跳转到内容

昌都语群

维基百科,自由的百科全书
昌都语群
Chamdoic
地理分佈西藏昌都市卡若区
谱系学分类汉藏语系
分支
Glottologcham1336[1]

昌都语群西藏昌都市卡若区一群最近被发现的、关系密切的汉藏语系语言。[2][3][4]它们在汉藏语系中的具体地位目前尚不能确定。

语言[编辑]

昌都语群语言有:[5]:38–81

系属分类[编辑]

江荻 (2022)给出了下列计算系统发生分类树。[6]

Chamdo

如美话芒康县

素苦话(察隅县

东坝话左贡县

拉茸话(左贡县)

则松话:芒话、玛吉话(察雅县

词汇比较[编辑]

Nyima & 铃木裕之 (2019)[编辑]

昌都语群数词的词汇比较来自Nyima & Suzuki (2019):[5]

词义 如美话 则松话 素苦话 东坝话
1 ˊte khɯ ˊtɛ ˊtɕɛ ˉdə
2 ˊne ˊne ˊna ˉna
3 ˊsɔ̃ ˊsɔ̃ ˊsɔ̃ ˉsɔ̰̃
4 ˊɣə ˉʑe ˊli ˉlə̰
5 ˉŋa ˊŋɑ ˊɴɑ ˉɴwə̰˞
6 ˊtɕhu ˉntɕho ˊtɕhu ˊtɕi
7 ˊn̥i ˉȵ̊e ˊȵ̊ɛ ˉn̥i
8 ˊɕe ˉɕe ˊɕɛ ˉɦdʑə
9 ˊɦgɯ ˉɴɢo ˊku ˉŋgo
10 ˉʔa qõ ˊɦa̰ qo ˉχɑ
11 ˉʔa’ tə ˊɦa̰ tɛ ˉhtɕo htɕiʔ
12 ˉʔa’ ne ˊɦa̰ ne ˉhtɕo ɦȵi
13 ˉʔɔ’ sɔ̃ ˊɦa̰ sɔ̃ ˉhtɕu hsɔ̃
14 ˉʔɔ’ ɣə ˊɦa̰ ʑe ˉhtɕʉ ɦʑə
15 ˉʔɑ’ ɴɑ ˊɦa̰ ɴɑ̰ ˉhtɕɛ ɦŋa
16 ˉʔo’ tɕhu ˊɦa̰ntɕho ˉhtɕu ʈuʔ
17 ˉʔɔ’ ȵ̊e ˊɦa̰ȵ̊e ˉhtɕu ɦdʉ̃
18 ˉʔɔ’ ɕɛ ˊɦa̰ ɕe ˉhtɕu ɦdʑɛʔ
19 ˉʔɛ’ ɴɢə ˊɦa̰ɴɢo ˉhtɕu ɦgu
20 ˉnɑ ˊnɑ ˊȵi ɕu

铃木裕之 & Nyima (2018)[2]:4-6[编辑]

下表的数据基于以下方言。

同源词
序号 词义 东坝话 如美话 则松话
1 qa˥ qʰɛ˥ n̥tsʰə˥ tsʰə˥
2 qo˧˥ qo̰˧˥ qə˧˥
3 ndzɔ̰˧˥ ndzɑ˧˥ ndza˧˥
4 ndzə˥ ndzə˥ ndzə˥
5 tɕi˥ tɕo˥ tɕẽ˧˥
6 se˥ se˥ sɛ˥
7 ʁɑ˧˥ ʁɑ˧˥ ʁɑ˧˥
8 ŋʉ˧˥ ŋʉ˧˥ ŋu˧˥
9 ɦlḭ˥ ɦle˥ ɦli˥
10 re˧˥ re˥ re˧˥
11 tsʰo˥ n̥tsʰə˥ tsʰə˥
12 6 tɕi˧˥ tɕʰu˧˥ tɕʰu˥
13 tɕʰi˧˥ ɲtɕʰi˥ ɲ̥tɕʰə˧˥
14 nə˥ ɲe˥ ɲa˥
15 7 n̥i˥ n̥i˧˥ ɲ̥e˥
16 lu˧˥ ndi˥ nde˧˥
17 奶油 jwɚ̰˥ wa˥ we˧˥
18 wɔ̰˥ wɔ̰˥ ʁo̰˧˥
19 məʔ˥ do˧ ɦɲi˥ ɲə˥
20 n̥ʉ˥ ɲ̥u˥ n̥a˥ rə˧
21 ʰl̥ə˥ ndə̰˥ mda˧˥
22 齿 xʉ˧˥ ʰl̥i˧˥ xɯ˧˥
23 χɔ̰˧˥ ʰl̥ɔ̰˥ χl̥ɔ̰˧
24 le˥ ɦli˥ ɦla̰˧ jḭ˧
非同源词
序号 词义 东坝话 如美话 则松话
25 ɲ̥tɕʰu˥ to˧ (< 康方言) mu˧˥ ɕi˧˥
26 siʔ˥ ka˧ ŋɡɯ˧˥ pʰə˥ ndɯ˧
27 se˥ je˥ ɲ̥tɕʰĩ˥ mbi˧ (< 康方言)
28 ɦɡɛ (< 康方言) n̥tsʰə˧˥ ʁə˥
29 nə˥ ɦgɯ˧ jṵ˧˥ nə˧˥ mḛ˧
30 孩子 no˥ no˧ n̥tʰe˥ ɲa˧˥
31 携带 le˧˥ ɣi˧˥ tɕʰõ˥
32 xɯ˥ ɦzɔ̃˥ ɲə˧˥ ŋo˧
33 nɛ˧˥ tʰa˥ ɦmɛ˥ ɣə˧˥ ɦmu˧ se˧
34 ɦnɑ˥ (< 康方言) ŋo˥ mo˧˥
35 nə˥ ɲi˧˥ ɲi˧˥ me˧ (< 康方言)
36 ɦmaʔ ɦma˧ (< 康方言) nḛ˥ nḛ˧ ndja̰˥
37 体毛 ʰpu˥ (< 康方言) mɔ˧˥ mo̰˧˥
38 尿 qo˥ pi˧˥ bi˧˥
39 ʈu˥ ŋi˧˥ tʰa˧˥ ŋɛ̃˧
40 mə˧˥ ŋʉ˥ nɛ̰˧ ɦŋɯʔ˥ ɲi˧
41 no˥ zə˧˥ zə˧˥
42 女儿 nu˧˥ mo˧ m̥e˧˥ m̥ə˧˥
43 tɕə˥ rɛ˥ ra˧˥
44 ɦlɛ˥ ɦɣe˥ ɣe˧˥
45 被烧掉 no˥ mbə˧ ndzə˧˥ ndzɑ˧˥
46 xɯ˥ n̥tʰõ˥ n̥tʰɛ̃˥
47 kəʔ˥ ɕi˧ rɛ˥ rḛ˧˥
48 4 lə̰˥ ɦɣə˧˥ (< 康方言) ɦɣe˧˥ (< 康方言)
49 8 ɦdʑə˥ (< 康方言) ɕe˧˥ ɕa˥
50 10 ʁɑ˧˥ ʔa˥ qõ˧ ɦa̰˧˥ ʁõ˧
51 20 ɲe˧˥ qɑ˧ nɑ˧˥ nɑ˧˥
52 得病 ŋo˥ nø̰˧˥ nɛ˧˥ ŋa˧
53 mo˧˥ tsu˥ mo˧˥
54 穿(衣) to˧˥ ŋɡʉ˧ ŋɡu˥ qe˧˥
55 mɛ̰˥ ŋɑ˧˥ mi˧ ɦdʑa˧˥ ɦɡə˧ rə˧
56 nə˥ ɕə˧ ɕḛ̃˥ xɔ̰˧˥

《昌都地区志》 (2005)[编辑]

《昌都地区志》(2005: 819)[7]提供了以藏文书写的以下比较数据。使用威利转写

词义 标准藏语 康方言 东坝话 如美话 则松话
房子 ཁང་པ (khang pa) ཁོང་པ (khong pa) ཅིས (cis) ཅོང (cong) ཅིམ (cim)
青稞酒 ཆང (chang) ཆོང (chong) ཨོས (os) ཆང (chang) དགེས (dges)
ལག་པ (lag pa) ལག་པ (lag pa) ལུའུ (lu'u) འདིས ('dis) འདིས ('dis)
骑马 རྟ་བཞོན (rta bzhon) རྟ་ཀྱ (rta kya) རིས་གྱིས (ris gyis) རེ་གག (re gag) རེའུ་ན་ཚེམ (re'u na tshem)
帽子 ཞྭ་མོ (zhwa mo) ཞ་མགོ (zha mgo) ཇའ (ja'a) དེའུ (de'u) དེའུ (de'u)
吃饭 ཁ་ལག་ཟས (kha lag zas) ཟ་མ་ཟ (za ma za) ཆོག་ཅོག་ཏོས (chog cog tos) གཟིས་མའི་མཛད (gzis ma'i mdzad) གཟིན་ཐོ་འམ (gzin tho 'am)
绵羊 ལུག (lug) ལུག (lug) ཡིས (yis) ལའ (la'a) ལྭའུ (lwa'u)
漂亮 སྙིང་རྗེ་མོ (snying rje mo) གཅེས་ལི་མ (gces li ma) ཀ་ཞིས་ཉིས (ka zhis nyis) དངེས་ཡིས (dnges yis) དངུད་ལུ (dngud lu)
毛驴 བོང་བུ (bong bu) ཀུ་རུ (ku ru) བ་ཅི (ba ci) ཅོའུ (co'u) གུའུའུ (gu'u'u)
ཚྭ (tshwa) ཚྭ (tshwa) ཚོག་ཏི (tshog ti) ཚེའུ (tshe'u) ཚྭའུ (tshwa'u)
སྐྲངས་པ (skrangs pa) སྐྲོང་པ (skrong pa) སྐྲེ་བེ (skre be) དུ་རགས (du rags) དུའུ་རམས (du'u rams)
མགོ (mgo) མགོ (mgo) དབུ (dbu) དབོག (dbog) གཞོག (gzhog)
小孩 སྤུ་གུ (spu gu) ཉོག (nyog) ཉོག་ཉོག (nyog nyog) ཐད (thad) ཆ་ཆོག (cha chog)
干牛肉 ཤ་སྐམ (sha skam) ཤ་སྐམ (sha skam) བྱིས་རོ (byis ro) ཆེས་རོང་རོང (ches rong rong) ཆོའུ་རིམ་རིམ (cho'u rim rim)
这是什么 དེ་ག་རེ་རེད (de ga re red) འདི་ཆི་རེད་ལས ('di chi red las) ཏེ་ཧ་ཆོས (te ha chos) ཨེ་ཏི་ཐོའུ (e ti tho'u) ཙེ་དུ་ཁྱི (tse du khyi)
你去哪里 རང་ག་བ་འགྲོ་ག (rang ga ba 'gro ga) ཁྱོད་ག་ན་འགྲོ་ཇི (khyod ga na 'gro ji) ནི་རི་ཧི་ལོ་ཤས (ni ri hi lo shas) གནད་མདོ་ཧུ་ནུ་ངོག (gnad mdo hu nu ngog) འདེ་རུ་ཧེན ('de ru hen)
疯子 སྨྱོན་པ (smyon pa) མྱོན་པ (myon pa) འ་རོ ('a ro) སྨྱོན་འབས (smyon 'bas) ཡ་རོག (ya rog)
乌鸦 པུ་རོག (pu rog) ཁ་ཏ (kha ta) ཕོ་རོག (pho rog) ཁ་གཏེ (kha gte) ཕུའུ་རོག (phu'u rog)
谢谢 ཐུགས་རྗེ་ཆེ (thugs rje che) ཡག་བྲུང (yag brung) བྱུ་ནུ་པུ་ང་ཉིད་གུ་ནི་ད (byu nu pu nga nyid gu ni da) དེ་སྒྲ་དགེ (de sgra dge) ཏི་སྒྲ་དགེ (ti sgra dge)

参考[编辑]

  1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian (编). Chamdoic. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 2016. 
  2. ^ 2.0 2.1 铃木裕之 & Tashi Nyima. 2018. Historical relationship among three non-Tibetic languages in Chamdo, TAR. Proceedings of the 51st International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics (2018). 京都:京都大学.
  3. ^ Zhao, Haoliang. 2018. A brief introduction to Zlarong, a newly recognized language in Mdzo sgang, TAR. Proceedings of the 51st International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics (2018). 京都:京都大学.
  4. ^ Jacques, Guillaumes. 2016. Les journées d'études sur les langues du Sichuan页面存档备份,存于互联网档案馆).
  5. ^ 5.0 5.1 Tashi Nyima; 铃木裕之. Newly recognised languages in Chamdo: Geography, culture, history, and language. Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 2019, 42 (1). ISSN 0731-3500. doi:10.1075/ltba.18004.nyi可免费查阅. 
  6. ^ 江荻. 西藏的语言多样性及其分类. 中国藏学. 2022, 6 [2023-03-16]. (原始内容存档于2023-03-16) –通过中国藏学研究中心. 
  7. ^ 西藏昌都地区地方志编纂委员会 (2005). 《昌都地区志》. 北京:方志出版社.