威廉颂

维基百科,自由的百科全书
《威廉颂》
Het Wilhelmus
乐谱

 荷蘭国歌
作詞未知
作曲Adrianus Valerius
採用1932
音频样本
Het Wilhelmus(美国海军乐队)
荷兰国歌历史
1815 - 1932尼德兰人的血脉
1932 -威廉颂

威廉頌》(荷蘭語Het Wilhelmus),又称《威廉·凡·拿骚》(Wilhelmus van Nassouwe,旧译威廉·凡·那叟),是荷蘭國歌。該曲頌讚奥兰治亲王威廉一世,歌词成于1568~1572年间,雖然較日本國歌君之代的歌詞(詩)晚了近六百年,但威廉頌普遍被視為全球最古老的國歌。

作者可能是Filips van Marnix van Sint-Aldegonde。歌词共有十五节,采用离合诗的形式,各节首字母组合成一个名字Willem van Nassov(拿騷的威廉),頌讚荷蘭人反抗西班牙,走向獨立的事跡。歌詞以威廉王的第一人稱方式撰寫,儼如他本人訴說八十年戰爭的故事,其曲调改编自当时的一支法国军乐「Autre chanson de la ville de Chartres assiégée par le prince de Condé」,是一首關於被孔代親王圍攻的沙特爾城的歌曲。

威廉頌寫成初期,最初在部分荷蘭民族之間流傳,並在不同的歷史事件中不斷被傳頌,直到1932年才正式立成荷蘭國歌。

趣事[编辑]

由於全曲共有15節,唱畢全曲需時長達15分鐘,因此一般場合下,只唱第一节及第六節,又或者只唱第一节。由於歌曲過長,不少荷蘭人均未能完整地唱畢整首歌曲,在荷蘭國內,運動員不懂唱國歌的情況經常惹來媒體批評,因此不少運動員在比賽前會專門學習歌詞。

此外,因為歷史原因,歌詞包含向西班牙國王致敬的句子。顯然國歌歌詞提及別國元首的句子之情況奇特且絕無僅有。

歌词[编辑]

1568年原版歌詞 當代荷蘭语歌詞 翻譯
第一節

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doet:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

我,威廉·冯·拿骚;
有着德國人血统。
忠于祖国;
坚守这信念,直到死亡。
我,奥兰治亲王
自由又无畏;
西班牙的国王
我一向尊重。

第二節

In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

我敬畏上帝,我的主,
我所皈依。
我亲爱的人民、土地,
是我的动力;
上帝引领,
如良器帮助着我。
我必定会回来,
回到我的祖国。

第三節

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

我多灾难的人民
我纯朴的人民;
尽管眼前的苦难
上帝不会抛下你。
虔诚祈祷,
不论白天或是黑夜:
让主赐予我力量;
我就能帮助你。

第四節

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in de slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht de jongste dag.

我的命运和生活
皆是我无法预料。
我在天上的兄弟
就能证明这道理:
阿道夫爵士
在弗里斯兰战争中丧命。
他永生的灵魂
等待着最后审判的来临。

第五節

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijke stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreze
mijn edel bloed gewaagd.

出生在高贵和尊贵的
帝王世家;
作为虔诚的基督徒,
被封为帝国亲王;
对于上帝的赞美,
我当之无愧;
我无惧的勇士气概
和皇家血统相配。

第六節

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

我所皈依者
就是上帝呀,我的主。
您是我所依靠,
我从来不想背弃您。
请赐勇气于我——
您永远的仆人。
赐予我消灭那让我痛心的
暴君的力量。

第七節

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
de trouwe dienaar dijn,
dat zij mij niet verrassen
in hunne boze moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

我的上帝呀,
请您保佑您的忠仆
不受所有敌视我
和压迫我的人;
不因为他们的阴谋
而受到惊吓;
不以我那无辜纯净的血
沾染他们的手。

第八節

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.

Als David moeste vluchten
voor Sauel de tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alle nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

就似大卫当初
被迫逃难避开扫罗暴君;
我如同圣贤般
不得不为之感叹。
但上帝让崇高的他
从困扰中解脱;
也让他统治了
以色列的大帝国。

第九節

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer het zoet,
daarnaar zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met ere in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwe held.

经历一番寒彻骨,
上帝必赐予我梅花香。
我高贵的思想
正期待着苦尽甘来——
期待着光荣地
为祖国英勇牺牲,
然后获得一个永恒国度,
做个真正英雄。

第十節

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat van de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.

Niets doet mij meer erbarmen
in mijne wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

在逆境中,
我不为其他事情而心软,
除了看到国王
正在衰落的国土——
你被西班牙践踏,
甜美的荷兰祖国;
我要是想起这件事,
我高贵的心就会淌血。

第十一節

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesden mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van de tiran vermeten
heb ik de slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesden mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

像亲王般骑着马背
和武装部队同行;
被暴君欺骗的我
正期待着战争。
马斯特里赫特埋伏的敌军
都惧怕我。
人们看得见我骑着马背
英勇驶过草原。

第十二節

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van v dit swear tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.

Zo het de wil des Heren
op die tijd was geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
Hij heeft het niet begeerd.

如果是上帝当初
颁下的指令,
我就算经历暴风雨
也觉得幸运。
但在天上的主,
他管理着天下的一切,
他不期望我们回报,
但这是我们的义务。

第十三節

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
De Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

我亲王般的勇气
来自于我的信仰;
在困境中,
我的心仍旧坚定不移。
打从心底,
我向上帝——我的主——祈祷:
让我的信念实现,
还我一个清白。

第十四節

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in grote nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

再见,我那可怜的羊群,
它们都感到失落。
虽然要分离,
但牧羊人将无法入睡。
去上帝那儿吧,
聆听他的开示——
做个虔诚的信仰者;
一切都会在此结束。

第十五節

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
Inder gherechticheyt.

Voor God wil ik belijden
en zijne grote macht,
dat ik tot gene tijden
de Koning heb veracht,
dan dat ik God de Here,
de hoogste Majesteit,
heb moeten obediëren
in de gerechtigheid.

在伟大的上帝面前,
我要向他表白——
我从来都没有
鄙视过祖国国王。
但我对上帝——
世界上最崇高的上帝——
在正义的见证中——
仍是毕恭毕敬。

藏头

WILLEM VAN NASSOV

WILLEM VAN NAZZOV

拿骚的威廉

注意:

(1)在当时那个时代,字母V和字母U是可以互换的

(2)歌词的第十二节和第十三节的首字母是Z,这是现代荷兰文的写法,在歌词原文裏这两个首字母是S

參考[编辑]