтԓьат[ɬəɣʔorawetɬʔat];单数Luorawetlanԓыгъоравэтԓьан[ɬəɣʔorawetɬʔan])自称,意为“真正的民族”。这些民族和堪察加半岛附近的无关少数民族统称为堪察加人

“楚科奇”来自俄语外名Chukcha(复数Chukchi),来自满-通古斯语系称呼楚科奇人的名称Čävča,本身是楚科奇语чавчыв[tʃawtʃəw]的音译,意为“驯鹿富翁”,指任何成功的驯鹿牧民,按当地标准来说就是富人。

在楚科奇自治区,有28所小学将楚科奇语教给1616名儿童(据2015-2016年数据),[6]每天有数小时的电视与广播以楚科奇语播出,但楚科奇人中的楚科奇语日常使用与熟练程度还是在不断下降。据2020年俄罗斯人口普查,1.62万楚科奇人中有8526人会讲楚科奇语;现在大多数楚科奇人会讲俄语(完全不会的不到100人)。根據UNESCO瀕危語言紅皮書,楚科奇語被列為瀕危語言之中。

字母[编辑]

到1931年,楚科奇语都没有正式的正字法。19世纪曾有过书写经文的尝试。 20世纪初,Vladimir Bogoraz发现了楚科奇牧民特內維勒(Теневиль)自己发明的象形文字。在苏联与楚科奇人接触的初期及之后的俄罗斯北极探险中,这种文字几乎失传了。第一张正式的楚科奇语字母表是Bogoraz于1931年根据拉丁字母设计的:

А а Ā ā B b C c D d Е е Ē ē Ə ə
Ə̄ ə̄ F f G g H h I i Ī ī J j K k
L l M m N n Ŋ ŋ O o Ō ō P p Q q
R r S s T t U u Ū ū V v W w Z z
Ь ь

1937年,这种字母及苏联境内所有非斯拉夫民族的字母都改为西里尔字母。起初用的只是增加了К’ к’Н’ н’的俄语字母; 1950年代,新增字母被改为Ӄ ӄӇ ӈ。这些新字母仅用于教学课文,报刊继续用旧文。1980年代末,字母Ԓ ԓ开始取代Л л,是为减少与俄语中相同字母发音的混淆。现在通行的楚科奇字母加上聲門塞音共有37個字母符號;歷經二次字母符號改革,目前有3個楚克奇特有的字母;及1個聲門塞音所組成。

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и
Й й К к Ӄ ӄ Л л Ԓ ԓ М м Н н Ӈ ӈ О о П п
Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ
Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я ʼ

楚克奇拉丁字母[编辑]

楚克奇拉丁字母就是使用拉丁字母來表达楚克奇語的形式。這個系統只採用ISO 9系統使用的字母來拉丁化楚科奇語[7]

西里爾字母 拉丁字母
А а A a
Б б B b
В в V v
Г г G g
Д д D d
Е е E e
Ё ё Ë ë
Ж ж Ž ž
З з Z z
И и I i
Й й J j
К к K k
Ӄ ӄ Ḳ ḳ
Л л L l
Ԓ ԓ Ḷ ḷ
М м M m
Н н N n
Ӈ ӈ Ň ň
О о O o
西里爾字母 拉丁字母(ISO 9)
П п P p
Р р R r
С с S s
Т т T t
У у U u
Ф ф F f
Х х H h
Ц ц C c
Ч ч Č č
Ш ш Š š
Щ щ Ŝ ŝ
Ъ ъ ʺ
Ы ы Y y
Ь ь ʹ
Э э È è
Ю ю Û û
Я я Â â
ʼ ʼ

音系[编辑]

楚科奇语辅音
唇音 齿龈音 卷舌音 硬腭音 软腭音 小舌音 声门音
鼻音 m n ŋ
塞音 p t t͡ʃ k q ʔ
擦音 β s ɣ
边音 ɬ
近音 ɻ j
 • [ɸ, x, ɻ̊, j̊]是/β, ɣ, ɻ, j/在清塞音后的变体。[8]
 • /ɻ/在元音间一般实现为齿龈颤音[r]。[9]
 • /s/在男性口音中有[s~t͡ʃ]的自由变体实现。
 • /t͡ʃ/在女性口音中,在/q/前变为[s]。
 • /s/、/t͡ʃ/、/ɻ/在男女口音中有不同的分布。[10]

塞音仅见于借词[11]

元音有/i//u//e₁//e₂//o//a//ə//e₁//e₂/发音相同,但有不同的音系表现。(参因纽特爱斯基摩语中的两种/i/,它们来自/i//ə/尤皮克语中两者没有合流。)

楚科奇语有基于元音高度的元音和谐/i, u, e₁//e₂, o, a/分别交替。第二组也称为“主导元音”,第一组也称为“次要元音”:只要词中出现“主要元音”,所有“次要元音”都要变为对应的“主要元音”。schwa元音/ə/不参与交替,但会引发如同主要元音的和谐。

词首与词末不能出现复辅音,schwa插音很普遍。

重音规则:1. 落在倒数第二音节上;2. 在词根内;3. 回避schwa。

語法[编辑]

楚科奇語語法為基於楚科奇語之語法。在語法的分類上歸為古西伯利亞語言楚科奇-堪察加语系,且並不同於一般的分析語或其它综合语裡的語式結構及變化。楚科奇語是多式综合语,是一種主要具有黏著法構詞特性之作通格語言。它還含有非常普遍的併合結構,亦屬於元音和谐律的語言。

其并合十分能产,且可以与其他语言过程互动。[12]楚科奇语允许附加语的自由并合,如名词与修饰语的并合。[12]楚科奇语的动词系统比较特殊。除此之外,楚科奇语的语法比较常见。楚科奇语句子的基本位置结构只有一个定位动词。[13]

名词分13种词法格:通格、作格/工具格、等格(系词)、方位格、离格、向格、转向格、内格、穿越格、上下格、共格、附格、私格。[14]名词有生性分3级:第一级包含非人类,只在通格有复数标记;第二级包含人名和某些主要指年长亲属的词,所有形式都有强制的复数标记;第三极包含除第二级之外的所有人,有可选的复数标记。这些名词格用于确定名词的数及在句子中的目的和功能。[12] 动词区分3种人称、2种数、3种语气(陈述、命令与条件)、2种语态(主动与反被动语态)、6种时态:现在I(进行)、现在II(静态)、过去I(不定过去时)、过去II(完成体)、将来I(将来完成时)、将来II(将来非完成体)。过去II由表示拥有(字面上“与……一起”)的结构组成,类似于英语中的“have”。

主语和直接宾语在动词链中相互参照,人称一致在不及物和及物动词中截然不同。人称一致由复杂的系统表达,包括前缀和后缀;虽然是黏着语,但人称、数、时态等的每种组合并不总是简单明了的。除限定动词外,还有不定动词、目的式、多种动名词形式及现在分词和过去分词,它们都可以和助动词一同产生进一步的分析结构。

语序相当自由,SOV为基本语序。领属者通常在所有物之前,使用后置介词

楚科奇语并不总遵循典型的语言和句法模式,使得楚科奇语可被归入多种语言类型。[12]

数词[编辑]

楚科奇语的数词系统最初是纯二十进制,最高可数到400,但受俄语影响,100以上的数字采用了十进制。许多基本数字名称可以追溯到人体部位(“指”“手”之类)或算术运算(6 = 1 + 5之类)。

数字 数词 撰写
1 Ыннэн Ynnèn
2 Ӈирэӄ Ňirek
3 Ӈыроӄ Ňyrok
4 Ӈыраӄ Ňyrak
5 Мэтԓыӈэн Metļyňen
6 Ыннанмытԓыӈэн (1 + 5) Ynnanmytļyňèn
7 Ӈэръамытԓыӈэн (2 + 5) Ňer'amytļyňèn
8 Амӈырооткэн (ӈыръомытԓыӈэн) (3 + 5) Amňyrootkèn (ňyr'omytļyňèn)
9 Ӄонъачгынкэн (ӈыръамытԓыӈэн) (4 + 5) Qon'ačgynkèn (ňyr'amytļyňèn)
10 Мынгыткэн Myngytkèn
11 Мынгыткэн ыннэн пароԓ (10, 1 extra) Myngytkèn ynnèn paroļ
12 Мынгыткэн ӈиръэ пароԓ (10, 2 extra) Myngytkèn ňir'è paroļ
13 Мынгыткэн ӈыръо пароԓ (10, 3 extra) Myngytkèn ňyr'a paroļ
14 Мынгыткэн ӈыръа пароԓ (10, 4 extra) Myngytkèn ňyr'a paroļ
15 Кыԓгынкэн Kyļgynkèn
16 Кыԓгынкэн ыннэн пароԓ (15, 1 extra) Kyļgynkèn ynnèn paroļ
17 Кыԓгынкэн ӈиръэ пароԓ (15, 2 extra) Kylgynkèn ňir'è paroļ
18 Кыԓгынкэн ӈыръо пароԓ (15, 3 extra) Kylgynkèn ňyr'o paroļ
19 Кыԓгынкэн ӈыръа пароԓ (15, 4 extra) Kylgynkèn ňyr'a paroļ
20 Ӄԓиккин Qļikkin
21 Ӄԓиккин ыннэн пароԓ (20, 1 extra) Qļikkin ynnèn paroļ
30 Ӄԓиккин мынгыткэн пароԓ (20, 10 extra) Qļikkin myngytkèn paroļ
40 Ӈирэӄӄԓиккин (20 × 2) Ňireqqļikkin
50 Ӈирэӄӄԓиккин мынгыткэн пароԓ (40, 10 extra) Ňireqqļikkin myngytkèn paroļ
60 Ӈыроӄӄԓеккэн (3 × 20) Ňiroqqļikkin
70 Ӈыроӄӄԓеккэн мынгыт пароԓ (60, 10 extra) Ňireqqļikkin myngytkèn paroļ
80 Ӈыраӄӄԓеккэн (4 × 20) Ňiraqqļekken
90 Ӈыраӄӄԓеккэн мынгыткэн пароԓ (80, 10 extra) Ňiraqqļekken myngytkèn paroļ
100 Мытԓыӈӄԓеккэн Mytļyňqļekkèn
111 Мытԓыӈӄԓеккэн ыннэн пароԓ
131 Мытԓыӈӄԓеккэн мынгыт ыннэн пароԓ
200 Мынгытӄԓеккэн (10 × 20)
300 Кыԓгынӄԓеккэн (15 × 20)
400 Ӄԓиӄӄԓиккин (20 × 20)
500 Мытԓыӈча мытԓыӈӄԓеккэн пароԓ (400, 100 extra)
600 Ыннанмытԓынча мытԓыӈӄԓеккэн пароԓ (400, 200 extra)
700 Ӄԓиӄӄԓиккин кыԓгынӄԓеккэн пароԓ (400, 300 extra)
800 Ӈирэче ӄԓиӄӄԓиккин (2 × 400)
900 Ӈирэче ӄԓиӄӄԓиккин мынгытӄԓеккэн пароԓ (2 × 400, 100 extra)

普通数词带后缀-ӄeв(高元音后)或-ӄaв(低元音后)。

词汇[编辑]

楚科奇语有打两次会来自重叠,例如Э’ръэр“冰山”、Утуут'“树”之类。[15]俄语也对楚科奇语产生了重大影响,尤其是在正式词汇与现代概念方面,例如楚科奇语Чайпат来自俄语Чай“茶”。楚科奇语和爱斯基摩-阿留申语系的相互借用目前还未有详细研究。

外來的影響[编辑]

楚科奇的外來影響尚未得到充分研究。特别是,楚科奇语和爱斯基摩-阿留申语系的相互借用目前还未有详细研究。这方面的困难主要在于缺乏书面证据。俄语的接触影响在逐渐增加,体现在书面交流中,日常用语则不明显。

相關影視[编辑]

註釋[编辑]

 1. ^ Waldemar Bogoras, Chukchee: essay of a comparative study of Chukchee group of languages, Washington: Government Printing Office 1922
 2. ^ All-Russian population census 2020 (in Russian). rosstat.gov.ru. Federal State Statistics Service. [2023-02-23]. (原始内容存档于2020-01-24). 
 3. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian (编). Chukchi. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 2016. 
 4. ^ UNESCO Atlas of the World's Languages in danger, UNESCO
 5. ^ Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student’s Handbook, Edinburgh
 6. ^ Chukotka Autonomous Okrug — Native language. [2016-12-30]. (原始内容存档于2016-08-18) (俄语). 
 7. ^ ISO 9:1995: Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages. International Organization for Standardization. [2019-07-10]. (原始内容存档于2018-12-24). 
 8. ^ chapter2_9. 2013-10-30 [2022-10-21]. (原始内容存档于2013-10-30). 
 9. ^ Skorik (1961)
 10. ^ Dunn (1999)
 11. ^ Chukchi language, alphabet and pronunciation. omniglot.com. [2020-08-02]. (原始内容存档于2024-01-16). 
 12. ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 Spencer, Andrew. Incorporation in Chukchi. Language. 1995, 71 (3): 439–489. JSTOR 416217. doi:10.2307/416217. 
 13. ^ Dunn, Michael. Four Languages From The Lower End Of The Typology Of Locative Predication.. Linguistics. 2007, 45 (5/6). S2CID 27120598. doi:10.1515/ling.2007.026. hdl:11858/00-001M-0000-0013-18B0-4可免费查阅. 
 14. ^ Dunn, Michael John. Nominal Inflection. A Grammar of Chukchi (学位论文). Australian National University. 1999. hdl:1885/10769. 
 15. ^ Ландшафт. charles.weinstein.free.fr. [2022-05-10]. (原始内容存档于2023-02-10). 

參考文獻[编辑]

 • Jack Ryalls, Susan J. Behrens,"Introduction to Speech Science--From basic theories to clinical application(言語科學概論--從基礎理論到臨床應用)"[1]页面存档备份,存于互联网档案馆),World Publishing; 1 edition (April 24, 2003),pp.167. ISBN 978-0205291007
 • П. Я. Скорик. Грамматика чукотского языка. Часть первая. Фонетика и морфология именных частей 1200 экз. Москва・Ленинград: Издательство Академии Наук СССР. 1961 (俄语). [2]
 • Skorik, P[etr] Ja., 1961. Grammatika čukotskogo jazyka 1: Fonetika i morfologija imennych častej reči (Grammar of the Chukchi Language: Phonetics and morphology of the nominal parts of speech) [in Russian] [3]. Leningrad: Nauka.
 • Skorik, P[etr] Ja., 1977. Grammatika čukotskogo jazyka 2: Glagol, narečie, služebnye slova (Grammar of the Chuckchi Language: Verb, adverb, function words) [in Russian] [4]. Leningrad: Nauka:
 • Skorik, P. J. (1961/1977). Grammatika čukotskogo jazyka (Grammar of the Chukchi Language) [in Russian] [5][6]. Vol. 1/2. Leningrad: Nauka
 • Alevtina N. Zhukova, Tokusu Kurebito,"A Basic Topical Dictionary of the Koryak-Chukchi Languages (Asian and African Lexicon Series, 46)",ILCAA, Tokyo Univ. of Foreign Studies (2004), ISBN 978-4872978964
 • Bogoras, Waldemar, 1901. "The Chukchi of Northeastern Asia", American Anthropologist, New Series, Vol. 3, No. 1 (Jan–Mar, 1901), pp. 80–108
 • Bogoras, W., 1922. "Chukchee". In Handbook of American Indian Languages II, ed. F. Boas, Washington, D.C.
 • Comrie, B., 1981. The Languages of the Soviet Union, Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Language Surveys). ISBN 0-521-23230-9 (hardcover) and ISBN 0-521-29877-6 (paperback)
 • De Reuse, Willem Joseph, 1994. Siberian Yupik Eskimo: The Language and Its Contacts with Chukchi, Univ. of Utah Press, ISBN 0-87480-397-7
 • Dunn, Michael, 2000. "Chukchi Women's Language: A Historical-Comparative Perspective", Anthropological Linguistics, Vol. 42, No. 3 (Fall, 2000), pp. 305–328
 • Dunn, Michael John, 1999. "A grammar of Chukchi"[7]页面存档备份,存于互联网档案馆), Australian National University, Thesis (PhD),1999-05.
 • Nedjalkov, V. P., 1976. "Diathesen und Satzstruktur im Tschuktschischen" [in German]. In: Ronald Lötzsch (ed.), Satzstruktur und Genus verbi (Studia Grammatica 13). Berlin: Akademie-Verlag, pp. 181–211.
 • Priest, Lorna A. Proposal to Encode Additional Cyrillic Characters (PDF). 2005 [2014-05-26]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-10). 
 • Weinstein, Charles, 2010. Parlons tchouktche [in French]. Paris: L'Harmattan. ISBN 978-2-296-10412-9

參閲[编辑]

外部連結[编辑]