载瓦语

维基百科,自由的百科全书
载瓦语
Zaiwa mying
母语国家和地区中国缅甸
区域云南省克钦邦
族群载瓦人
母语使用人数
11万
語系
文字拉丁字母老傈僳文
語言代碼
ISO 639-3atb
Glottologzaiw1241[1]

载瓦语載瓦語Zaiwa mying国际音标tsai22 ʋa51 mʲiŋ35[2])是载瓦人的语言,屬于藏缅语族缅语支,有超过10万人使用,分布在中国云南省缅甸克钦邦。多数操载瓦语的人也会说景颇语

中国有8万载瓦人,占景颇族的多数;缅甸的载瓦人有3万,被识别为阿齐族,属于克钦族群,阿齐(国际音标:a31 tsi55[2])是景颇语对载瓦人的称呼。

分類[编辑]

雲南省境內有超過7萬名載瓦語者,集中于:[3]

云南省内的载瓦语方言可以分为邦瓦和龙准两个方言。邦瓦方言包括芒市西山乡部分地区、五岔路乡以及盈江县全境;龙准方言包括芒市西山乡南部、遮放镇芒海镇以及陇川、瑞丽两县市全境。

緬甸,薩東方言(Sadon,Sadung)被當作標準方言。[4]

波拉語曾被當作是載瓦語的方言。

音系[编辑]

辅音[编辑]

载瓦语有28个輔音,其中7個是顎化輔音。

輔音
唇音 齒齦音 齒齦噝音 舌葉音 顎音
塞音 不送氣清音 p t ts k
送氣清音 pʰʲ tsʰ tʃʰ kʰʲ
擦音 f s ʃ x
鼻音 m n ŋ ŋʲ
邊近音 ʋ l ɻ j
 • f一般只出現在漢語借詞中。
 • 送氣與擦音不能拼合紧元音。
 • 鼻音可以自成音節。

元音[编辑]

載瓦語有5個各分鬆緊的單元音和4個各分鬆緊的雙元音,此外還有作為[i][e]條件變體的[ɤ]

單元音
i u
e ɤ o
a
雙元音
-i -u
a ai au
o oi
u ui

韵母总表[编辑]

载瓦语共有88个韵母。

单元音 复元音 鼻尾韵 塞尾韵
-i -u -m -n -p̚ -t̚ -k̚
a a ai au am an ap̚ at̚ ak̚
a̱i a̱u a̱m a̱n a̱ŋ a̱p̚ a̱t̚ a̱k̚ a̱ʔ
e e em en ep̚ et̚ ek̚
e̱m e̱n e̱ŋ e̱p̚ e̱t̚ e̱k̚ e̱ʔ
i i im in ip̚ it̚ ik̚
i̱m i̱n i̱ŋ i̱p̚ i̱t̚ i̱k̚ i̱ʔ
o o oi om on op̚ ot̚ ok̚
o̱i o̱m o̱n o̱ŋ o̱p̚ o̱t̚ o̱k̚ o̱ʔ
u u ui um un up̚ ut̚ uk̚
u̱i u̱m u̱n u̱ŋ u̱p̚ u̱t̚ u̱k̚ u̱ʔ

声调[编辑]

载瓦语一共有三个声调,分别为高平调(˥˥)、低平调(˨˨)与全降调(˥˩),其中高平调另有一个中升(˧˥)的条件变体。

此外,在语流中往往会出现存在于弱化音节的轻声调,其调值不定,取决于邻近音节的影响。

基本声调表
调名 调值 音标 载瓦文 词义
高平调 55 ˥˥ mʲaŋ˥˥ myang 长久的
低平调 22 ˨˨ mʲaŋ˨˨ myang
全降调 51 ˥˩ mʲaŋ˥˩ myang 看见

语法与词汇[编辑]

载瓦语属于SOV型语言,基本语序是主-宾-谓,并具有发达的指示代词、存在动词和助词系统。助词可以标记体范畴,语义角色等项目。

存在动词
载瓦语 音标 词义 解释
wo vo˥˥ 人拥有某物
nyi nʲi˥˩ 有,在 人或动物的存在
nyvi nʲi̱˥˩ 使....在 使人或动物存在
zhoq tʃoʔ˨˨ 有,在 无生命物的存在
bo po˥˩ 含有 某事物存在于另一事物的内部
lung luŋ˥˥ 人或物的存在于...里或内部
lvung lu̱ŋ˥˥ 使....在 使人或物的存在于...里或内部
dong toŋ˥˩ 表示有路,脚印等

文字[编辑]

載瓦語曾借用老傈僳文來書寫,1950年代後開始以羅馬字母代替。《馬可福音》在1938年及1951年分別以老傈僳文及羅馬拼音出版[5][6]

老傈僳文方案[编辑]

本方案一共使用了31個老傈僳文字母,其中輔音25個,元音6個。不同於老傈僳文的是,載瓦語的老傈僳文方案沒有聲調符號。[7] 人名連寫,其餘都按照音節分寫。逗號用<꓾>表示,隔音符號為短橫<->。

輔音
唇音 齒齦音 齒齦噝音 舌葉音 顎音
塞音 不送氣清音 [p] [t] [ts] [] [k]
不送氣清音 [p] [t] [ts] [] [k]
送氣清音 [] [] [tsʰ] [tʃʰ] []
擦音 [s] [ʃ] [x]
鼻音 [m] [n] [ŋ]
近音 [ʋ] [l] [ɻ] [j]

載瓦語里沒有濁塞音,但卻有元音的鬆緊對立。 因此載瓦文方案里用老傈僳文里表示清不送氣塞音的字母提示後面的緊元音,用表示濁塞音的字母提示後面的松元音。但鼻音與近音中的鬆緊對立沒有對應的書寫方式。 顎化輔音的表示方法是在輔音后加上

元音
[i] [u]
[e] [ɤ] [o]
[a]

音節首的輔音字母之後的元音字母 [a]不寫出,即是[ba]。 載瓦語存在喉塞音韻尾,本方案沒有對應的書寫方式。

新載瓦文[编辑]

中华人民共和国建立后,语言文字工作者在1955年设计了新载瓦文,并于1957年与1981年对其进行了两次改进。

现行的载瓦文以v作为紧音符号,写在声母后面。和景颇文一样,载瓦文不标声调。[8]

声母
唇音 齿龈音 齿龈嘶音 舌叶音 颚音
不颚化 颚化 不颚化 颚化
塞音 接松元音 b [p] by [] d [t] z [ts] zh [] g [k] j []
接紧元音 bv [p] byv [] dv [t] zv [ts] zhv [] gv [k] jv []
送气清音 p [] py [pʰʲ] t [] c [tsʰ] ch [tʃʰ] k [] q [kʰʲ]
擦音 f [f] s [s] sh [ʃ] h [x] x []
鼻音 接松元音 m [m] my [] n [n] ng [ŋ] ny [ŋʲ]
接紧元音 mv [m] myv [] nv [n] ngv [ŋ] nyv [ŋʲ]
近音 接松元音 w [ʋ] l [l] r [ɻ] y [j]
接紧元音 wv [ʋ] lv [l] rv [ɻ] yv [j]
韵母
单韵母 复韵母 鼻尾韵 塞尾韵
-i -u -m -n -ng -p -t -k -q
a a ai au am an ang ap at ak aq
e e em en eng ep et ek eq
i i im in ing ip it ik iq
o o oi om on ong op ot ok oq
u u ui um un ung up ut uk uq

实例[编辑]

地名[编辑]

载瓦语 汉语
Mingmau Lang 瑞丽江
Sikung Sam Zaizo Amyvu Yvumsing Upkang Mau 德宏傣族景颇族自治州

常用语[编辑]

载瓦语 汉语
Wang nyi le luq? 你好吗?
Gungdu Wangzan ri kai? 身体好吗?
Ge nyi le. 很好!
Zhaq myang mai a hui lvum loq. 好久不见了。
Jezhu gvo be. 谢谢。
Dum hui shang. 再见。
Ngo zang zo be. 我吃过饭了。

句子[编辑]

载瓦语 汉语
Ngo gi zaizo ngvut le. 我是载瓦人。
Sira gi laigva paqzhi mvoq byi su. 老师是传授文化知识的人。
Zhongzo gi laigva paqzhi mvoq yu su. 学生是学习文化知识的人。
Mvoqkum laigva rere dat ngvap shoq ngvap mvoq. 熟练地阅读课文。
Yvangzo nvik zhongdoq be gvo. 他的两个孩子已经上学了。

参见[编辑]

注释[编辑]

 1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin; Bank, Sebastian (编). Zaiwa. Glottolog 2.7. Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. 2016. 
 2. ^ 2.0 2.1 何勒腊. 载瓦语语音研究 (博士论文). 上海师范大学. 2016. 
 3. ^ 徐悉艰; 徐桂珍. 景颇族载瓦语简志. 北京: 民族出版社. 1984. 
 4. ^ 藪司郎. アツィ語基礎語彙集 Classified dictionary of the Atsi or Zaiwa language (Sadon dialect) with Atsi, Japanese and English indexes. 东京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所. 1982. 
 5. ^ Marku Mau Sau : The Gospel according to St. Mark in Atsi. [2019-03-18]. (原始内容存档于2021-04-09). 
 6. ^ Zaiwa. Ethnologue. [2017-07-23]. (原始内容存档于2021-04-17). 
 7. ^ 祁德川. 景颇族支系语言文字. 潞西: 德宏民族出版社. 2001: 207–209. ISBN 7-80525-590-3. 
 8. ^ 朵示拥汤. Zaiwa Laigva Ngvapgva Pazhi 景颇族载瓦文读写基础知识. 潞西: Sikung Amyu Laigva Saitoq Wap 德宏民族出版社. 2010. ISBN 978-7-80750-279-1. 

參考文獻[编辑]

 • 徐悉艰; 徐桂珍. 景颇族载瓦语简志. 北京: 民族出版社. 1984. 
 • 朵示拥汤; 徐悉艰; 穆途端. Myiwa Zaiwa Dangzhi Zhvum 汉载词典. 成都: 四川民族出版社. 1992. 
 • 朱艳华; 勒排早扎. 遮放载瓦语参考语法. 北京: 中国社会科学出版社. 2013. ISBN 978-7-5161-2257-0. 
 • 祁德川. 景颇族支系语言文字. 潞西: 德宏民族出版社. 2001. ISBN 7-80525-590-3. 
 • 朵示拥汤. Zaiwa Laigva Ngvapgva Pazhi 景颇族载瓦文读写基础知识. 潞西: 德宏民族出版社. 2010. ISBN 978-7-80750-279-1. 
 • 德宏州景颇族发展进步研究学会; 德宏州景颇族发展进步研究学会德宏州民族语文指导工作委员会. Zaiwa Mying Laigva Mvoq Buk 基础载瓦语教程. 教育科学出版社. 
 • 德宏州教育局教育科学研究所. Zaimying Laigva 载瓦语文. 潞西: 德宏民族出版社. 2013. ISBN 978-7-80750-966-0. 
 • Lustig, Anton. A Grammar and Dictionary of Zaiwa. Leidon: Brill. 2010. ISBN 978-90-04-19016-0. doi:10.1163/9789004190160. 
 • 何勒腊. 载瓦语语音研究 (博士论文). 上海师范大学. 2016.